Архиве категорија: Свашта од нас

Чобан тера овчице | Милоје Вељовић

Чобан тера овчи­це – грми на све стра­не
Пре­ко мут­не речи­це – без ика­кве гра­не!

Све овчи­це пре­ђо­ше, а Ћетаљ се скри­ва
Тра­жи нове пло­до­ве с узо­ра­них њива!

Поди­же се Рого­ња, дебео ко сви­ња
Па опа­ли топу­зом сред зада­тог циља!

Иза њега кре­ну­ше и они без муда
Те вра­ти­ше бегун­ца пија­на и луда!

Настао је обрт – па се мно­ги крсте ─
Суд­би­на је сво­је уме­ша­ла прсте!

Ћетаљ хар­чи јунач­ки – овце му се нуде
Наста­ло је бле­ја­ње – јагањ­ци се чуде!

Кле­пе­ту­ша нова сва­ну му на вра­ту
Све је на свом месту у пуном ваја­ту!

Из обли­жњег грма при­сти­жу и јар­ци
И мрка­ње ново – куку нашој мај­ци!

Сре­ћа је у несре­ћи биће нових бра­ва
Док је све­жих отко­са и ватре­них тра­ва!

Чоба­ни­не вели­ки, хва­ла ти на све­му
Оре­ол је твој – кај­мак иде њему!

Ој, Срби­јо поно­сна, саг­ни гру­ди поду
Нека те пому­зу пре него што оду!

— Аутор: Милоје Вељовић —

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Писмо из Лесковац | Дејан Ђорђевић

(При­зрен­ско-тимоч­ки дија­лект – јужно­мо­рав­ски говор)

Госин Радо­је,

Еве, јављам ти се из Леско­вац, а ти добро знаш куде је тој, јел си тамо неко вре­ме под казну рабо­ти­ја. Не сумљам да си се сва­шта нагле­да­ја, а и пису­ва­ја си од тој. Тура­ја си ни у књи­ге, д’л дирек­но ил инди­рек­но. С’д би ови­ја моји рекли: ене га поша­ша­ве­ја, пише писмо на мртво­га чове­ка. Ал ја си знам, пре ће ме ти чујеш и разу­меш него ови­ја коба­ја­гим живи

Ти си, тој јес, Ви сте госин Радо­је раде­ли у јед­ну леско­вач­ку шко­лу, учи­ли сте ђаци, и пре­по­ста­вљам, да су т’д и ђаци били ђаци, и про­фи­со­ри били про­фи­со­ри. Да видиш с’д. Ђаци се на про­фи­со­ри качив на гла­ве, а про­фи­со­ри на роди­те­љи и обр­ну­то. Не зна­је се куј куга пови­шке заје­ба­ва. Ред се изгу­би­ја. Тој је оној што ће ни изе­де.

К’д би с’мо мога­ја поно­во да дођеш у Леско­вац. Сигу­ран с’м да би поно­во напи­са­ја Стра­ди­ју.

Да видиш к’кво ни је у бол­ни­цу. К’ко ни лече, поно­во би умре­ја. Ја с’м затој на моји неки дру­га­ри пре­дло­жи­ја к’д оста­ри­мо, да ни деца не раз­ву­ку­ју по док­то­ри и по бол­ни­це, него да си ни уте­па­ју. С’с лопа­ту у глав. Туп, и гото­во. По ста­ри срп­ски оби­ча­ји.

Такој. У суд па још горе. С’мо што душу не узи­ма­ју на ов’ј јадан народ. Не зна­је се ни куј те тужи ни куј те суди, а дерев, од пор­ти­ри пре­ко адво­ка­ти до суди­је. Испо­вр­за­ни ко цре­ва. Сва­ка час на поје­дин­ци, и у јед­ну, и у дру­гу, и у тре­ћу про­фе­си­ју, међу­тим, они ги мал­ко има. А овој тек што доо­ди. Лел­ке мај­ке! Куј ће ни учи, куј ће ни лечи, куј ће ни суди…

Него, куде да бегам госин Радо­је из ов’к’в Леско­вац. С’с куга, куде? Нема куј д’ ни води. Све ћора­во ко он’ј твој Вођа. А тој је па посеб­на при­ча. Од тој ћу ти пишем к’д буде при­ли­ка. К’ко није у општи­ну, куј је на влас…

Ај с’д збо­гом, ти на он’ј, ја на ов’ј свет.

— Аутор: Дејан Ђорђевић —

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Шта се ради у држави овој | Милоје Вељовић

Шта се ради у држа­ви овој
Па нам мла­до­ст лети пре­ко гра­не
Шко­ло­ва­не оте­ра­ше про­сти –
Вла­ст готи­ве ко мај­мун бана­не!

Шта се ради у држа­ви овој
Да мла­ђа­ни за ста­ре не маре
За паре се све купи­ти може –
Про­да­ју нас ко кру­шке са гра­не!

Шта се ради у држа­ви овој
Радо­дај­ке згра­би­ше фоте­ље
Опер­ка­не коко­шке се шире –
К вра­гу нам је оти­шло поште­ње!

Шта се ради у држа­ви овој
У врху су нај­го­ри нам ђаци
При гра­бе­жу нема хума­но­сти –
Луд и сле­пац поста­ју орта­ци!

Шта се ради у држа­ви овој
Певаљ­ке су нај­ве­ће нам зве­зде
Засе­ни­ше чести­те и хра­бре –
По Евро­пи као вра­не језде!

Шта се ради у држа­ви овој
Девој­ке се мато­ри­ма нуде
Посве нас је сна­шло поср­ну­ће –
Мртви нам се из гро­бо­ва чуде!

Шта се ради у држа­ви овој
Без­о­бра­зни у лица нам бле­је
И послед­њу уби­ше нам наду –
Оста­ли смо посве без иде­је!

Шта се ради у држа­ви овој
Нема вај­де од поште­на рада
Зад­њи­це смо про­да­ли ни за шта –
Стра­ни фак­тор наци­јом нам вла­да!

Шта се ради у држа­ви овој
Вла­сто­др­шци да рају не шљи­ве
Поста­ли смо два супрот­на све­та –
Ско­ро ће нас зако­па­ти живе!

— Аутор: Милоје Вељовић —

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Шта кажу у Србији о протестима у Румунији | Владица Миленковић

Шта каже народ у Срби­ји о акту­ел­ним масов­ним про­те­сти­ма у Руму­ни­ји:

Србин 1: Ма јебеш ти земљу којој је Срби­ја запад! Ето, то имам да кажем!

Србин 2: Нисам чуо за било какве про­те­сте у Руму­ни­ји. Нити имам интер­нет, нити гле­дам теле­ви­зи­ју, радио не слу­шам, нови­не не читам… Мене чак не инте­ре­су­је ни кад ком­ши­ни­ци Мици дође тет­ка из Аустра­ли­је или шва­лер из Јав­ног кому­нал­ног.

Србин 3: Шта има­ју они да се буне што је нама пао хели­коп­тер и руше­но у Сава­ма­ли или што овде људи уми­ру од хлад­но­ће и ска­па­ва­ју од гла­ди, што нам ска­чу цене?! Нека гле­да­ју сво­ја посла!

Србин 4: Лако је Руму­ни­ма да дижу куку и моти­ку кад је то све лага­ри­ја, пра­ве их од неких лаких мате­ри­ја­ла по европ­ским стан­дар­ди­ма. Да их видим да они диг­ну наше куке и моти­ке!

Србин 5: Није то за џабе, сигур­но поску­пео интер­нет у Руму­ни­ји па људи иза­шли мало да се дру­же. У дана­шње вре­ме то је рет­ко­ст. Рет­ко леп дога­ђај.

Србин 6: И овде тре­ба да се десе масов­ни про­те­сти! Али кад су већ Руму­ни иза­шли на ули­це у толи­ком бро­ју нека дођу ова­мо, није им дале­ко, има­мо ми пре­ча посла.

Србин 7: Опет тај Чау­ше­ску тла­чи народ?! Њему није било доста што су га јед­ном уби­ли, хоће опет?!

Србин 8: Ако им је, тако им и тре­ба кад су гла­са­ли за тамо неке леве за које никад нисам ни чуо. Какав је то поли­ти­чар који се не пре­зи­ва Вучић, Нико­лић, Дачић, Вулин… ма ај’те молим вас.

Србин 9: Да ти пра’о кажем, жао ми је што нисам тамо. Уффф, сигур­но међу толи­ким све­том има добре жен­ске па да дижем сек­су­ал­ну рево­лу­ци­ју.

Итд. Итд.

— Аутор: Владица Миленковић —


Првог дана фебру­а­ра у Руму­ни­ји је иза­шло на ули­це пре­ко 300 хиља­да људи, од чега око поло­ви­не у Буку­ре­шту, про­те­сту­ју­ћи про­тив одлу­ке вла­де да убла­жи про­пи­се у бор­би про­тив коруп­ци­је.


Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someone