Архиве категорија: Догађаји

Одржан 14. Међународни фестивал хумора и сатире у Бијељини

На Међу­на­род­ном фести­ва­лу хумо­ра и сати­ре „Бије­љи­на 2017“, четр­на­е­стом по реду, публи­ци се пред­ста­ви­ло 30-ак ауто­ра из Босне и Хер­це­го­ви­не, Срби­је и Хрват­ске и отво­ре­на 49. изло­жба кари­ка­ту­ра „Пјер“.

Фото: Бије­љи­на Данас

„Ови сусре­ти разли­ку­ју се од доса­да­шњих по томе што је изме­ђу нај­мла­ђег ауто­ра Селе­не Берић (13) из Бања­лу­ке и нај­ста­ри­јег сати­ри­ча­ра на фести­ва­лу Мили­во­јa Јози­ћa (85) из Бео­гра­да разли­ка од 72 годи­не“, иста­као је Гру­јо Леро, осни­вач и орга­ни­за­тор фести­ва­ла.

Добит­ник награ­де „Сати­рич­но перо“ за дуго­го­ди­шње сати­рич­но ства­ра­ла­штво је Бојан Бог­да­но­вић из Зени­це, док је Вели­ка пла­ке­та за допи­ри­нос сати­рич­ном ства­ра­ла­штву уру­че­на Јову Нико­ли­ћу из Угље­ви­ка.

На фести­ва­лу је про­мо­ви­сан два­на­е­сти збор­ник „Живот пише афо­ри­зме 2“, који је при­ре­дио Гру­јо Леро, у којем су обја­вље­ни радо­ви са про­шло­го­ди­шњег бије­љин­ског Међу­на­род­ног фести­ва­лу хумо­ра и сати­ре.

Пету годи­ну заре­дом фести­вал је почео отва­ра­њем изло­жбе кари­ка­ту­ра „Пјер“ Ком­па­ни­је Вечер­ње Ново­сти. 49-у изло­жбу „Пјер“ коју чине 124 кари­ка­ту­ре од 73 ауто­ра отво­рио је Бојан Љубе­но­вић, уред­ник стра­не Хумо­ра у листу „Вечер­ње ново­сти“.

„Моти­ви, иде­је и теме нису се пуно про­ме­ни­ли у одно­су на про­шлу годи­ну, јер се ни ми нисмо нешто наро­чи­то про­ме­ни­ли. Још нас муче исте бољ­ке, исти про­бле­ми и кари­ка­ту­ри­сти се баве коруп­ци­јом, људ­ском глу­по­шћу, неким свет­ским про­бле­ми­ма и одно­сом Бал­ка­на пре­ма ЕУ и вели­ким сила­ма“, иста­као је Љубе­но­вић.

Фото: Инфо­Би­је­љи­на

Дома­ћин је као и свих прет­ход­них годи­на била Народ­на библи­о­те­ка „Филип Вишњић“ уз суор­га­ни­за­ци­ју са Удру­же­њем афо­ри­сти­ча­ра „1. април“ из Бије­љи­не.

Жики­шо­нов жур­нал / СРНА
Фото: Бије­љи­на Данас / Инфо­Би­је­љи­на

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Ђерговићу уручена награда „Радоје Домановић“

Сати­ри­ча­ру Раде­ту Ђер­го­ви­ћу из Шап­ца, дуго­го­ди­шњем сарад­ни­ку Жики­шо­но­вог сај­та, у петак 7. апри­ла у сали Удру­же­ња књи­жев­ни­ка Срби­је уру­че­на је награ­да „Радо­је Дома­но­вић“ за уку­пан допри­нос срп­ској сати­ри.

Награ­да за уку­пан допри­нос срп­ској сати­ри уру­че­на је и Дра­га­ну Уско­ко­ви­ћу, драм­ском писцу и при­по­ве­да­чу, дуго­го­ди­шњем уред­ни­ку „Вечер­њих ново­сти“ и „Ениг­ме“, док су награ­ду за нај­бо­љу сати­рич­ну књи­гу на срп­ском јези­ку рав­но­прав­но поде­ли­ли Зоран Бин­гу­лац за роман „Упле­те­на огле­да­ла белог гавра­на“ и Рад­ми­ло Мић­ко­вић за књи­гу афо­ри­зма „Духов­не муње“. При­зна­ње „При­ја­тељ сати­ре“ оти­шло је у руке Жељ­ку Сте­фа­но­ви­ћу, уред­ник еми­си­је Првог про­гра­ма Радио Бео­гра­да „Вре­ме спор­та и разо­но­де“.

Руски афо­ри­сти­ча­ри Вла­ди­мир Коле­чиц­ки и Арка­диј Дави­до­вич добит­ни­ци су награ­де за нај­бо­ље стра­не сати­ри­ча­ре уз зва­ње „Ексе­лен­ци­ја сати­ре“.

Награ­де је уру­чио Радо­мир Андрић, пред­сед­ник Удру­же­ња књи­жев­ни­ка Срби­је.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Одређени добитници награде „Радоје Домановић“ за 2016. годину

Бео­град, 6. април 2017. – Добит­ни­ци награ­де „Радо­је Дома­но­вић“, нај­зна­чај­ни­јег дома­ћег при­зна­ња за сати­рич­ну књи­жев­но­ст – за уку­пан допри­нос срп­ској сати­ри су драм­ски писац и при­по­ве­дач Дра­ган Уско­ко­вић из Бео­гра­да и сати­ри­чар и хумо­ри­ста Раде Ђер­го­вић из Шап­ца.

За нај­бо­љу сати­рич­ну књи­гу на срп­ском јези­ку у про­шлој годи­ни награ­ду су рав­но­прав­но поде­ли­ли књи­жев­ник, про­фе­сор и дипло­ма­та Зоран Бин­гу­лац из Бео­гра­да за роман „Упле­те­на огле­да­ла белог гавра­на“ и сати­ри­чар и есе­ји­ста Рад­ми­ло Мић­ко­вић из Раче за књи­гу афо­ри­за­ма „Духов­не муње“.

За нај­бо­ље стра­не сати­ри­ча­ре про­гла­ше­ни су руски афо­ри­сти­ча­ри Вла­ди­мир Коле­чиц­ки из Москве и Арка­диј Дави­до­вич из Воро­ње­жа, који­ма је доде­ље­но зва­ње „Ексе­лен­ци­ја сати­ре“.

Награ­де лау­ре­а­ти­ма биће уру­че­не у петак, 7. апри­ла, с почет­ком у 12 часо­ва у Удру­же­њу књи­жев­ни­ка Срби­је, Фран­цу­ска 7.

Награ­ду „Радо­је Дома­но­вић“ од 1993. годи­не доде­љу­је Удру­же­ње књи­жев­ни­ка Срби­је, а о ово­го­ди­шњим добит­ни­ци­ма одлу­чи­вао је жири у чијем саста­ву су били: Радо­мир Андрић (пред­сед­ник), Мило­ван Вите­зо­вић, Петар Жебе­љан, Сла­ђа­на Митро­вић, Радо­слав Тил­гер, Алек­сан­дар Чотрић и Бојан Љубе­но­вић.

УДРУЖЕЊЕ КЊИЖЕВНИКА СРБИЈЕ

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Златна диплома „Смејаде“ Карану и Тумарићу

Жири за доде­лу награ­де 11. Фести­ва­ла комич­ног и кри­тич­ног „Сме­ја­да“, који орга­ни­зу­је Међу­на­род­ни часо­пис за сати­ру, хумор и кари­ка­ту­ру „Носо­рог“ из Бања­лу­ке, донео је одлу­ку да на осно­ву књи­жев­но-ства­ра­лач­ког рада Злат­ну дипло­му „Сме­ја­де“ – награ­ду за живот­но дело из обла­сти хумо­ра и сати­ре за 2017. годи­ну доде­ли Васи­ли­ју Кара­ну и Мићи М. Тума­ри­ћу.

Васи­ли­је Каран (1934), књи­жев­ник из Бања­лу­ке, дуго­го­ди­шњи је сарад­ник часо­пи­са „Носо­рог“. Досад је обја­вио 38 књи­га, углав­ном рома­на, а добар део њего­вог књи­жев­ног ства­ра­ла­штва је про­жет лага­ним кра­ји­шким хумо­ром. То посеб­но потвр­ђу­ју сва три дела књи­ге „Добар дан, сиро­ти­њо“, те роман „Боле, бара­бо моја“, као и мно­ге дру­ге. Овај књи­жев­ник је 1. децем­бра про­шле годи­не обе­ле­жио 60 годи­на књи­жев­ног рада.

Ново­са­ђа­нин Мића М. Тума­рић (1949) је књи­жев­ник, публи­ци­ста и дуго­го­ди­шњи члан Редак­ци­је и сарад­ник часо­пи­са „Носо­рог“. Књи­жев­ним радом се бави од 1973. годи­не и аутор је више књи­га за које је добио вред­не награ­де и дру­га при­зна­ња. „Тума­рић је сати­ри­чар брит­ког пера који нико­га не ште­ди. Њего­ви афо­ри­зми и крат­ке сати­рич­не при­че спа­да­ју у ред нај­ви­шег доме­та у обла­сти срп­ске сати­ре. Засту­пљен у мно­гим дома­ћим и стра­ним анто­ло­ги­ја­ма крат­ке при­че и афо­ри­зма“, обја­вље­но је изме­ђу оста­лог у обра­зло­же­њу одлу­ке жири­ја.

Струч­ни жири је радио у саста­ву: Жив­ко Вујић (пред­сед­ник), Сло­бо­дан Јан­ко­вић, Ран­ко Пре­ра­до­вић и Мила­дин Берић, сви из Бања­лу­ке.

Награ­де су уру­че­не 1. апри­ла на 11. Фести­ва­лу „Сме­ја­да“, у Вијећ­ни­ци Бан­ског двор у Бања­лу­ци, на коме су још уче­ство­ва­ли: Дин­ко Осман­че­вић, Дар­ко Самар­џић, Милан Кури­џа, Гој­ко Ман­дић и Горан Кља­јић.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Уручење награда „Радоје Домановић“ за 2016. годину

У Удру­же­њу књи­жев­ни­ка Срби­је, у петак 7. апри­ла од 12 часо­ва, биће про­гла­ше­ни добит­ни­ци и уру­че­не књи­жев­не награ­де за сати­ру „Радо­је Дома­но­вић“, које се доде­љу­ју за нај­бо­љу аутор­ску књи­гу сати­ре обја­вље­ну на срп­ском јези­ку у 2016. годи­ни, за уку­пан допри­нос срп­ској књи­жев­ној сати­ри и за нај­бо­љег стра­ног сати­ри­ча­ра.

Одлу­ку о награ­ђе­ним ауто­ри­ма донео је жири у саста­ву: Радо­мир Андрић, у уло­зи пред­сед­ни­ка жири­ја, и чла­но­ви Мило­ван Вите­зо­вић, Петар Жебе­љан, Радо­слав Тил­гер, Сла­ђа­на Митро­вић, Бојан Љубе­но­вић и Алек­сан­дар Чотрић.

Уред­ник про­гра­ма „Три­би­на“ и води­тељ све­ча­но­сти је Миљур­ко Вука­ди­но­вић.

Награ­ду за сати­ру „Радо­је Дома­но­вић“ доде­љу­је Удру­же­ње књи­жев­ни­ка Срби­је.

Удру­же­ње књи­жев­на Срби­је нала­зи се на адре­си Фран­цу­ска 7 у Бео­гра­ду.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Баљкови „Зидови на хоризонту“ у Панчеву

У четвр­так, 6. апри­ла, у окви­ру про­гра­ма „Књи­жев­ни четвр­так“, у чита­о­ни­ци Град­ске библи­о­те­ке Пан­че­во биће одр­жа­на про­мо­ци­ја нове књи­ге афо­ри­за­ма Алек­сан­дра Баљ­ка „Зидо­ви на хори­зон­ту“.

Дру­штво нашем нај­по­зна­ти­јем афо­ри­сти­ча­ру пра­ви­ће његов коле­га Зоран Т. Попо­вић.

Про­грам почи­ње у 19 часо­ва.

Извор: Градска библиотека Панчево

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someone

14. Међународни фестивал хумора и сатире „Бијељина 2017“

Народ­на библи­о­те­ка „Филип Вишњић“ и Удру­же­ње афо­ри­сти­ча­ра „1. април“ из Бије­љи­не орга­ни­зу­ју 14. Међу­на­род­ни фести­вал хумо­ра и сати­ре „Бије­љи­на 2017“ у петак 7. апри­ла.

Наја­вље­ни уче­сни­ци фести­ва­ла су: Томи­слав Супек, Васил Толев­ски, Иво Мијо Андрић, Мили­во­је Јозић, Јово Нико­лић, Саво Мар­ти­но­вић, Бојан Бог­да­но­вић, Миро­слав Сре­да­но­вић, Мила­дин Берић, Раде Ђер­го­вић, Жив­ко Вујић, Бојан Љубе­но­вић, Милад Обре­но­вић, Љубо­мир Ћори­лић, Гој­ко Ман­дић, Ненад Ћори­лић, Ста­ни­слав Томић, Горан Радо­са­вље­вић, Екрем Мацић, Зоран Симић Зокс, Абду­рах­ман Хали­ло­вић Ахил, Сте­ван Којић, Исмет Али­ја­гић, Зоран Трбић, Деа­на Саи­ло­вић, Мом­чи­ло Копри­ви­ца, Небој­ша Боро­ви­на, Мар­ко Мар­ко­вић, Сло­бо­дан Жива­но­вић, Слав­ко Јовић, Дра­ган Илић и Гру­јо Леро, осни­вач фести­ва­ла.

У окви­ру про­гра­ма биће пред­ста­вљен збор­ник радо­ва „Живот пише афо­ри­зме 2“, про­чи­та­них на про­шло­го­ди­шњем фести­ва­лу, који је при­ре­дио Гру­јо Леро.

Фести­вал ће бити одр­жан у Вели­кој сали Народ­не библи­о­те­ке „Филип Вишњић“ од 19 часо­ва.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Четврт века „Златне кациге“ [Фото-галерија]

У Кру­шев­цу, у субо­ту 1. апри­ла, одр­жан је Међу­на­род­ни фести­вал хумо­ра и сати­ре „Злат­на каци­га” 25. пут, чиме је навр­ше­но четврт века посто­ја­ња ове мани­фе­ста­ци­је.

„Злат­на каци­га“ за 2017. годи­ну, као и прет­ход­не, поче­ла је црта­њем кари­ка­ту­ра „Позна­ти кари­ка­ту­ри­сти црта­ју за вас“ у Клу­бу Кул­тур­ног цен­тра Кру­ше­вац, да би након тога у холу Беле сале била отво­ре­на изло­жба награ­ђе­них и ода­бра­них кари­ка­ту­ра при­сти­глих на кон­курс на тему „Мигра­ци­је“ и на тему „Сел­фи“ за ауто­ре мла­ђе од 18 годи­на. Овом при­ли­ком уру­че­не су награ­де нај­у­спе­шни­јим мла­дим ауто­ри­ма и награ­да „Кла­со­во мај­стор­ско перо“ Дра­гу­ти­ну Гане­ту Мила­но­ви­ћу.

Завр­шни део вече­ри одр­жан је у Био­ско­пу Кру­ше­вац где су уру­че­не награ­де и дипло­ме ауто­ри­ма нај­бо­љих кари­ка­ту­ра, при­ча, песа­ма и афо­ри­за­ма на тему „Мигра­ци­је“.

Златна кацига 2017: Шпиро Радуловић, добитник „Златне кациге“ за карикатуру
Злат­на каци­га 2017: Шпи­ро Раду­ло­вић, добит­ник „Злат­не каци­ге“ за кари­ка­ту­ру

– Мигра­ци­је, тема ово­го­ди­шњег кру­ше­вач­ког Међу­на­род­ног фести­ва­ла хумо­ра и сати­ре „Злат­на каци­га”, посеб­но су ме инспи­ри­са­ле, јер сам био мигрант дав­не 1945. годи­не, кад је моја поро­ди­ца дуже од месец дана из пору­ше­не Под­го­ри­це путо­ва­ла пеши­це, запре­жним коли­ма, ками­о­ни­ма и терет­ним возо­ви­ма до Рав­ног Села у Бач­кој. Прво­на­гра­ђе­ном кари­ка­ту­ром хтео сам да пока­жем све­ту да је Србин вели­ки хума­ни­ста, који несе­бич­но пома­же људи­ма у нево­љи, чак и на сво­ју ште­ту. Посеб­но ме раду­је што су нај­ве­ћи свет­ски пор­та­ли кари­ка­ту­ре већ обја­ви­ли моју побед­нич­ку кари­ка­ту­ру – изја­вио је Шпи­ро Раду­ло­вић, кари­ка­ту­ри­ста из Бео­гра­да, након уру­че­ња „Злат­не каци­ге“.

Наставите са читањем Четврт века „Златне кациге“ [Фото-галерија]

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Зборник српског хумора и сатире дијаспоре представљен у Темишвару

Збор­ник срп­ског хумо­ра и сати­ре у реги­о­ну и дија­спо­ри „Смех није грех“ пред­ста­вљен је 31. мар­та у Теми­шва­ру, у књи­жа­ри „Две сове“, која се нала­зи на цен­трал­ном град­ском Тргу ује­ди­ње­ња.

О књи­зи коју је недав­но обја­вио Савез Срба у Руму­ни­ји гово­ри­ли су при­ре­ђи­вач Алек­сан­дар Чотрић, књи­жев­ник из Бео­гра­да, дирек­тор изда­вач­ке делат­но­сти ССР Горан Мра­кић, рецен­зен­ти др Сла­во­мир Гво­зде­но­вић, про­фе­сор уни­вер­зи­те­та из Теми­шва­ра и Вито­мир Тео­фи­ло­вић, књи­жев­ни кри­ти­чар и књи­жев­ник из Бео­гра­да.

Говор­ни­ци су се сло­жи­ли да је реч о капи­тал­ном изда­њу и првој књи­зи која пред­ста­вља ства­ра­ла­штво из обла­сти хумо­ра и сати­ре срп­ских писа­ца који живе у ино­стран­ству.

„Међу 93 ауто­ра из 22 држа­ве са свих пет кон­ти­не­на­та нала­зи се 12 писа­ца из Руму­ни­је, што све­до­чи о број­но­сти ква­ли­тет­них ства­ра­ла­ца у рела­тив­но малој срп­ској зајед­ни­ци од 17 хиља­да људи у сусед­ној земљи“, рекао је Алек­сан­дар Чотрић.

„У огле­да­лу ове књи­ге, које је Алек­сан­дар Чотрић, један од нај­зна­чај­ни­јих сати­ри­ча­ра данас, са мно­го уме­ћа љуба­ви и пошто­ва­ња изглан­цао, види­мо се какви јесмо“, иста­као је др Сла­во­мир Гво­зде­но­вић.

Гово­ре­ћи о збор­ни­ку „Смех није грех“ Вито­мир Тео­фи­ло­вић је ука­зао да „књи­жев­на лепо­та и ватро­мет духа који из ове књи­ге зра­чи кри­је у сво­јим дубљим сло­је­ви­ма коло­плет мно­гих нити које на лир­ски дир­љив и духов­но дра­ма­ти­чан начин спа­ја­ју искон­ски зави­чај и нову постој­би­ну живо­том, не јед­не, већ низа гене­ра­ци­ја“.

Допри­нос успе­ху про­мо­ци­је пру­жи­ли су и ауто­ри из Руму­ни­је, засту­пље­ни у књи­зи – Љубин­ка Пери­нац Стан­ков, Иво Мун­ћан и Србо­љуб Мишко­вић.

У про­гра­му су уче­ство­ва­ли и сати­ри­ча­ри из Бео­гра­да Алек­сан­дар Баљак и Вла­ди­мир Ћалић, који су гово­ри­ли афо­ри­зме из сво­јих нових књи­га – „Зидо­ви на хори­зон­ту“ и „Мисли на пето­па­ра­цу“.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Претпремијера антологије руског афоризма

– Широм све­та, нарав­но и у Срби­ји, позна­ти су руски рома­ни, руске при­по­вет­ке, руска пое­зи­ја… А руски афо­ри­зам је на нашем говор­ном подруч­ју ско­ро непо­знат. У Срби­ји је афо­ри­зам вео­ма попу­ла­ран, али су афо­ри­зми стра­них ауто­ра рет­ко пре­во­ђе­ни. Циљ ове анто­ло­ги­је савре­ме­ног руског афо­ри­зма „Вели­ко у малом“ је да љуби­те­љи­ма крат­ке фор­ме у Срби­ји и реги­о­ну при­бли­жи руски афо­ри­зам 20. и 21. века – рекао је при­ре­ђи­вач, пре­во­ди­лац и аутор пред­го­во­ра Алек­сан­дар Чотрић на пред­ста­вља­њу анто­ло­ги­је руског афо­ри­зма на „Седељ­ци – читаљ­ци“ (на руском, „Почи­тал­ки“) 29. мар­та у бео­град­ском клу­бу „Полет“.

У анто­ло­ги­ји „Вели­ко у малом“, која ће уско­ро бити обја­вље­на, наћи ће се око чети­ри хиља­де афо­ри­за­ма 170 ауто­ра.

Чотрић је на пред­ста­вља­њу читао афо­ри­зме тро­је ауто­ра:

Наставите са читањем Претпремијера антологије руског афоризма

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someone