Архиве ознака: Афоризми у килобајтима

Афоризми у килобајтима, верзија 0.3

Евро­па нека не заме­ри што мора да нас чека.
Дола­зи­мо на коле­ни­ма!

— Васил Толев­ски

Нисмо се ми раз­бе­жа­ли на све стра­не.
Тако нас воде!

— Раша Папеш

Не мири­ше на добро.
Где год при­смр­ди, ми гур­не­мо нос.

— Ивко Михај­ло­вић

Тешко је уни­шти­ти један народ.
Нико ти неће рећи хва­ла!

— Рад­ми­ло Мић­ко­вић

Наши вла­сто­др­шци не чека­ју
да им дру­ги напра­ве спо­ме­ник за живо­та.
Зато се угра­ђу­ју у сва­ки обје­кат.

— Вељ­ко Рај­ко­вић

Скра­ти­ли су нам муке.
Сад су нам таман!

— Нинус Несто­ро­вић

И код нас би два и два било чети­ри,
кад бисмо има­ли два и два.

— Сло­бо­дан Симић

Када би се мили­о­ни дигли,
нуле би пале.

— Пави­ца Вељо­вић

Бра­ни­мо наше боје: црве­ну и пла­ву.
А белом маше­мо!

— Жељ­ко Мар­ко­вић

Инди­јан­ци веру­ју у Мани­туа,
а Срби у мани­то­га.

— Бра­ти­слав Коста­ди­нов

Онај на лома­чи је добар човјек,
али лако пла­не.

— Бојан Раје­вић

Одби­јам да се бра­ним са сло­бо­де.
Веза­не су ми руке.

— Мили­во­је Јозић

Давље­ник се хва­та за слам­ку.
Да има на шта да дише.

— Горан Иван­ко­вић

Не тре­ба ми лич­ни доси­је.
Нећу да ква­рим сли­ку о себи!

— Раде Ђер­го­вић

Неће дик­та­тор да наре­ђу­је афо­ри­сти­ча­ри­ма
о чему ће да пишу.
Ако они хоће да пишу афо­ри­зме о сек­су, писа­ће!

— Вла­ди­ца Милен­ко­вић

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Афоризми у килобајтима, верзија 0.2

Не могу да обја­сним деди да не гла­са увек за исте.
Мртав је.

— Горан Радо­са­вље­вић

Пред­и­збор­на кам­па­ња не би тре­ба­ло да буде прља­ва,
али такав је то посао.

— Весна Ден­чић

Срби­ја задо­во­ља­ва нај­ви­ше еко­ло­шке стан­дар­де.
Одлич­но се раз­гра­ђу­је.

— Сло­бо­дан Симић

Овде су само пси­хи­ја­триј­ски слу­ча­је­ви оства­ре­не лич­но­сти.
Што уми­сле, то и буду!

— Нинус Несто­ро­вић

Вођа је постао оно што наро­ду недо­ста­је.
Држа­ва!

— Жељ­ко Мар­ко­вић

Када год им каже­мо да ни ми није­смо пасли тра­ву
поли­ти­ча­ри нам поже­ле успје­хе на сва­ком пољу.

— Вељ­ко Рај­ко­вић

Неки наши поли­ти­ча­ри живе у нељуд­ским усло­ви­ма –
живе у богов­ским.

— Алек­сан­дар Чотрић

Синоћ смо обе­ле­жи­ли два­де­сет годи­на мату­ре.
Од целог оде­ље­ња само разред­ни ради!

— Бојан Љубе­но­вић

Сви који су оти­шли из Срби­је вра­ти­ће се јед­ног дана.
Дуже неће моћи да издр­же.

— Ненад Ћори­лић

При­че о бољем живо­ту нису бај­ке.
Али нека науч­на фан­та­сти­ка јесте.

— Зоран Т. Попо­вић

Вла­ст је раз­би­ла пету коло­ну!
Пред шал­те­ром су оста­ли само они
који има­ју нов­ца да пла­те рачу­не.

— Вла­ди­ца Милен­ко­вић

Рад­ни­ци су у суко­бу инте­ре­са.
Про­се и од пре­ду­зе­ћа и на ули­ци.

— Саша Миле­тић

Док не стиг­не Тесли­но тај­но оруж­је,
бра­ни­ће­мо Косо­во и капом и шаком.

— Рад­ми­ло Мић­ко­вић

Сло­бод­но гово­ри.
Решет­ке нема­ју уши.

— Митар Ђерић

Сви­ма желим само добро.
За себе задр­жим нај­бо­ље.

— Дали­бор­ка Шишма­но­вић Кеп­чи­ја

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Афоризми у килобајтима, верзија 0.1

Пре­ма народ­ним веро­ва­њи­ма наш вођа је уклет.
Кажу, да сва­ко онај ко њега не воли,
тај овде никад сре­ће има­ти неће!

— Нинус Несто­ро­вић

Пол­тро­ни живе у дубо­ко неху­ма­ним усло­ви­ма!

— Весна Ден­чић

Ја, па ја, па ја!
Расте број мојих след­бе­ни­ка!

— Зоран Т. Попо­вић

Овде је неза­до­вољ­ство у сва­ком погле­ду.

— Сло­бо­дан Симић

Дана­шњи човек се не осе­ћа срећ­ним,
али то је њего­ва уну­тра­шња ствар.

— Живо­јин Ден­чић

Тај­ку­ни и кри­ми­нал­ци су себи купи­ли сло­бо­ду.
И ми сада у тој сло­бо­ди живи­мо.

— Вла­ди­ца Милен­ко­вић

Не веру­је­мо да ћемо неста­ти као народ.
Ми може­мо ова­ко до сутра.

— Горан Радо­са­вље­вић

Наша исто­ри­ја је тешка,
зато што је пуна оло­ва.

— Ивко Михај­ло­вић

Теро­ри­ста не пока­зу­је емо­ци­је,
али одмах се при­ме­ти када пук­не.

— Дали­бор­ка Шишма­но­вић Кеп­чи­ја

Нема те стран­пу­ти­це којом нисмо ишли.

— Раде Ђер­го­вић

Ми нема­мо поли­тич­ку ситу­а­ци­ју.
Ми има­мо талач­ку кри­зу.

— Дали­бор Ђор­ђе­вић

Под­ле­гли смо генет­ској моди­фи­ка­ци­ји:
брже од чове­ка напра­ви­мо буда­лу
него од буда­ле чове­ка.

— Пави­ца Вељо­вић

Толи­ко су га нахва­ли­ли
да о њему не може више да се каже
нијед­на лепа реч.

— Горан Иван­ко­вић

Укљу­чи­ли смо се и ми у хума­ни­тар­ну акци­ју.
Тра­жи­ли смо помоћ.

— Игор Павло­вић

Често мењам место борав­ка.
Неки­ма сам у гла­ви, неки­ма у срцу,
а нај­че­шће се селим од уста до уста.

— Гор­да­на Вра­ња­нин

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someone