Резултати конкурса 25. „Златне кациге”

Жири кон­кур­са 25. Међу­на­род­ног Фести­ва­ла хумо­ра и сати­ре „Злат­на каци­га“ донео је одлу­ку о нај­бо­љим радо­ви­ма за кари­ка­ту­ру и писа­ну фор­му на тему „Мигра­ци­је“.

На кон­кур­су је уче­ство­ва­ло 224 ауто­ра, од тога 151 за кари­ка­ту­ру и 73 за писа­ну фор­му, из 36 зема­ља све­та. Уче­сни­ци кон­кур­са су посла­ли 412 кари­ка­ту­ра, 29 при­ча, 42 песме и 723 афо­ри­зма.

Добит­ник „Злат­не каци­ге“ за кари­ка­ту­ру је Шпи­ро Раду­ло­вић из Бео­гра­да, дру­га награ­да при­па­ла је Муха­ме­ду Ђер­ле­ку из Новог Паза­ра, а тре­ћа Јор­да­ну Поп-Или­е­ву из Ско­пља. Дипло­ме за кари­ка­ту­ру доби­ли су: Liviu Stanila (Руму­ни­ја), Вале­ри Алек­сан­дров (Бугар­ска), Dr Jan Tomaschoff (Немач­ка), Gabriele Corvi (Ита­ли­ја), Исмет Ердић (БиХ), Burkh Fritsche (Немач­ка), Vladimir Kazanevsky (Укра­ји­на), Ана Гези (Хрват­ска), Хуле Хану­шић (Аустри­ја), Милан Буко­вац (Срби­ја), Yoemnis Batista Del Toro (Куба) и Mahboobeh Pakdel (Иран).

„Злат­на каци­га“ за при­чу „Сео­бе Пер­ка Мушо­ва“ биће пре­да­та у руке Весе­ли­на Мили­ће­ви­ћа из Врба­са, за песму „Муче­ни­ци“ „Злат­ну каци­гу“ поне­ће Дејан Дими­три­је­вић из Бео­гра­да, а за афо­ри­зам „Јед­ним мигран­ти­ма је циљ Евро­па, а дру­ги­ма мета“ Мила­дин Берић из Бања­лу­ке. Награ­да „Раде Брка“ за песму „Поро­дич­не мигра­ци­је“ при­па­ла је Нико­ли Сто­ја­но­ви­ћу из Вели­ке Кру­ше­ви­це код Кру­шев­ца. Добит­ник дипло­ме за афо­ри­зме је Дејан Ристић из Кру­шев­ца, а за при­че „Избе­глич­ка оди­се­ја Насра­ди­на Хоџе“ и „Рад у ино­стран­ству“ Дра­ги­ша Павло­вић из Кру­шев­ца и Мар­ко Миљ­ко­вић из Кра­гу­јев­ца.

Чла­но­ви жири­ја су били, за кари­ка­ту­ру: Горан Ћели­ча­нин (пред­сед­ник), Тошо Бор­ко­вић и Бра­ни­слав Миљ­ко­вић, а за писа­ну фор­му: Ненад Вуче­тић (пред­сед­ник), Дра­гу­тин Минић Кар­ло и Ивко Михај­ло­вић.

Ауто­ри мла­ђи од 18 годи­на уче­ство­ва­ли су на кон­кур­су на тему „Сел­фи“ и овом при­ли­ком посла­ли 139 кари­ка­ту­ра, 28 стри­по­ва, 8 песа­ма и јед­ну при­чу. Жири у саста­ву: Милош Мар­ко­вић (пред­сед­ник), Мари­ја Сто­ја­ди­но­вић и Рај­на Марин­ко­вић Алек­сић, донео је одлу­ку да за кари­ка­ту­ру и стрип награ­ди: Дави­да Митро­ви­ћа из Ваље­ва, Вла­ди­ми­ра Радо­ван­че­ви­ћа из Лај­ков­ца и Огње­на Сто­ја­но­ви­ћа из Бео­гра­да, а спе­ци­јал­ном награ­дом: Руски­њу Настју Мана­е­ву и Андри­ју Ста­но­је­ви­ћа из Лај­ков­ца. За писа­ну фор­му награ­ђе­ни су: Адри­ја­на Лам­бић и Ката­ри­на Кова­че­вић из Белог Пото­ка код Бео­гра­да и Тео­до­ра Радо­њин из Доло­ва код Пан­че­ва, док су доби­ти­ни­ци спе­ци­јал­не награ­де: Ања Алек­сан­дра Васи­ли­је­вић из Белог Пото­ка код Бео­гра­да и Шаки­ра Реџић из Живи­ни­ца (БиХ).

Жири је засе­дао у четвр­так и петак 10. и 11. фебру­а­ра у про­сто­ри­ја­ма Кул­тур­ног цен­тра Кру­ше­вац.

Завр­шно вече Међу­на­род­ног Фести­ва­ла хумо­ра и сати­ре „Злат­на каци­га“ за 2017. годи­ну биће одр­жа­но, као и прет­ход­них годи­на, на Свет­ски дан шале 1. апри­ла.

Фото: Кул­тур­ни цен­тар Кру­ше­вац

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someone