Архиве ознака: часопис

„Етна“ у броју 160

Први елек­трон­ки часо­пис за сати­ру „Етна“ у окру­гло 160. бро­ју, за март 2017. годи­не, доно­си оби­ље афо­ри­за­ма, кари­ка­ту­ра, при­ча и дру­гих сати­рич­них при­ло­га, међу који­ма су рубри­ке и тек­сто­ви:

– афо­ри­зми гру­пе ауто­ра „Ште­то­скоп“;

– фебру­ар­ски „Трн у Етни“ Боја­на Љубе­но­ви­ћа;

– при­каз књи­ге афо­ри­за­ма „Рене­сан­са без хума­ни­зма“ Миро­сла­ва Сре­да­но­ви­ћа кроз рецен­зи­ју Алек­сан­дра Чотри­ћа под насло­вом „Кру­на дија­мант­ског сја­ја“;

– „Ски­ца за пор­трет Павла Кова­че­ви­ћа“ у „Пор­тре­ту срп­ских афо­ри­сти­ча­ра“ Вито­ми­ра Тео­фи­ло­ви­ћа;

– пое­зи­ја Рас­т­ка Заки­ћа под насло­вом „Осва­ја­ње сло­бо­де“;

– сећа­ње на Лаза­ра Сто­ја­но­ви­ћа (1944-2017) у тек­сту Вито­ми­ра Тео­фи­ло­ви­ћа „Умет­ник и инте­лек­ту­а­лац рене­сан­сне шири­не“;

– седам­на­е­сто изда­ње под­лист­ка за мла­ђе нара­шта­је „Етни­ца“, уред­ни­ка Алек­сан­дра Чотри­ћа;

– „Про­ме­на­да духа 30“ госта уред­ни­ка Вито­ми­ра Тео­фи­ло­ви­ћа;

– дра­ма „Чароб­ни котао“ Зоран Хер­ци­го­ња;

– мини-гале­ри­ја кари­ка­ту­ра „Бој­но поље“ Миће Мило­ра­до­ви­ћа;

– сед­ми део настав­ка рома­на „Поча­сни гра­ђа­нин“ Мом­чи­ла Сто­ја­но­ви­ћа;

– из води­ча за сту­ден­те и поли­ти­ча­ре „Поли­тич­ка фило­зо­фи­ја“ Ада­ма Свиф­та „Соци­јал­на прав­да: Закљу­чак“;

– гале­ри­ја кари­ка­ту­ра „IN-OUT“ гру­пе ауто­ра…

ЕТНА 160

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someone

„Етна“ у броју 159

Први елек­трон­ки часо­пис за сати­ру „Етна“ у ово­го­ди­шњем фебру­ар­ском бро­ју, бро­ју 159, доно­си оби­ље афо­ри­за­ма, кари­ка­ту­ра, при­ча и дру­гих сати­рич­них при­ло­га, међу који­ма су рубри­ке и тек­сто­ви:

– афо­ри­зми гру­пе ауто­ра „Ште­то­скоп“;

– јану­ар­ски „Трн у Етни“ Боја­на Љубе­но­ви­ћа;

– при­каз Душка М. Петро­ви­ћа „Са или без пете кар­те?“ књи­ге награ­ђе­них радо­ва кра­гу­је­вач­ка „Чети­ри аса“, сати­ри­ча­ра Раше Папе­ша и Дра­га­на Раји­чи­ћа и кари­ка­ту­ри­ста Миће Мило­ра­до­ви­ћа и Алек­сан­дра Дими­три­је­ви­ћа;

– „Ски­ца за пор­трет Сло­бо­да­на Сими­ћа“ у „Пор­тре­ту срп­ских афо­ри­сти­ча­ра“ Вито­ми­ра Тео­фи­ло­ви­ћа;

– пое­зи­ја Дани­ла Киша под насло­вом „Сутра“;

– есеј „Нор­мал­но!“ Јадран­ке Чавић;

– шесна­е­сто изда­ње под­лист­ка за мла­ђе нара­шта­је „Етни­ца“, уред­ни­ка Алек­сан­дра Чотри­ћа;

– „Про­ме­на­да духа 29“ госта уред­ни­ка Вито­ми­ра Тео­фи­ло­ви­ћа;

– дра­ма „Гле­да­ње“ Гора­на Вучи­ћа;

– мини-гале­ри­ја кари­ка­ту­ра „Јези­ча­ре­ње“ Сло­бо­да­на Срди­ћа;

– шести део настав­ка рома­на „Поча­сни гра­ђа­нин“ Мом­чи­ла Сто­ја­но­ви­ћа;

– из води­ча за сту­ден­те и поли­ти­ча­ре „Поли­тич­ка фило­зо­фи­ја“ Ада­ма Свиф­та „Соци­јал­на прав­да: Раши­ре­но мишље­ње – прав­да као заслу­га“;

– гале­ри­ја кари­ка­ту­ра „IN-OUT“ гру­пе ауто­ра…

ЕТНА 159

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someone