Архиве ознака: анегдота

Жикишонов слог #22

ХУМОР, број 7 / 8 – 13 / 20. мај 1923.

Мисли човека без главе

– Да је поква­ре­но­ст у дана­шњем дру­штву дости­гла савр­шен­ство, види се и по томе што је чове­ку намет­ну­та жена.

– Нај­бо­ље сред­ство за цепа­ње ципе­ла јесте бео­град­ска кал­др­ма.

– Нови­нар­ски репор­те­ри, то су као и сва­ки дру­ги лов­ци, само без пушке.

– Луд човек и памет­на жена могу још које­ка­ко да се сло­же; паме­тан човек и луда жена ника­ко.

– Љубав мла­де­на­ца, то је као и вино: не затво­риш ли га добро, брзо изве­три.

(непот­пи­са­но)

– Људи који нема­ју ништа, све сво­је оста­вља­ју дру­ги­ма.

– Мно­ги и од љуба­ви полу­де, зато што нису сами.

– Човек без сто­ма­ка увек оста­је без апе­ти­та.

– И људи су мај­му­ни, кад их про­гла­се!

– Поли­ти­ка је све оно што ми нема­мо. А све оно што ми има­мо није наше.

– Да није Топ­чи­де­ра и Кошут­ња­ка љуба­ви не би ни било!

Дан­тон


Лојални апел

Нисам ништа скри­вио… ал’ ипак молим пошто­ва­ну поли­ци­ју да ме још данас ухап­си, и да ме још данас про­те­ра у место – јев­ти­но­ће. Ако пак она не зна где је то место, молим надле­жне да је о томе оба­ве­сте и да озна­че то место, ако оно уоп­ште данас у све­ту посто­ји! Ако пак и надле­жни не зна­ју где је то место, онда молим поли­ци­ју да ме пре­ба­ци пре­ко гра­ни­це, мада сам ја већ одав­но изван гра­ни­ца – могућ­но­сти! То јест, ја сам већ одав­но за ову ску­по­ћу немо­гу­ћан!

О, могућ­ни, учи­ни­те немо­гућ­ним јед­ног – немо­гу­ћег!

Дан­тон

Међу бесмртницима

Јед­но­га дана када се при распра­ви у фран­цу­ској Ака­де­ми­ји Нау­ка, у општој гра­ји, ака­де­ми­ча­ри нису могли међу собом чути и разу­ме­ти, ака­де­ми­чар г. Меран рече:

– Молим Вас, госпо­до, како би било да гово­ри­мо само по четво­ри­ца у исто вре­ме!

Епиграми

Малер

Док је пио вина место воде
У кава­ни са сво­јом дру­жи­ном,
Фија­кер му сам с коњи­ма оде
С непро­пи­сном – лопов­ском брзи­ном.

(непот­пи­са­но)

Налог

Мини­стар је налог дао –
Поли­ци­ји наре­дио:
Да бати­на не сме бити,
Па ма какав лопов био;
Док се Љуп­че писар држи
Свих сво­јих тих пин­ци­па,
Нај­ве­ћа је њему сла­да
Да кор­ба­чем увек вла­да.
– – –
Ал’ биће му ваљ­да сла­ђе
Када слич­но и њег’ сна­ђе.

Ћупри­ча­нин

Напомена: Прилози у Жикишоновим листовима су били или потписани псуеудонимима сарадника или непотписани, ради опрезности и одговорности за написано. Текст је усклађен са савременим граматичким правилима уз задржавање архаичних и ретних израза.
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Жикишонов слог #2

ХУМОР, број 8 – 20. мај 1923.

Политички портрет

Што се сни­ва и не сни­ва,
И све што се код нас зби­ва,
То су бај­ке пра­ве
Због репо­ва… хоће про­сто
да нас – обез­гла­ве!

(непот­пи­са­но)

Уметничко признање

Димо­вић се због Роста­на про­чу,
Брзо поста јунак наших дана,
Већ ста­ви­ше нат­пис и на пло­чу:
„Наш Димо­вић личи на Сира­на“.
Овде није по сре­ди лепо­та
Већ при­зна­ње… и то за живо­та.

Дан­тон

Сигурна тренажа

По завр­шет­ку Скуп­штин­ске сед­ни­це раз­го­ва­ра­ју два посла­ни­ка који обо­ји­ца први пут дола­зе за посла­ни­ке.

– Није ми чудо што они ста­ри оста­ју она­ко рав­но­ду­шни на све оне грд­ње које опо­зи­ци­ја сипа на њих, него ме чуди како ти то можеш да под­но­сиш тако рав­но­ду­шно.

– Хе, дра­ги мој, ти забо­ра­вљаш да ја живим код таште већ осам годи­на.

(непот­пи­са­но)

Локер нобл!…

Локер нобл, Аца „Жма­рац“
Заво­лео цуру јед­ну,
Лепу, див­ну, васпи­та­ну,
Говор­љи­ву, милу, чед­ну.

А још уз то лепо сви­ра,
Од оца је сада про­си;
Пре­го­во­ри с’ хуч­но воде,
Ал не могу да с’ пого­де,
Због дипло­ме и кла­ви­ра…

Пожа­ре­вац – „Бахус“

Мило за драго

Инжи­њер (при­ја­те­љу лека­ру): – Јуче сам вас видео како трчи­те ка Сла­ви­ји. Да није који од ваших паци­је­на­та хтео да оздра­ви?

Лекар: А, не. Тада сам баш про­ла­зио испод гра­ђе­ви­не коју сте ви зида­ли!

Кеј­ви­ес

Напомена: Прилози у Жикишоновим листовима су били или потписани псуеудонимима сарадника или непотписани, ради опрезности и одговорности за написано.
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someone