Одржана Девета годишња скупштина Београдског афористичарског круга

На Деве­тој годи­шњој редов­ној скуп­шти­ни Бео­град­ског афо­ри­сти­чар­ског кру­га, одр­жа­ној 20. мар­та 2017. годи­не, у Бео­гра­ду у про­сто­ри­ја­ма Удру­же­ња књи­жев­ни­ка Срби­је, у члан­ство су при­мље­ни:

 1. Вла­ди­слав Вла­хо­вић, Под­го­ри­ца, Црна Гора;
 2. Радо­мир Пут­ни­ко­вић, Лон­дон, Вели­ка Бри­та­ни­ја;
 3. Жив­ко Вујић, Бања­лу­ка, Репу­бли­ке Срп­ска (БиХ);
 4. Милан Р. Симић, Вели­ка Пла­на, Срби­ја;
 5. Горан Радо­са­вље­вић, Бео­град, Срби­ја;
 6. Мар­јан Анге­лов­ски, Ско­пље, Маке­до­ни­ја;
 7. Мар­ко Миљ­ко­вић, Кра­гу­је­вац, Срби­ја;
 8. Пре­драг Ђако­но­вић, Пан­че­во, Срби­ја;
 9. Небој­ша Ива­шта­нин, Гра­ди­шка, Репу­бли­ка Срп­ска (БиХ);
 10. Ђор­ђе Лати­но­вић, Гра­ди­шка, Репу­бли­ка Срп­ска (БиХ);
 11. Јан­дре Дрмић, Загреб, Хрват­ска;
 12. Деа­на Саи­ло­вић, Срем­ски Кар­лов­ци, Срби­ја;
 13. Екрем Мацић, Коњиц, Феде­ра­ци­ја БиХ (БиХ);
 14. Жељ­ко Мар­ко­вић, Чачак, Срби­ја;
 15. Томи­слав Дрвар, Сом­бор, Срби­ја;
 16. Бори­во­је Илић, Бео­град, Срби­ја;
 17. Пави­ца Вељо­вић, Сур­чин, Срби­ја;
 18. Оли­вер Јан­ко­вић, Бео­град, Срби­ја и
 19. Игор Кри­шан, Зре­ња­нин, Срби­ја.

Поча­сни члан Бео­град­ског афо­ри­сти­чар­ског кру­га постао је књи­жев­ник Миљур­ко Вука­ди­но­вић, уред­ник Три­бин­ског про­гра­ма Удру­же­ња књи­жев­ни­ка Срби­је.

На Скуп­шти­ни БАК, којом је пред­се­да­вао Вито­мир Тео­фи­ло­вић одлу­че­но је да се за пред­сед­ни­ка Над­зор­ног одбо­ра иза­бе­ре Саво Мар­ти­но­вић, за заме­ни­ка секре­та­ра Дејан Дими­три­је­вић Мита, а за мена­џе­ра за про­гра­ме Вла­ди­мир Дра­ми­ћа­нин.

Скуп­шти­на БАК-а поче­ла је мину­том ћута­ња у знак сећа­ња на тро­ји­цу чла­но­ва који су пре­ми­ну­ли изме­ђу две Скуп­шти­не: Мила­на Бешти­ћа, Рада Јова­но­ви­ћа и Ран­ка Гузи­ну. Поча­ст је ода­та и пре­ми­ну­лим афо­ри­сти­ча­ри­ма Или­ји Мар­ко­ви­ћу и Жар­ку Анђел­ко­ви­ћу.

Пред­сед­ник Бео­град­ског афо­ри­сти­чар­ског кру­га Сло­бо­дан Симић под­нео је изве­штај о раду изме­ђу две избор­не скуп­шти­не и финан­сиј­ски изве­штај за 2016. годи­ну. Симић је иста­као да је БАК у целој про­те­клој годи­ни није добио ни динар дота­ци­ја, иако је кон­ку­ри­сао код мини­стар­ста­ва, али да је, упр­кос томе, вео­ма успе­шно орга­ни­зо­вао Фести­вал сати­рич­не при­че у Сту­дент­ском кул­тур­ном цен­тру, у апри­лу; Сати­ра-фест на Колар­цу у окто­бру и Сати­ри­кон, тако­ђе, на Колар­цу у децем­бру. Пред­сед­ник БАК-а је изра­зио задо­вољ­ство што су све три мани­фе­ста­ци­је биле изу­зет­но добро посе­ће­не, да охра­бру­је повра­так мла­де публи­ке и да су орга­ни­за­то­ри добро селек­то­ва­ли уче­сни­ке који су ква­ли­те­том сво­јих насту­па потвр­ди­ли висок умет­нич­ки ниво и репу­та­ци­ју.

„Сма­трам да је про­шло­го­ди­шњи Сати­ра фест био један од нај­бо­љих, нај­са­др­жај­ни­јих, нај­ра­зно­вр­сни­јих и нај­ин­те­ре­сант­ни­јих“, рекао је пред­сед­ник БАК-а и додао да је инте­ре­со­ва­ње било такво да је више од сто­ти­ну посе­ти­ла­ца вра­ће­но с ула­за Колар­ца због малог капа­ци­те­та сале.

Симић је у свом изве­шта­ју изра­зио задо­вољ­ство и што су чла­но­ви БАК-а доби­ли ско­ро све нај­ва­жни­је награ­де за хумор и сати­ру на фести­ва­ли­ма и кон­кур­си­ма у Срби­ји и реги­о­ну, као и у Ита­ли­ји. Први човек БАК-а је навео на којим су мани­фе­ста­ци­ја­ма, про­мо­ци­ја­ма, књи­жев­ним вече­ри­ма и фести­ва­ли­ма уче­ство­ва­ли чла­но­ви БАК, поме­нув­ши и њихо­ве књи­ге, збор­ни­ке, анто­ло­ги­је, пре­во­де на стра­не јези­ке, сарад­њу с меди­ји­ма и срод­ним орга­ни­за­ци­ја­ма и удру­же­њи­ма у Срби­ји и ино­стран­ству.

Заме­ник пред­сед­ни­ка БАК-а Алек­сан­дар Чотрић гово­рио је о актив­но­сти­ма чла­но­ва БАК-а на међу­на­род­ном пла­ну и набро­јао је успе­шна госто­ва­ња у Швај­цар­ској, Немач­кој, Мађар­ској, Руму­ни­ји, Руси­ји, Ита­ли­ји, БиХ, Маке­до­ни­ји и Црној Гори.

Сло­бо­дан Симић пред­ста­вио је и план рада у 2017. годи­ни пре­ма којем ће удру­же­ње поно­во орга­ни­зо­ва­ти тра­ди­ци­о­нал­не фести­ва­ле, те је изра­зио наду да ће ово­га пута бити више разу­ме­ва­ња код коми­си­ја мини­стар­ста­ва које одлу­чу­ју о финан­сиј­ској подр­шци ква­ли­тет­ним кул­тур­ним про­јек­ти­ма и про­гра­ми­ма.

После рад­ног дела Скуп­шти­не орга­ни­зо­ва­на је све­ча­но­ст на којој је награ­да „Раде Јова­но­вић“ за нај­бо­љу књи­гу афо­ри­за­ма на срп­ском јези­ку у 2016. годи­ни из руку Сло­бо­да­на Сими­ћа уру­че­на Алек­сан­дру Баљ­ку за књи­гу „Зидо­ви на хори­зон­ту“ (Архи­пе­лаг) и Алек­сан­дру Чотри­ћу за збир­ку „Тешке мисли“ (Срп­ска реч). Пред­сед­ник жири­ја Дра­гу­тин Минић Кар­ло пре­ци­зи­рао је да је на кон­курс при­спе­ло 49 књи­га и да је жири у којем су били и Саво Мар­ти­но­вић и Дејан Мило­је­вић, одлу­ку донео јед­но­гла­сно.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someone