Архиве ознака: галерија

Карикатуре Душана Петричића: Кибицфенстер у НИН-у 2017. (јануар-март)

Гале­ри­ја кари­ка­ту­ра Душа­на Петри­чи­ћа из рубри­ке „Кибиц­фен­стер“ недељ­ни­ка НИН у јану­а­ру, фебру­а­ру и мар­ту 2017. годи­не:

Наставите са читањем Карикатуре Душана Петричића: Кибицфенстер у НИН-у 2017. (јануар-март)

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Карикатуре Горана Ћеличанина: (Не)милосрдни анђео – 24. март 1999.

Гале­ри­ја кари­ка­ту­ра Гора­на Ћели­ча­ни­на пово­дом 18 годи­на од НАТО агре­си­је на СР Југо­сла­ви­ју (Срби­ју и Црну Гору), која се одви­ја­ла под кон­тра­дик­тор­ним и бла­го­гла­го­љи­вим нази­вом „Мило­срд­ни анђео“, почев­ши од 24. мар­та 1999. годи­не па наред­них 78 дана.

Наставите са читањем Карикатуре Горана Ћеличанина: (Не)милосрдни анђео – 24. март 1999.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Изложба „Међедов ћеиф“ из галерије у Жикишонов журнал

Изло­жба кари­ка­ту­ра гру­пе ауто­ра „Међе­дов ћеиф“, наста­ла на пет сази­ва Мемо­ри­јал­не коло­ни­је кари­ка­ту­ри­ста истог нази­ва, у орга­ни­за­ци­ји кари­ка­ту­ри­сте Гора­на Ћели­ча­ни­на из Вар­ва­ри­на, после „живе“ гале­ри­је сти­же у гале­ри­ју Жики­шо­но­вог жур­на­ла.

Изло­жбу „Међе­дов ћеиф“, отво­ре­ну у окви­ру Фестивала сатире и хумора „Сатирична позорница Жикишон 2016“, посе­ти­о­ци су могли да погле­да­ју у Гале­ри­ји кул­тур­ног цен­тра Пара­ћин у пери­о­ду од 11. до 17. мар­та 2017. годи­не. Селек­тор изло­жбе био је Горан Ћели­ча­нин, а на њој су се нашле кари­ка­ту­ре Зора­на Миха­и­ло­ви­ћа, Недељ­ка Убо­ви­ћа Уба, Милен­ка Коса­но­ви­ћа, Муха­ме­да Ђер­ле­ка, Саше Дими­три­је­ви­ћа, Све­тла­не Цеце Крстић, Ради­ча Мија­то­ви­ћа Мише, Дар­ка Дрље­ви­ћа, Бра­ни­сла­ва Ђоки­ћа Кана, Пре­дра­га Србља­ни­на Србе и Гора­на Ћели­ча­ни­на, као и кари­ка­ту­ре Алек­сан­дра Блат­ни­ка и Сло­бо­да­на Срди­ћа обја­вље­не у ката­ло­гу изло­жбе.

Мемо­ри­јал­на коло­ни­ја кари­ка­ту­ри­ста посве­ће­на је Радо­сла­ву Нена­ди­ћу, од стра­не коле­га кари­ка­ту­ри­ста зва­ног Бра­цо Међед.


Наставите са читањем Изложба „Међедов ћеиф“ из галерије у Жикишонов журнал

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Карикатуре Дарка Дрљевића: Најбоље у 2016.

Гале­ри­ја 16 награ­ђе­них кари­ка­ту­ра у 2016. годи­ни црно­гор­ског кари­ка­ту­ри­сте Дар­ка Дрље­ви­ћа:

GRAND PRIX – Гуе­jџоу, Кина 2016.

Наставите са читањем Карикатуре Дарка Дрљевића: Најбоље у 2016.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Карикатуре Душана Петричића: Кибицфенстер у НИН-у 2016.

Гале­ри­ја кари­ка­ту­ра Душа­на Петри­чи­ћа из рубри­ке „Кибиц­фен­стер“ недељ­ни­ка НИН у окто­бру, новем­бру и децем­бру 2016. годи­не:

Наставите са читањем Карикатуре Душана Петричића: Кибицфенстер у НИН-у 2016.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someone