Балкански сатир #8 (Афоризми Србе Павловића)

У непри­ја­те­ље може­мо има­ти пуно пове­ре­ње.
Што мисле, то нам и раде.

Могли бисмо да ради­мо и нешто памет­ни­је,
али мора­мо да гле­да­мо сво­ја посла.

Има и мно­го задо­вољ­ни­јих од нас.
То су они који не оче­ку­ју ништа.

Чове­ка кат­кад заде­си ком­шиј­ска несре­ћа,
па се на тре­ну­так опу­сти.

Држи­мо се слам­ке.
Из наших руку ништа се није оте­ло.

Неве­ро­ват­но како брзо одми­че­мо
иду­ћи путе­ви­ма који нику­да не воде.

Сиро­ма­шни смо јер гле­да­мо коли­ко има­мо.
Има­ли бисмо више кад бисмо виде­ли коли­ко нема­мо.

Народ не воли да ради.
А про­тив народ­не воље не може се ништа.

Да ли ће нам се сно­ви испу­ни­ти
зави­си од тога коли­ко ће ноћ да потра­је.

Слу­ша­ње дру­гих носи у себи опа­сно­ст
од опа­ме­ћи­ва­ња.

Ако се изгу­би­те у гра­ду, изви­куј­те: „Доле вла­да“.
Поли­ци­ја ће вас одве­сти на пра­во место.

Чита­о­ци ола­ко изго­ва­ра­ју тешке ква­ли­фи­ка­ци­је.
Не зна­ју да иза тих књи­га сто­је вели­ки писци.

— Избор афоризама: Владица Миленковић

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someone