Архиве ознака: фестивал

Одржан 14. Међународни фестивал хумора и сатире у Бијељини

На Међу­на­род­ном фести­ва­лу хумо­ра и сати­ре „Бије­љи­на 2017“, четр­на­е­стом по реду, публи­ци се пред­ста­ви­ло 30-ак ауто­ра из Босне и Хер­це­го­ви­не, Срби­је и Хрват­ске и отво­ре­на 49. изло­жба кари­ка­ту­ра „Пјер“.

Фото: Бије­љи­на Данас

„Ови сусре­ти разли­ку­ју се од доса­да­шњих по томе што је изме­ђу нај­мла­ђег ауто­ра Селе­не Берић (13) из Бања­лу­ке и нај­ста­ри­јег сати­ри­ча­ра на фести­ва­лу Мили­во­јa Јози­ћa (85) из Бео­гра­да разли­ка од 72 годи­не“, иста­као је Гру­јо Леро, осни­вач и орга­ни­за­тор фести­ва­ла.

Добит­ник награ­де „Сати­рич­но перо“ за дуго­го­ди­шње сати­рич­но ства­ра­ла­штво је Бојан Бог­да­но­вић из Зени­це, док је Вели­ка пла­ке­та за допи­ри­нос сати­рич­ном ства­ра­ла­штву уру­че­на Јову Нико­ли­ћу из Угље­ви­ка.

На фести­ва­лу је про­мо­ви­сан два­на­е­сти збор­ник „Живот пише афо­ри­зме 2“, који је при­ре­дио Гру­јо Леро, у којем су обја­вље­ни радо­ви са про­шло­го­ди­шњег бије­љин­ског Међу­на­род­ног фести­ва­лу хумо­ра и сати­ре.

Пету годи­ну заре­дом фести­вал је почео отва­ра­њем изло­жбе кари­ка­ту­ра „Пјер“ Ком­па­ни­је Вечер­ње Ново­сти. 49-у изло­жбу „Пјер“ коју чине 124 кари­ка­ту­ре од 73 ауто­ра отво­рио је Бојан Љубе­но­вић, уред­ник стра­не Хумо­ра у листу „Вечер­ње ново­сти“.

„Моти­ви, иде­је и теме нису се пуно про­ме­ни­ли у одно­су на про­шлу годи­ну, јер се ни ми нисмо нешто наро­чи­то про­ме­ни­ли. Још нас муче исте бољ­ке, исти про­бле­ми и кари­ка­ту­ри­сти се баве коруп­ци­јом, људ­ском глу­по­шћу, неким свет­ским про­бле­ми­ма и одно­сом Бал­ка­на пре­ма ЕУ и вели­ким сила­ма“, иста­као је Љубе­но­вић.

Фото: Инфо­Би­је­љи­на

Дома­ћин је као и свих прет­ход­них годи­на била Народ­на библи­о­те­ка „Филип Вишњић“ уз суор­га­ни­за­ци­ју са Удру­же­њем афо­ри­сти­ча­ра „1. април“ из Бије­љи­не.

Жики­шо­нов жур­нал / СРНА
Фото: Бије­љи­на Данас / Инфо­Би­је­љи­на

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Златна диплома „Смејаде“ Карану и Тумарићу

Жири за доде­лу награ­де 11. Фести­ва­ла комич­ног и кри­тич­ног „Сме­ја­да“, који орга­ни­зу­је Међу­на­род­ни часо­пис за сати­ру, хумор и кари­ка­ту­ру „Носо­рог“ из Бања­лу­ке, донео је одлу­ку да на осно­ву књи­жев­но-ства­ра­лач­ког рада Злат­ну дипло­му „Сме­ја­де“ – награ­ду за живот­но дело из обла­сти хумо­ра и сати­ре за 2017. годи­ну доде­ли Васи­ли­ју Кара­ну и Мићи М. Тума­ри­ћу.

Васи­ли­је Каран (1934), књи­жев­ник из Бања­лу­ке, дуго­го­ди­шњи је сарад­ник часо­пи­са „Носо­рог“. Досад је обја­вио 38 књи­га, углав­ном рома­на, а добар део њего­вог књи­жев­ног ства­ра­ла­штва је про­жет лага­ним кра­ји­шким хумо­ром. То посеб­но потвр­ђу­ју сва три дела књи­ге „Добар дан, сиро­ти­њо“, те роман „Боле, бара­бо моја“, као и мно­ге дру­ге. Овај књи­жев­ник је 1. децем­бра про­шле годи­не обе­ле­жио 60 годи­на књи­жев­ног рада.

Ново­са­ђа­нин Мића М. Тума­рић (1949) је књи­жев­ник, публи­ци­ста и дуго­го­ди­шњи члан Редак­ци­је и сарад­ник часо­пи­са „Носо­рог“. Књи­жев­ним радом се бави од 1973. годи­не и аутор је више књи­га за које је добио вред­не награ­де и дру­га при­зна­ња. „Тума­рић је сати­ри­чар брит­ког пера који нико­га не ште­ди. Њего­ви афо­ри­зми и крат­ке сати­рич­не при­че спа­да­ју у ред нај­ви­шег доме­та у обла­сти срп­ске сати­ре. Засту­пљен у мно­гим дома­ћим и стра­ним анто­ло­ги­ја­ма крат­ке при­че и афо­ри­зма“, обја­вље­но је изме­ђу оста­лог у обра­зло­же­њу одлу­ке жири­ја.

Струч­ни жири је радио у саста­ву: Жив­ко Вујић (пред­сед­ник), Сло­бо­дан Јан­ко­вић, Ран­ко Пре­ра­до­вић и Мила­дин Берић, сви из Бања­лу­ке.

Награ­де су уру­че­не 1. апри­ла на 11. Фести­ва­лу „Сме­ја­да“, у Вијећ­ни­ци Бан­ског двор у Бања­лу­ци, на коме су још уче­ство­ва­ли: Дин­ко Осман­че­вић, Дар­ко Самар­џић, Милан Кури­џа, Гој­ко Ман­дић и Горан Кља­јић.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someone

14. Међународни фестивал хумора и сатире „Бијељина 2017“

Народ­на библи­о­те­ка „Филип Вишњић“ и Удру­же­ње афо­ри­сти­ча­ра „1. април“ из Бије­љи­не орга­ни­зу­ју 14. Међу­на­род­ни фести­вал хумо­ра и сати­ре „Бије­љи­на 2017“ у петак 7. апри­ла.

Наја­вље­ни уче­сни­ци фести­ва­ла су: Томи­слав Супек, Васил Толев­ски, Иво Мијо Андрић, Мили­во­је Јозић, Јово Нико­лић, Саво Мар­ти­но­вић, Бојан Бог­да­но­вић, Миро­слав Сре­да­но­вић, Мила­дин Берић, Раде Ђер­го­вић, Жив­ко Вујић, Бојан Љубе­но­вић, Милад Обре­но­вић, Љубо­мир Ћори­лић, Гој­ко Ман­дић, Ненад Ћори­лић, Ста­ни­слав Томић, Горан Радо­са­вље­вић, Екрем Мацић, Зоран Симић Зокс, Абду­рах­ман Хали­ло­вић Ахил, Сте­ван Којић, Исмет Али­ја­гић, Зоран Трбић, Деа­на Саи­ло­вић, Мом­чи­ло Копри­ви­ца, Небој­ша Боро­ви­на, Мар­ко Мар­ко­вић, Сло­бо­дан Жива­но­вић, Слав­ко Јовић, Дра­ган Илић и Гру­јо Леро, осни­вач фести­ва­ла.

У окви­ру про­гра­ма биће пред­ста­вљен збор­ник радо­ва „Живот пише афо­ри­зме 2“, про­чи­та­них на про­шло­го­ди­шњем фести­ва­лу, који је при­ре­дио Гру­јо Леро.

Фести­вал ће бити одр­жан у Вели­кој сали Народ­не библи­о­те­ке „Филип Вишњић“ од 19 часо­ва.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Друга књига ретроспективе Жикишоновог конкурса

„Жики­шон: ретро­спек­ти­ва 2014-2015-2016“ је дру­га књи­га награ­ђе­них и запа­же­них радо­ва са кон­кур­са посве­ће­ном Живо­ји­ну Павло­ви­ћу Жики­шо­ну, у изда­њу Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“.

Књи­га „Жики­шон: ретро­спек­ти­ва 2014-2015-2016“, 19. по реду у Библи­о­те­ци Арти­ја, као и прет­ход­ни збор­ник поред нај­бо­љих радо­ва са кон­кур­са садр­жи крат­ке освр­те на одр­жа­не Фести­ва­ле сати­ре и хумо­ра „Сати­рич­на позор­ни­ца Жики­шон“ у годи­на­ма које обу­хва­та књи­га.

У овом збор­ни­ку је обја­вљен 131 афо­ри­зам 37 ауто­ра, 14 при­ча 13 ауто­ра и 7 песа­ма 6 ауто­ра, а засту­пље­но је укуп­но 46 ауто­ра из Срби­је, Хрват­ске, Црне Горе, Босне и Хер­це­го­ви­не, Маке­до­ни­је и Сло­ве­ни­је, или украт­ко, из целе бив­ше Југо­сла­ви­је. Поред њих, ту си и три ауто­ра кари­ка­ту­ра које су биле тема за афо­ри­зам за спе­ци­јал­ну награ­ду „Зоран Матић Мазос“: Живо­јин Павло­вић Жики­шон, Зоран Матић Мазос и Нико­ла Оташ, који је нажа­ло­ст у међу­вре­ме­ну пре­ми­нуо.

Наставите са читањем Друга књига ретроспективе Жикишоновог конкурса

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Сатиричном позорницом телепортовање у 2016.

„Сати­рич­на позор­ни­ца Жики­шон 2016“ после неи­зве­сно­сти одр­жа­на је јуче, у субо­ту 11. мар­та 2017. годи­не у Гале­ри­ји Кул­тур­ног цен­тра Пара­ћин, теле­пор­ту­ју­ћи се у 2016. са Гора­ном Ћели­ча­ни­ном, Бра­ти­сла­вом Коста­ди­но­вим, Јеле­ном Кујун­џић, Миро­сла­вом Павло­ви­ћем, Миро­сла­вом Сре­да­но­ви­ћем и Вла­ди­цом Милен­ко­ви­ћем на сце­ни и љуби­те­љи­ма хумо­ра и сати­ре у публи­ци.

Жикишон 2016: Поглед на Сатиричну позорницу
Жики­шон 2016: Поглед на Сати­рич­ну позор­ни­цу
Жикишон 2016: Владица Миленковић и Горан Ћеличанин
Жики­шон 2016: Вла­ди­ца Милен­ко­вић и Горан Ћели­ча­нин

Наставите са читањем Сатиричном позорницом телепортовање у 2016.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Ипак, најзад и на срећу, „Жикишон 2016” УЖИВО!

Фести­вал сати­ре и хумо­ра „Сати­рич­на позор­ни­ца Жики­шон 2016“, ипак, нај­зад и на сре­ћу, биће одр­жан у субо­ту 11. мар­та 2017. годи­не у Гале­ри­ји Кул­тур­ног цен­тра Пара­ћин, са почет­ком у 19 часо­ва.

Глав­ни део Фести­ва­ла биће уру­чи­ва­ње при­зна­ња, дипло­ма и награ­да нај­у­спе­шни­јим ауто­ри­ма на кон­кур­су сати­ре и хумо­ра „Живојин Павловић Жикишон 2016“, а како је и пред­ви­ђе­но изве­стан је дола­зак свих прво­на­гра­ђе­них ауто­ра, добит­ни­ка При­зна­ња Жики­шон: Бра­ти­сла­ва Коста­ди­но­ва из Кру­шев­ца – награ­ђе­ног за сери­ју афо­ри­за­ма на теме „Лабу­до­ва песма“ и(ли) „Пиро­ва побе­да“, Јеле­не Кујун­џић из Мају­ра код Шап­ца – награ­ђе­не за сати­рич­но-хумо­ри­стич­ну песму и Миро­сла­ва Павло­ви­ћа из Крње­ва – награ­ђе­ног за сати­рич­но-хумо­ри­стич­ну при­чу, као и Миро­сла­ва Сре­да­но­ви­ћа добит­ни­ка спе­ци­јал­не награ­де „Зоран Матић Мазос“ за нај­бо­љи афо­ри­зам на зада­ту кари­ка­ту­ру Живо­ји­на Павло­ви­ћа Жики­шо­на. Нарав­но, поже­љан је дола­зак и оста­лих награ­ђе­них ауто­ра: Дра­га­на Кола­ка из Тите­ла, Деја­на Ристи­ћа из Кру­шев­ца, Весе­ли­на Мили­ће­ви­ћа из Врба­са и Чедо­ми­ра Љуби­чи­ћа из Бео­гра­да.

У про­грам „Жики­шо­на 2016“, уме­сто дого­во­ре­не изло­жбе „Пјер 2016“ Ком­па­ни­је Вечер­ње Ново­сти, која је отка­за­на из мисте­ри­о­зних разло­га за које се нада­мо да нема­ју поли­тич­ку поза­ди­ну, увр­ште­но је и отва­ра­ње изло­жбе кари­ка­ту­ра са Мемо­ри­јал­не коло­ни­је кари­ка­ту­ри­ста „Међе­дов ћеиф“, која се орга­ни­зу­је под дири­гент­ским пером осни­ва­ча Гора­на Ћели­ча­ни­на, позна­тог кари­ка­ту­ри­сте из Вар­ва­ри­на. Ина­че, на коло­ни­ји „Међе­дов ћеиф“ су у доса­да­шњих пет сази­ва уче­ство­ва­ли мно­ги позна­ти кари­ка­ту­ри­сти из Срби­је и Црне Горе, а у знак сећа­ња на Радо­сла­ва Нена­ди­ћа (1958-2013), међу при­ја­те­љи­ма и коле­га­ма позна­ти­јег као Бра­цо Међед. Изло­жбу ће оче­ки­ва­но отво­ри­ти Горан Ћели­ча­нин који је и селек­то­вао радо­ве.

Пра­те­ћи део про­гра­ма биће крат­ко пред­ста­вља­ње ово­го­ди­шње нове књи­ге афо­ри­за­ма Миро­сла­ва Сре­да­но­ви­ћа „Рене­сан­са без хума­ни­зма“ и књи­ге срп­ског афо­ри­зма „Један за све“, обја­вље­не про­шле годи­не у изда­њу КУА „Арти­ја“, а која пред­ста­вља нај­бо­ље афо­ри­зме 500 нај­бо­љих ауто­ра по при­ре­ђи­ва­чу Гора­ну Радо­са­вље­ви­ћу, тако­ђе госту Фести­ва­ла. Поред тога, биће и крат­ког освр­та на књи­гу „Жики­шон: ретро­спек­ти­ва 2014-2015-2016“, која обу­хва­та награ­ђе­не и запа­же­не радо­ве са кон­кур­са из наве­де­них годи­на.

„Сати­рич­на позор­ни­ца Жики­шон 2016“ биће одр­жа­на захва­љу­ју­ћи Општи­ни Пара­ћин која је има­ла слу­ха да се на листи подр­жа­них про­је­ка­та на кон­кур­су за про­јек­те у кул­ту­ри нађе и овај Фести­вал. Орга­ни­за­тор је као и прет­ход­них годи­на Књи­жев­но-умет­нич­ка асо­ци­ја­ци­ја „Арти­ја“ у сарад­њи са Кул­тур­ним цен­тром Пара­ћин.

Кул­тур­ни цен­тар Пара­ћин се нала­зи у ули­ци Бран­ка Крсма­но­ви­ћа, број 45.

ВИДИМО СЕ НАСМЕЈАНИ!

П.С. Да ли ће ово бити Жики­шо­но­ва „лабу­до­ва песма“ и „Пиро­ва побе­да“, у јед­ном, сазна­ће­мо већ ове годи­не.

Орга­ни­за­ци­о­ни одбор
Сати­рич­не позор­ни­це Жики­шон
КУА „Арти­ја“

Извор: kua.artija.net

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someone