Архиве категорија: Одјаве

Зборник српског хумора и сатире дијаспоре представљен у Темишвару

Збор­ник срп­ског хумо­ра и сати­ре у реги­о­ну и дија­спо­ри „Смех није грех“ пред­ста­вљен је 31. мар­та у Теми­шва­ру, у књи­жа­ри „Две сове“, која се нала­зи на цен­трал­ном град­ском Тргу ује­ди­ње­ња.

О књи­зи коју је недав­но обја­вио Савез Срба у Руму­ни­ји гово­ри­ли су при­ре­ђи­вач Алек­сан­дар Чотрић, књи­жев­ник из Бео­гра­да, дирек­тор изда­вач­ке делат­но­сти ССР Горан Мра­кић, рецен­зен­ти др Сла­во­мир Гво­зде­но­вић, про­фе­сор уни­вер­зи­те­та из Теми­шва­ра и Вито­мир Тео­фи­ло­вић, књи­жев­ни кри­ти­чар и књи­жев­ник из Бео­гра­да.

Говор­ни­ци су се сло­жи­ли да је реч о капи­тал­ном изда­њу и првој књи­зи која пред­ста­вља ства­ра­ла­штво из обла­сти хумо­ра и сати­ре срп­ских писа­ца који живе у ино­стран­ству.

„Међу 93 ауто­ра из 22 држа­ве са свих пет кон­ти­не­на­та нала­зи се 12 писа­ца из Руму­ни­је, што све­до­чи о број­но­сти ква­ли­тет­них ства­ра­ла­ца у рела­тив­но малој срп­ској зајед­ни­ци од 17 хиља­да људи у сусед­ној земљи“, рекао је Алек­сан­дар Чотрић.

„У огле­да­лу ове књи­ге, које је Алек­сан­дар Чотрић, један од нај­зна­чај­ни­јих сати­ри­ча­ра данас, са мно­го уме­ћа љуба­ви и пошто­ва­ња изглан­цао, види­мо се какви јесмо“, иста­као је др Сла­во­мир Гво­зде­но­вић.

Гово­ре­ћи о збор­ни­ку „Смех није грех“ Вито­мир Тео­фи­ло­вић је ука­зао да „књи­жев­на лепо­та и ватро­мет духа који из ове књи­ге зра­чи кри­је у сво­јим дубљим сло­је­ви­ма коло­плет мно­гих нити које на лир­ски дир­љив и духов­но дра­ма­ти­чан начин спа­ја­ју искон­ски зави­чај и нову постој­би­ну живо­том, не јед­не, већ низа гене­ра­ци­ја“.

Допри­нос успе­ху про­мо­ци­је пру­жи­ли су и ауто­ри из Руму­ни­је, засту­пље­ни у књи­зи – Љубин­ка Пери­нац Стан­ков, Иво Мун­ћан и Србо­љуб Мишко­вић.

У про­гра­му су уче­ство­ва­ли и сати­ри­ча­ри из Бео­гра­да Алек­сан­дар Баљак и Вла­ди­мир Ћалић, који су гово­ри­ли афо­ри­зме из сво­јих нових књи­га – „Зидо­ви на хори­зон­ту“ и „Мисли на пето­па­ра­цу“.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Сатиричном позорницом телепортовање у 2016.

„Сати­рич­на позор­ни­ца Жики­шон 2016“ после неи­зве­сно­сти одр­жа­на је јуче, у субо­ту 11. мар­та 2017. годи­не у Гале­ри­ји Кул­тур­ног цен­тра Пара­ћин, теле­пор­ту­ју­ћи се у 2016. са Гора­ном Ћели­ча­ни­ном, Бра­ти­сла­вом Коста­ди­но­вим, Јеле­ном Кујун­џић, Миро­сла­вом Павло­ви­ћем, Миро­сла­вом Сре­да­но­ви­ћем и Вла­ди­цом Милен­ко­ви­ћем на сце­ни и љуби­те­љи­ма хумо­ра и сати­ре у публи­ци.

Жикишон 2016: Поглед на Сатиричну позорницу
Жики­шон 2016: Поглед на Сати­рич­ну позор­ни­цу
Жикишон 2016: Владица Миленковић и Горан Ћеличанин
Жики­шон 2016: Вла­ди­ца Милен­ко­вић и Горан Ћели­ча­нин

Наставите са читањем Сатиричном позорницом телепортовање у 2016.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Фотографско памћење: Вече сатире Александра Чотрића

Дога­ђај: Вече сатире Александра Чотрића
Место: Кућа Ђуре Јак­ши­ћа, Бео­град
Дан и датум: четвр­так, 9. фебру­ар 2017. годи­на

Учесници вечери: Бојан Љубеновић, Витомир Теофиловић, Драгутин Минић Карло, Александар Чотрић, Слободан Симић и Александар Баљак

Наставите са читањем Фотографско памћење: Вече сатире Александра Чотрића

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someone