О Жикишоновом журналу

Жики­шо­нов жур­нал, посве­ћен је сати­ри, хумо­ру и кари­ка­ту­ри и пред­ста­вља наста­вак Жикишон Блога уз одре­ђе­не уре­ђи­вач­ке и тех­нич­ке про­ме­не.

Поне­дељ­ком, сре­дом и пет­ком – Рубри­ка Жики­шо­нов слог у делу жур­на­ла под нази­вом Из Жикишонове штампарије садр­жи избор при­ло­га из листо­ва „Шиба­ло“ и „Хумор“, из пери­о­да од 1921. до 1923. годи­не, које је уре­ђи­вао и обја­вљи­вао Живо­јин Павло­вић Жики­шон, а чији број иона­ко непот­пу­них листо­ва није вели­ки.

Четврт­ком – Рубри­ка Причињавање Александра Чотрића, наста­вак је обја­вљи­ва­ња нових сати­рич­них при­ча овог ауто­ра, које је отпо­че­ло на Жикишон Блогу, где је у пери­о­ду од 23. сеп­тем­бра 2013. до 8. авгу­ста 2016. годи­не обја­вље­но 120 при­ча, од којих је наста­ла књи­га Дру­ге при­че (сати­рич­не при­че).

Неде­љом – Рубри­ка Балкански сатир (Афоризми Србе Павловића), назва­на по исто­и­ме­ној књи­зи која обу­хва­та избор афо­ри­за­ма из 12 књи­га овог ауто­ра.

Глав­ни и одго­вор­ни уред­ник: Вла­ди­ца Милен­ко­вић

Кон­такт: zikison@gmail.com

Натпис ЖИКИШОН у логоу Жикишновог журнала преузет је са дописне карте Уметничко-графичког завода Жикишон – Параћин, основаног 1924. године, која је служила за потврду пријема новца.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someone