Архиве категорија: Конкурси

XXIV конкурс за карикатуру „Ристо Пејатовић“

ЈУ Умјет­нич­ка гале­ри­ја „Вито­мир Србља­но­вић“ – Пље­вља (Црна Гора) рас­пи­су­је XXIV кон­курс за додје­лу награ­де за кари­ка­ту­ру „Ристо Пеја­то­вић“.

За награ­ду кон­ку­ри­шу ори­ги­нал­ни радо­ви на сло­бод­ну тему, фор­ма­та од А4 (210 x 300 мм) до А3 (300 x 420 мм). При­спје­ли радо­ви се не вра­ћа­ју. Пла­ги­ја­ти и обја­вљи­ва­ни радо­ви се неће раз­ма­тра­ти.

Кари­ка­ту­ре доста­ви­ти на адре­су: ЈУ Умјет­нич­ка гале­ри­ја „Вито­мир Србља­но­вић“, ул. Тана­си­ја Пеја­то­ви­ћа бр. 32, 84210 Пље­вља – Црна Гора, са назна­ком „за награ­ду Ристо Пеја­то­вић“, до 15. маја 2017. годи­не.

Grand prix се састо­ји од пла­ке­те и нов­ча­ног изно­са од 550,00 евра. Дви­је спе­ци­јал­не награ­де састо­је се од пла­ке­те и нов­ча­ног изно­са од по 165,00 евра.

Награ­де се додје­љу­ју у Пље­вљи­ма на цен­трал­ној све­ча­но­сти Дана хумо­ра и сати­ре „Вуко Беза­ре­вић“, 17. јуна 2017. годи­не.

Све инфор­ма­ци­је о кон­кур­су могу се доби­ти: на тел. +382 69 355 318; +382 69 581 654 или на и-мејл адре­су: galerijapv@t-com.me.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Конкурс поводом XXXI Дана хумора и сатире „Вуко Безаревић“

Секре­та­ри­јат за дру­штве­не дје­лат­но­сти oпшти­не Пље­вља (Црна Гора) пово­дом орга­ни­за­ци­је XXXI Дана хумо­ра и сати­ре „Вуко Беза­ре­вић“ рас­пи­су­је кон­курс за додје­лу награ­да „Типар“, „Вуко Беза­ре­вић“ и „Мла­ди Типар“:

1. За додје­лу награ­де „ТИПАР“ – за хумо­ри­стич­ко-сати­рич­но књи­жев­но дје­ло из прет­ход­не и теку­ће годи­не, обја­вље­но на про­сто­ру бив­ше СФРЈ, као годи­шња награ­да, и у посеб­ним при­ли­ка­ма као награ­да за живот­но дје­ло.

Награ­да се састо­ји од пла­ке­те, нов­ча­ног изно­са од 800.00 € и уче­шћа на мани­фе­ста­ци­ји. Сва­ко има пра­во да под­не­се пре­длог за додје­лу награ­де. Пре­длог се под­но­си у писа­ној фор­ми. Пре­дло­зи се доста­вља­ју уз пет при­мјер­ка пре­дло­же­не књи­ге на адре­су: Секре­та­ри­јат за дру­штве­не дје­лат­но­сти општи­не Пље­вља, ул. Кра­ља Петра I бр. 48, 84 210 Пље­вља. (Ауто­ри из Срби­је могу посла­ти књи­ге на адре­су: Дани хумо­ра и сати­ре „Вуко Беза­ре­вић”, Јабу­ка бб, 31 306 Јабу­ка код При­је­по­ља.)

2. За додје­лу награ­де „ВУКО БЕЗАРЕВИЋ“ – за нео­бја­вље­ну сати­рич­ну при­чу.

Награ­да се састо­ји од пла­ке­те, нов­ча­ног изно­са од 400,00 € и уче­шћа на мани­фе­ста­ци­ји. Пра­во уче­шћа има­ју физич­ка лица са про­сто­ра бив­ше СФРЈ. Један аутор може кон­ку­ри­са­ти са нај­ви­ше три нео­бја­вље­не при­че (до 4000 карак­те­ра са про­ре­дом). При­ја­ве се шаљу у штам­па­ној фор­ми са рје­ше­њем шифре у посеб­ној ковер­ти на адре­су: Секре­та­ри­јат за дру­штве­не дје­лат­но­сти општи­не Пље­вља, ул. Кра­ља Петра I бр. 48, 84 210 Пље­вља, или у елек­трон­ској фор­ми е-маил: danihumora.pljevlja@gmail.com док се рје­ше­ње шифре доста­вља на е-маил: sekretarijatzadrustvene@yahoo.com.

3. За додје­лу награ­де „МЛАДИ ТИПАР“ – за циклус од 10 афо­ри­за­ма.

Награ­да се састо­ји од пла­ке­те, нов­ча­ног изно­са од 200,00 € и уче­шћа на мани­фе­ста­ци­ји. Пра­во уче­шћа има­ју ауто­ри до 30 годи­на ста­ро­сти са про­сто­ра бив­ше СФРЈ. При­ја­ве се шаљу у штам­па­ној фор­ми са рје­ше­њем шифре у посеб­ној ковер­ти на адре­су: Секре­та­ри­јат за дру­штве­не дје­лат­но­сти општи­не Пље­вља, ул. Кра­ља Петра I бр. 48, 84 210 Пље­вља, или у елек­трон­ској фор­ми на е-маил: danihumora.pljevlja@gmail.com док се рје­ше­ње шифре доста­вља на е-маил: sekretarijatzadrustvene@yahoo.com.

Рок за под­но­ше­ње при­ја­ва је 20. мај 2017. годи­не.

При­ја­ве које се доста­ве након пред­ви­ђе­ног рока неће се узе­ти у раз­ма­тра­ње.

Уру­че­ње награ­да је 17. јуна 2017. годи­не у Све­ча­ном про­гра­му XXXI Дана хумо­ра и сати­ре „Вуко Беза­ре­вић“ у Пље­вљи­ма.

Оста­ле инфор­ма­ци­је могу се доби­ти на теле­фо­не Секре­та­ри­ја­та за дру­штве­не дје­лат­но­сти: +38268 849117, + 382 69 309 340 или путем маи­ла: sekretarijatzadrustvene@yahoo.com.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someone

GHIBLI Logistics Cartoon Contest

The GHIBLI Ltd. invites all professional and amateur caricaturists to the „GHIBLI Logistics Cartoon Contest” with the following theme:

Forwarding (on the road, water and air),
Logistic,
Wharehouse logistic.

1. All participants must be a natural person over 18.

2. The contest has 1 turn. Each competitor is allowed to participate in the competition with a maximum of 5 caricatures. Entries should not content any text and should be made in A4 format. File details: CYMK, JPG, good quality, the maximum size of the mail is 10 MB.

3. E-mail address: grafikuskelemen@gmail.com

4. Deadline: 30th april 2017

5. Awards:
I. 300 Euro
II. 200 Euro
III. 100 Euro
+ Everyone on the podium gets a diploma

6. By applying, the participants accept that any decision of the jury – in connection with this contest – is final and not appealable.
– on the Ghibli website
– on the XIth Congress of the Logistic Leaders in Balatonfüred, on 1-2 June, 2017.
– on exhibitions, or events supported by the Ghibli
– on the offline and online media of Ghibli
– as decoration.

Continuous information on the
https://www.facebook.com/events/252787868514651/

If you have any question, contact us at grafikuskelemen@gmail.com.

We wish you good work and a successful participation!

Ghibli Ltd. (H-1211 Budapest, Petróleum u. 2.) http://ghibli.hu/

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Позив за 49. Светску галерију карикатура – Скопље 2017.

Дра­ги при­ја­те­љи кари­ка­ту­ри­сти, вре­ме је да поно­во осво­ји­те свет вашим кари­ка­ту­ра­ма!

ОСТЕН Вас пози­ва да уче­ству­је­те на 49. СВЕТСКОЈ ГАЛЕРИЈИ КАРИКАТУРА – СКОПЉЕ 2017.

Пре­у­зми­те пријавни формулар за уче­шће, попу­ни­те, поша­љи­те зајед­но са сво­јим радо­ви­ма и може­те доби­ти неку од сле­де­ћих награ­да:

 • ПРВА НАГРАДА за кари­ка­ту­ру (1000 $)
 • ПРВА НАГРАДА за сати­рич­ни цртеж (1000 $)
 • ПРВА НАГРАДА за стрип (1000 $)
 • 10 СПЕЦИЈАЛНИХ НАГРАДА (пла­ке­те)
 • НАГРАДА ЦИЦО (за маке­дон­ске кари­ка­ту­ри­сте)

Сле­де­ћи нашу посве­ће­но­ст ства­ра­њу и очу­ва­њу умет­но­сти на папи­ру, само ОРИГИНАЛНА ДЕЛА (руч­но нацр­та­не кари­ка­ту­ре, сати­рич­ни црте­жи и стри­по­ви) биће узе­та у обзир при про­це­су селек­ци­је.

Радо­ве тре­ба посла­ти нај­ка­сни­је до 31. мар­та 2017. годи­не на нашу адре­су:

ОСТЕН – СВЕТСКА ГАЛЕРИЈА НА КАРИКАТУРИ
8-ма Удар­на бри­га­да 2
1000 Ско­пје
Маке­до­ни­ја

Селек­тор:

 • Дамир Новак, Хрват­ска (кари­ка­ту­ри­ста)

Чла­но­ви жири­ја:

 • Руди ГЕЈСЕНС, Бел­ги­ја (пред­сед­ник Европ­ског цен­тра за кари­ка­ту­ру / European Cartoon Center – ECC)
 • Ангел БОЛИГАН, Мек­си­ко (кари­ка­ту­ри­ста и уред­ник за кари­ка­ту­ру у листу „El Universal“)
 • Масуд Шожаи ТАБАТАБАИ, Иран (глав­ни уред­ник часо­пи­са „Iran Cartoon“)
 • Сеј­ран КАФЕРЛИ, Азер­беј­џан (кари­ка­ту­ри­ста и дирек­тор Међу­на­род­ног цен­тра за вести из обла­сти кари­ка­ту­ре / International Cartoon News Center)
 • Мице ЈАНКУЛОВСКИ, Маке­до­ни­ја (умет­ник, пред­став­ник ОСТЕН-а)

Одлу­ка жири­ја биће доне­та у апри­лу, а отва­ра­ње изло­жбе и зва­нич­но уру­че­ње награ­да 49. Свет­ске гале­ри­је кари­ка­ту­ра – Ско­пље 2017. биће одр­жа­но 25. маја у ОСТЕН Гале­ри­ји у Ско­пљу.

Пре­у­зми­те пријавни формулар за уче­шће, попу­ни­те, поша­љи­те, пра­ти­те нас на Фејсбук страници и не забо­ра­ви­те да ову инфор­ма­ци­ју поде­ли­те са сво­јим коле­га­ма и при­ја­те­љи­ма. За све додат­не инфор­ма­ци­је, може­те нас увек кон­так­ти­ра­ти на cartoons@osten.com.mk.

Извор: osten.mk

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someone

4. Међународни конкурс карикатура „Александар Клас”

После неко­ли­ко годи­на пау­зе ИЛУСТРОВАНА ПОЛИТИКА поно­во рас­пи­су­је међу­на­род­ни кон­курс кари­ка­ту­ра под име­ном АЛЕКСАНДРА КЛАСА, кари­ка­ту­ри­сте који је вер­но дело­вао од првог бро­ја „Илу­стро­ва­не Поли­ти­ке“, 1958. годи­не. Цртао је кари­ка­ту­ре под мотом АЛЕКСАНДАР КЛАС ЦРТА ЗА ВАС. Као нај­ви­ше награ­ђи­ва­ни кари­ка­ту­ри­ста у све­ту 1990. годи­не ушао је у Гини­со­ву књи­гу рекор­да. Тако је оти­шао у леген­ду, пого­то­во „Илу­стро­ва­не Поли­ти­ке“, која га вра­ћа на свет­ску позор­ни­цу кари­ка­ту­ре, где је увек при­па­дао.

Уче­шће
Кон­курс је отво­рен за све кари­ка­ту­ри­сте све­та без обзи­ра на наци­о­нал­но­ст, веро­и­спо­ве­ст, годи­не живо­та, пол и обра­зо­ва­ње.

Тема кон­кур­са
Сло­бод­на.

Сла­ње радо­ва
При­хва­та­ју се искљу­чи­во ори­ги­нал­ни радо­ви и пот­пи­са­ни диги­тал­ни прин­то­ви. Радо­ви не сме­ју бити рани­је награ­ђи­ва­ни. Шаље се мак­си­мал­но до пет (5) радо­ва фор­ма­та А4. Уз радо­ве посла­ти фото­гра­фи­ју, кури­ку­лум вите (curriculum vitae – CV), а на поле­ђи­ни радо­ва основ­не подат­ке: име, пре­зи­ме, адре­са, елек­трон­ска адре­са и теле­фон.

Радо­ве сла­ти на адре­су:
ИЛУСТРОВАНА ПОЛИТИКА
Цетињ­ска 1
11000 Бео­град
Срби­ја

Рок
Радо­ви се при­ма­ју до 1. сеп­тем­бра 2017. годи­не.

Награ­де
Прва нов­ча­на награ­да и дипло­ма.
Дру­га нов­ча­на награ­да и дипло­ма.
Тре­ћа нов­ча­на награ­да и дипло­ма.

Уку­пан наград­ни фод изно­си 2.000 (две хиља­де) евра.
Биће доде­ље­но и неко­ли­ко спе­ци­јал­них награ­да и дипло­ма.

Изло­жба
Све­ча­на доде­ла награ­да и изло­жба биће одр­жа­не у Бео­гра­ду за дан „Илу­стро­ва­не Поли­ти­ке“, 11. новем­бра 2017. годи­не.

Ката­лог
Сви кари­ка­ту­ри­сти чији радо­ви буду селек­ци­о­ни­ра­ни за ката­лог и изло­жбу доби­ће бес­пла­тан при­ме­рак ката­ло­га.

Оста­ле одред­бе
При­спе­ли радо­ви оста­ју у вла­сни­штву „Илу­стро­ва­не Поли­ти­ке“. Орга­ни­за­то­ри задр­жа­ва­ју пра­во да их кори­сте без мате­ри­јал­не нак­на­де ауто­ри­ма. Сла­њем радо­ва на кон­курс сма­тра се да ауто­ри при­хва­та­ју про­по­зи­ци­је у цели­ни.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Резултати конкурса 25. „Златне кациге”

Жири кон­кур­са 25. Међу­на­род­ног Фести­ва­ла хумо­ра и сати­ре „Злат­на каци­га“ донео је одлу­ку о нај­бо­љим радо­ви­ма за кари­ка­ту­ру и писа­ну фор­му на тему „Мигра­ци­је“.

На кон­кур­су је уче­ство­ва­ло 224 ауто­ра, од тога 151 за кари­ка­ту­ру и 73 за писа­ну фор­му, из 36 зема­ља све­та. Уче­сни­ци кон­кур­са су посла­ли 412 кари­ка­ту­ра, 29 при­ча, 42 песме и 723 афо­ри­зма.

Добит­ник „Злат­не каци­ге“ за кари­ка­ту­ру је Шпи­ро Раду­ло­вић из Бео­гра­да, дру­га награ­да при­па­ла је Муха­ме­ду Ђер­ле­ку из Новог Паза­ра, а тре­ћа Јор­да­ну Поп-Или­е­ву из Ско­пља. Дипло­ме за кари­ка­ту­ру доби­ли су: Liviu Stanila (Руму­ни­ја), Вале­ри Алек­сан­дров (Бугар­ска), Dr Jan Tomaschoff (Немач­ка), Gabriele Corvi (Ита­ли­ја), Исмет Ердић (БиХ), Burkh Fritsche (Немач­ка), Vladimir Kazanevsky (Укра­ји­на), Ана Гези (Хрват­ска), Хуле Хану­шић (Аустри­ја), Милан Буко­вац (Срби­ја), Yoemnis Batista Del Toro (Куба) и Mahboobeh Pakdel (Иран).

„Злат­на каци­га“ за при­чу „Сео­бе Пер­ка Мушо­ва“ биће пре­да­та у руке Весе­ли­на Мили­ће­ви­ћа из Врба­са, за песму „Муче­ни­ци“ „Злат­ну каци­гу“ поне­ће Дејан Дими­три­је­вић из Бео­гра­да, а за афо­ри­зам „Јед­ним мигран­ти­ма је циљ Евро­па, а дру­ги­ма мета“ Мила­дин Берић из Бања­лу­ке. Награ­да „Раде Брка“ за песму „Поро­дич­не мигра­ци­је“ при­па­ла је Нико­ли Сто­ја­но­ви­ћу из Вели­ке Кру­ше­ви­це код Кру­шев­ца. Добит­ник дипло­ме за афо­ри­зме је Дејан Ристић из Кру­шев­ца, а за при­че „Избе­глич­ка оди­се­ја Насра­ди­на Хоџе“ и „Рад у ино­стран­ству“ Дра­ги­ша Павло­вић из Кру­шев­ца и Мар­ко Миљ­ко­вић из Кра­гу­јев­ца.

Наставите са читањем Резултати конкурса 25. „Златне кациге”

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someone