O Žikišonovom žurnalu

Žiki­šo­nov žur­nal, posve­ćen je sati­ri, humo­ru i kari­ka­tu­ri i pred­sta­vlja nasta­vak Žikišon Bloga uz odre­đe­ne ure­đi­vač­ke i teh­nič­ke pro­me­ne.

Pone­delj­kom, sre­dom i pet­kom – Rubri­ka Žiki­šo­nov slog u delu žur­na­la pod nazi­vom Iz Žikišonove štamparije sadr­ži izbor pri­lo­ga iz listo­va „Šiba­lo“ i „Humor“, iz peri­o­da od 1921. do 1923. godi­ne, koje je ure­đi­vao i obja­vlji­vao Živo­jin Pavlo­vić Žiki­šon, a čiji broj iona­ko nepot­pu­nih listo­va nije veli­ki.

Četvrt­kom – Rubri­ka Pričinjavanje Aleksandra Čotrića, nasta­vak je obja­vlji­va­nja novih sati­rič­nih pri­ča ovog auto­ra, koje je otpo­če­lo na Žikišon Blogu, gde je u peri­o­du od 23. sep­tem­bra 2013. do 8. avgu­sta 2016. godi­ne obja­vlje­no 120 pri­ča, od kojih je nasta­la knji­ga Dru­ge pri­če (sati­rič­ne pri­če).

Nede­ljom – Rubri­ka Balkanski satir (Aforizmi Srbe Pavlovića), nazva­na po isto­i­me­noj knji­zi koja obu­hva­ta izbor afo­ri­za­ma iz 12 knji­ga ovog auto­ra.

Glav­ni i odgo­vor­ni ured­nik: Vla­di­ca Milen­ko­vić

Kon­takt: zikison@gmail.com

Natpis ŽIKIŠON u logou Žikišnovog žurnala preuzet je sa dopisne karte Umetničko-grafičkog zavoda Žikišon – Paraćin, osnovanog 1924. godine, koja je služila za potvrdu prijema novca.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someone