Архиве категорија: Најаве

Одређени добитници награде „Радоје Домановић“ за 2016. годину

Бео­град, 6. април 2017. – Добит­ни­ци награ­де „Радо­је Дома­но­вић“, нај­зна­чај­ни­јег дома­ћег при­зна­ња за сати­рич­ну књи­жев­но­ст – за уку­пан допри­нос срп­ској сати­ри су драм­ски писац и при­по­ве­дач Дра­ган Уско­ко­вић из Бео­гра­да и сати­ри­чар и хумо­ри­ста Раде Ђер­го­вић из Шап­ца.

За нај­бо­љу сати­рич­ну књи­гу на срп­ском јези­ку у про­шлој годи­ни награ­ду су рав­но­прав­но поде­ли­ли књи­жев­ник, про­фе­сор и дипло­ма­та Зоран Бин­гу­лац из Бео­гра­да за роман „Упле­те­на огле­да­ла белог гавра­на“ и сати­ри­чар и есе­ји­ста Рад­ми­ло Мић­ко­вић из Раче за књи­гу афо­ри­за­ма „Духов­не муње“.

За нај­бо­ље стра­не сати­ри­ча­ре про­гла­ше­ни су руски афо­ри­сти­ча­ри Вла­ди­мир Коле­чиц­ки из Москве и Арка­диј Дави­до­вич из Воро­ње­жа, који­ма је доде­ље­но зва­ње „Ексе­лен­ци­ја сати­ре“.

Награ­де лау­ре­а­ти­ма биће уру­че­не у петак, 7. апри­ла, с почет­ком у 12 часо­ва у Удру­же­њу књи­жев­ни­ка Срби­је, Фран­цу­ска 7.

Награ­ду „Радо­је Дома­но­вић“ од 1993. годи­не доде­љу­је Удру­же­ње књи­жев­ни­ка Срби­је, а о ово­го­ди­шњим добит­ни­ци­ма одлу­чи­вао је жири у чијем саста­ву су били: Радо­мир Андрић (пред­сед­ник), Мило­ван Вите­зо­вић, Петар Жебе­љан, Сла­ђа­на Митро­вић, Радо­слав Тил­гер, Алек­сан­дар Чотрић и Бојан Љубе­но­вић.

УДРУЖЕЊЕ КЊИЖЕВНИКА СРБИЈЕ

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Уручење награда „Радоје Домановић“ за 2016. годину

У Удру­же­њу књи­жев­ни­ка Срби­је, у петак 7. апри­ла од 12 часо­ва, биће про­гла­ше­ни добит­ни­ци и уру­че­не књи­жев­не награ­де за сати­ру „Радо­је Дома­но­вић“, које се доде­љу­ју за нај­бо­љу аутор­ску књи­гу сати­ре обја­вље­ну на срп­ском јези­ку у 2016. годи­ни, за уку­пан допри­нос срп­ској књи­жев­ној сати­ри и за нај­бо­љег стра­ног сати­ри­ча­ра.

Одлу­ку о награ­ђе­ним ауто­ри­ма донео је жири у саста­ву: Радо­мир Андрић, у уло­зи пред­сед­ни­ка жири­ја, и чла­но­ви Мило­ван Вите­зо­вић, Петар Жебе­љан, Радо­слав Тил­гер, Сла­ђа­на Митро­вић, Бојан Љубе­но­вић и Алек­сан­дар Чотрић.

Уред­ник про­гра­ма „Три­би­на“ и води­тељ све­ча­но­сти је Миљур­ко Вука­ди­но­вић.

Награ­ду за сати­ру „Радо­је Дома­но­вић“ доде­љу­је Удру­же­ње књи­жев­ни­ка Срби­је.

Удру­же­ње књи­жев­на Срби­је нала­зи се на адре­си Фран­цу­ска 7 у Бео­гра­ду.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Баљкови „Зидови на хоризонту“ у Панчеву

У четвр­так, 6. апри­ла, у окви­ру про­гра­ма „Књи­жев­ни четвр­так“, у чита­о­ни­ци Град­ске библи­о­те­ке Пан­че­во биће одр­жа­на про­мо­ци­ја нове књи­ге афо­ри­за­ма Алек­сан­дра Баљ­ка „Зидо­ви на хори­зон­ту“.

Дру­штво нашем нај­по­зна­ти­јем афо­ри­сти­ча­ру пра­ви­ће његов коле­га Зоран Т. Попо­вић.

Про­грам почи­ње у 19 часо­ва.

Извор: Градска библиотека Панчево

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someone

14. Међународни фестивал хумора и сатире „Бијељина 2017“

Народ­на библи­о­те­ка „Филип Вишњић“ и Удру­же­ње афо­ри­сти­ча­ра „1. април“ из Бије­љи­не орга­ни­зу­ју 14. Међу­на­род­ни фести­вал хумо­ра и сати­ре „Бије­љи­на 2017“ у петак 7. апри­ла.

Наја­вље­ни уче­сни­ци фести­ва­ла су: Томи­слав Супек, Васил Толев­ски, Иво Мијо Андрић, Мили­во­је Јозић, Јово Нико­лић, Саво Мар­ти­но­вић, Бојан Бог­да­но­вић, Миро­слав Сре­да­но­вић, Мила­дин Берић, Раде Ђер­го­вић, Жив­ко Вујић, Бојан Љубе­но­вић, Милад Обре­но­вић, Љубо­мир Ћори­лић, Гој­ко Ман­дић, Ненад Ћори­лић, Ста­ни­слав Томић, Горан Радо­са­вље­вић, Екрем Мацић, Зоран Симић Зокс, Абду­рах­ман Хали­ло­вић Ахил, Сте­ван Којић, Исмет Али­ја­гић, Зоран Трбић, Деа­на Саи­ло­вић, Мом­чи­ло Копри­ви­ца, Небој­ша Боро­ви­на, Мар­ко Мар­ко­вић, Сло­бо­дан Жива­но­вић, Слав­ко Јовић, Дра­ган Илић и Гру­јо Леро, осни­вач фести­ва­ла.

У окви­ру про­гра­ма биће пред­ста­вљен збор­ник радо­ва „Живот пише афо­ри­зме 2“, про­чи­та­них на про­шло­го­ди­шњем фести­ва­лу, који је при­ре­дио Гру­јо Леро.

Фести­вал ће бити одр­жан у Вели­кој сали Народ­не библи­о­те­ке „Филип Вишњић“ од 19 часо­ва.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Пето вече македонског афоризма у Кочанима

У маке­дон­ском гра­ду Коча­ни, у фоа­јеу Цен­тра за кул­ту­ру „Бели Мугри“, за петак 31. март у 19 часо­ва зака­за­но је Пето вече маке­дон­ског афо­ри­зма „Коча­ни 2017“ у орга­ни­за­ци­ји удру­же­ња Афо­ри­стич­ка репре­зен­та­ци­ја Маке­до­ни­је.

На кон­кур­су за афо­ри­зам на тему „Луди и збу­ње­ни“, жири у саста­ву: Доне Донев – књи­жев­ник, Нико­ла Талев­ски – доа­јен маке­дон­ског нови­нар­ства и сати­ри­чар и Миле Ђор­ђи­јо­ски – књи­жев­ник и сати­ри­чар, одлу­чио је да Злат­на пла­ке­та при­пад­не Васи­лу Толев­ском, Сре­бр­на Јане­ту Ата­на­со­ву, а Брон­за­на Мар­ја­ну Анге­лов­ском. Спе­ци­јал­ну награ­ду доби­ла је Ната­ша Ћур­чи­ска, а дипло­ме Ристо Фил­чев­ски и Алек­сан­дар Кузма­нов­ски.

Злат­на пла­ке­та за допри­нос у разво­ју маке­дон­ске сати­ре биће уру­че­на књи­жев­ни­ку и сати­ри­ча­ру Љуп­чу Сиља­нов­ском, који ће се овом при­ли­ком пред­ста­ви­ти избо­ром сво­јих афо­ри­за­ма. При­год­ну бесе­ду о ства­ра­ла­штву овог позна­тог маке­дон­ског кни­жев­ни­ка и сати­ри­ча­ра одр­жа­ће сати­ри­чар Миле Ђор­ђи­јо­ски.

Поред поме­ну­тих ауто­ра у реви­јал­ном делу насту­пи­ће: Јане Ата­на­сов, Ристо Фил­чев­ски, Вито­мир Долин­ски, Ацо Ђор­ги­ев, Ата­нас Крлев­ски, Ружа Стој­ми­ло­ва, Ђор­ђи Хаџи-Васков и дру­ги.

Сутра­дан, 1. апри­ла, у Дел­че­ву биће пред­ста­вље­на књи­га „Жена и афо­ри­зам“ уз уче­шће аутор­ки књи­ге и гости­ју. У књи­зи су изме­ђу оста­лих засту­пље­не три маке­дон­ске афо­ри­сти­чар­ке Лен­че Сто­и­ме­но­ва, Љуп­ка Цве­та­но­ва и Ната­ша Ћур­чи­ска.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Промоција зборника „Смех није грех“ у Темишвару

Про­мо­ци­ја збор­ни­ка срп­ског хумо­ра и сати­ре у дија­спо­ри и реги­о­ну „Смех није грех“, при­ре­ђи­ва­ча Алек­сан­дра Чотри­ћа, биће одр­жа­на у Руму­ни­ји у Теми­шва­ру, у петак 31. мар­та од 19 часо­ва и 30 мину­та.

Поред при­ре­ђи­ва­ча у про­мо­ци­ји збор­ни­ка уче­ство­ва­ће књи­жев­ник, књи­жев­ни кри­ти­чар и рецен­зент Вито­мир Тео­фи­ло­вић, афо­ри­сти­чар Алек­сан­дар Баљак и у свој­ству дома­ћи­на и изда­ва­ча Саве­за Срба у Руму­ни­ји Горан Мра­кић.

У збор­ни­ку се на више од 430 стра­на нала­зе афо­ри­зми, епи­гра­ми, песме, при­че и деч­ји иска­зи 93 ауто­ра из 23 земље све­та, са свих кон­ти­не­на­та. Илу­стра­ци­ју за наслов­ну стра­ну ура­дио је Нико­ла Дра­гаш, кари­ка­ту­ри­ста из Пан­че­ва.

Место одр­жа­ва­ња про­мо­ци­је је књи­жа­ра „La Două Bufniţe“ („Две сове“), која се нала­зи у ули­ци Трг Ује­ди­ње­ња, број 11.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someone

25. Међународни фестивал хумора и сатире „Златна кацига“

У Кру­шев­цу ће по 25. пут, у субо­ту 1. апри­ла, бити одр­жан Међу­на­род­ни фести­вал хумо­ра и сати­ре „Злат­на каци­га“.

Про­грам ово­го­ди­шње „Злат­не каци­ге“ поче­ће у 17 часо­ва у Клу­бу Кул­тур­ног цен­тра Кру­ше­вац црта­њем кари­ка­ту­ра под нази­вом „Позна­ти кари­ка­ту­ри­сти црта­ју за вас“, а наста­ви­ће се од 19 часо­ва у холу Беле сале отва­ра­њем изло­жбе награ­ђе­них и ода­бра­них кари­ка­ту­ра са кон­кур­са на тему „Мигра­ци­је“. Том при­ли­ком биће доде­ље­на награ­да „Кла­со­во мај­стор­ско перо“ Дра­гу­ти­ну Гане­ту Мила­но­ви­ћу, као и награ­де са кон­кур­са за ауто­ре мла­ђе од 18 годи­на на тему „Сел­фи“.

Завр­шни део фести­ва­ла биће одр­жан у Био­ско­пу Кру­ше­вац, са почет­ком од 20 часо­ва, доде­лом награ­да „Злат­на каци­га“ за кари­ка­ту­ру и писа­не фор­ме на тему „Мигра­ци­је“. „Злат­на каци­га“ за кари­ка­ту­ру биће уру­че­на Шпи­ру Раду­ло­ви­ћу из Бео­гра­да, а дру­га и тре­ћа награ­да Муха­ме­ду Ђер­ле­ку из Новог Паза­ра и Јор­да­ну Поп-Или­е­ву из Ско­пља, док ће за писа­ну фор­му награ­ду „Злат­на каци­га“ поне­ти Мила­дин Берић из Бања­лу­ке за афо­ри­зам, Дејан Дими­три­је­вић из Бео­гра­да за песму и Весе­лин Мили­ће­вић из Врба­са за при­чу, а дипло­ме Дејан Ристић из Кру­шев­ца за афо­ри­зме и Дра­ги­ша Павло­вић из Кру­шев­ца и Мар­ко Миљ­ко­вић из Кра­гу­јев­ца за при­че. Награ­да „Раде Брка“ одла­зи у руке Нико­ле Сто­ја­но­ви­ћа из Вели­ке Кру­ше­ви­це код Кру­шев­ца.

Крај фести­ва­ла обе­ле­жи­ће доде­ла награ­де „Витез од Чара­па­ни­је Сер Хар­ди“ глу­ми­ци Дани­ци Мак­си­мо­вић и „Фести­вал­ске пове­ље“ сати­ри­ча­ру Дра­гу­ти­ну Мини­ћу Кар­лу.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Изложба карикатура Пала Лепхафта у Београду

Изло­жба кари­ка­ту­ра „Пали­ка­ту­ре“ Ново­са­ђа­ни­на Пала Леп­хаф­та биће отво­ре­на у четвр­так 30. мар­та у 19 часо­ва у Бео­гра­ду, којом ће Collegium Hungaricum зајед­но са ауто­ром изло­жбе „Први април сла­ви­ти међу први­ма“.

У отва­ра­њу изло­жбе уче­ство­ва­ће: Јозеф Клем – заме­ник гене­рал­ног дирек­то­ра Радио-теле­ви­зи­је Вој­во­ди­не, Петер Хај­нер­ман – стенд-ап библи­о­те­кар и „музич­ки сау­че­сни­ци“ Миро­слав Јован­чић (вио­ли­на) и Арпад Бакош (вокал).

Collegium Hungaricum нала­зи се на адре­си Гра­ча­нич­ка 14.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Горан Ћеличанин у Београду са изложбом „Стани ми на црту“

Изло­жба кари­ка­ту­ра „Ста­ни ми на црту“ Гора­на Ћели­ча­ни­на биће отво­ре­на у Бео­гра­ду, у Кући Ђуре Јак­ши­ћа, у уто­рак 21. мар­та у 19 часо­ва.

„Ста­ни ми на црту“ је изло­жба која обу­хва­та пор­тре­те пре свих кари­ка­ту­ри­ста и сати­ри­ча­ра који су пор­тре­том или писа­ном фор­мом на тему кари­ка­ту­ре и кари­ка­ту­ри­ста узвра­ти­ли ауто­ру изло­жбе или ће тек узвра­ти­ти за неку наред­ну изло­жбу под истим нази­вом.

Сати­ри­чар Сло­бо­дан Симић је о ства­ра­ла­штву Гора­на Ћели­ча­ни­на запи­сао:

НАШ ПОРТРЕТИСТА

Нема гре­шке. Дово­љан је један поглед. Челик!

Аутор који се сво­јим карак­те­ри­стич­ним црте­жом упи­сао међу нај­ве­ће мај­сто­ре срп­ске кари­ка­ту­ре успео је да се издво­ји до пре­по­зна­тљи­во­сти сво­јим осо­бе­ним сти­лом, што је вели­ки успех сва­ког умет­ни­ка. Ти там­ни стри­по­ли­ки Чели­ко­ви јуна­ци са сво­јим дугим сен­ка­ма и оба­ве­зним немим пору­ка­ма, које су врло често сна­жне и сати­рич­не, поста­ли су заштит­ни знак сва­ке озбиљ­не сати­рич­не стра­не и зна­чај­ни­је срп­ске нови­не.

Још дав­них осам­де­се­тих када је почи­њао на стра­ни­ца­ма већ леген­дар­ног „Сту­ден­та“, када се намет­нуо сво­јом оштри­ном и успе­шно визу­ел­но пре­зен­то­вао сна­гу оног дру­га­чи­јег виђе­ња , које је неоп­ход­но сва­кој зајед­ни­ци, посеб­но кад је јед­но­ум­на или јед­но­стра­на, Челик је сво­јим пером сли­као то дру­га­чи­је мишље­ње, пра­ве­ћи асо­ци­ја­тив­не кон­тра­сте и оспо­ра­ва­ју­ћи про­кла­мо­ва­не плат­фор­ме вла­сто­др­жа­ца.

Није се сми­рио ни кад су се мења­ле вла­сти, држа­ве и дру­штве­на уре­ђе­ња.

Увек је врсни сати­ри­чар нала­зио пра­ву тему и уоча­вао пара­док­се и кон­тра­сте, које је пре­но­сио у свет визу­ел­ног. Редак је то дар, да се кон­ти­ну­и­ра­но, успе­шно, морал­но и анга­жо­ва­но комен­та­ри­ше годи­на­ма и сад већ и деце­ни­ја­ма, без обзи­ра на све и све­му упр­кос. Тиме што га не напу­шта кре­а­тив­на све­тло­ст у нашем густом мра­ку, и тиме што је ту са нама у сва­ком сва­ко­ја­ком тре­нут­ку, Горан Ћели­ча­нин Челик је наш хро­ни­чар и сво­је­вр­сни пор­тре­ти­ста, који сли­ка све нас она­кве какви често заи­ста и јесмо.

Као кари­ка­ту­ре.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Ипак, најзад и на срећу, „Жикишон 2016” УЖИВО!

Фести­вал сати­ре и хумо­ра „Сати­рич­на позор­ни­ца Жики­шон 2016“, ипак, нај­зад и на сре­ћу, биће одр­жан у субо­ту 11. мар­та 2017. годи­не у Гале­ри­ји Кул­тур­ног цен­тра Пара­ћин, са почет­ком у 19 часо­ва.

Глав­ни део Фести­ва­ла биће уру­чи­ва­ње при­зна­ња, дипло­ма и награ­да нај­у­спе­шни­јим ауто­ри­ма на кон­кур­су сати­ре и хумо­ра „Живојин Павловић Жикишон 2016“, а како је и пред­ви­ђе­но изве­стан је дола­зак свих прво­на­гра­ђе­них ауто­ра, добит­ни­ка При­зна­ња Жики­шон: Бра­ти­сла­ва Коста­ди­но­ва из Кру­шев­ца – награ­ђе­ног за сери­ју афо­ри­за­ма на теме „Лабу­до­ва песма“ и(ли) „Пиро­ва побе­да“, Јеле­не Кујун­џић из Мају­ра код Шап­ца – награ­ђе­не за сати­рич­но-хумо­ри­стич­ну песму и Миро­сла­ва Павло­ви­ћа из Крње­ва – награ­ђе­ног за сати­рич­но-хумо­ри­стич­ну при­чу, као и Миро­сла­ва Сре­да­но­ви­ћа добит­ни­ка спе­ци­јал­не награ­де „Зоран Матић Мазос“ за нај­бо­љи афо­ри­зам на зада­ту кари­ка­ту­ру Живо­ји­на Павло­ви­ћа Жики­шо­на. Нарав­но, поже­љан је дола­зак и оста­лих награ­ђе­них ауто­ра: Дра­га­на Кола­ка из Тите­ла, Деја­на Ристи­ћа из Кру­шев­ца, Весе­ли­на Мили­ће­ви­ћа из Врба­са и Чедо­ми­ра Љуби­чи­ћа из Бео­гра­да.

У про­грам „Жики­шо­на 2016“, уме­сто дого­во­ре­не изло­жбе „Пјер 2016“ Ком­па­ни­је Вечер­ње Ново­сти, која је отка­за­на из мисте­ри­о­зних разло­га за које се нада­мо да нема­ју поли­тич­ку поза­ди­ну, увр­ште­но је и отва­ра­ње изло­жбе кари­ка­ту­ра са Мемо­ри­јал­не коло­ни­је кари­ка­ту­ри­ста „Међе­дов ћеиф“, која се орга­ни­зу­је под дири­гент­ским пером осни­ва­ча Гора­на Ћели­ча­ни­на, позна­тог кари­ка­ту­ри­сте из Вар­ва­ри­на. Ина­че, на коло­ни­ји „Међе­дов ћеиф“ су у доса­да­шњих пет сази­ва уче­ство­ва­ли мно­ги позна­ти кари­ка­ту­ри­сти из Срби­је и Црне Горе, а у знак сећа­ња на Радо­сла­ва Нена­ди­ћа (1958-2013), међу при­ја­те­љи­ма и коле­га­ма позна­ти­јег као Бра­цо Међед. Изло­жбу ће оче­ки­ва­но отво­ри­ти Горан Ћели­ча­нин који је и селек­то­вао радо­ве.

Пра­те­ћи део про­гра­ма биће крат­ко пред­ста­вља­ње ово­го­ди­шње нове књи­ге афо­ри­за­ма Миро­сла­ва Сре­да­но­ви­ћа „Рене­сан­са без хума­ни­зма“ и књи­ге срп­ског афо­ри­зма „Један за све“, обја­вље­не про­шле годи­не у изда­њу КУА „Арти­ја“, а која пред­ста­вља нај­бо­ље афо­ри­зме 500 нај­бо­љих ауто­ра по при­ре­ђи­ва­чу Гора­ну Радо­са­вље­ви­ћу, тако­ђе госту Фести­ва­ла. Поред тога, биће и крат­ког освр­та на књи­гу „Жики­шон: ретро­спек­ти­ва 2014-2015-2016“, која обу­хва­та награ­ђе­не и запа­же­не радо­ве са кон­кур­са из наве­де­них годи­на.

„Сати­рич­на позор­ни­ца Жики­шон 2016“ биће одр­жа­на захва­љу­ју­ћи Општи­ни Пара­ћин која је има­ла слу­ха да се на листи подр­жа­них про­је­ка­та на кон­кур­су за про­јек­те у кул­ту­ри нађе и овај Фести­вал. Орга­ни­за­тор је као и прет­ход­них годи­на Књи­жев­но-умет­нич­ка асо­ци­ја­ци­ја „Арти­ја“ у сарад­њи са Кул­тур­ним цен­тром Пара­ћин.

Кул­тур­ни цен­тар Пара­ћин се нала­зи у ули­ци Бран­ка Крсма­но­ви­ћа, број 45.

ВИДИМО СЕ НАСМЕЈАНИ!

П.С. Да ли ће ово бити Жики­шо­но­ва „лабу­до­ва песма“ и „Пиро­ва побе­да“, у јед­ном, сазна­ће­мо већ ове годи­не.

Орга­ни­за­ци­о­ни одбор
Сати­рич­не позор­ни­це Жики­шон
КУА „Арти­ја“

Извор: kua.artija.net

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someone