Архиве ознака: изложба

Четврт века „Златне кациге“ [Фото-галерија]

У Кру­шев­цу, у субо­ту 1. апри­ла, одр­жан је Међу­на­род­ни фести­вал хумо­ра и сати­ре „Злат­на каци­га” 25. пут, чиме је навр­ше­но четврт века посто­ја­ња ове мани­фе­ста­ци­је.

„Злат­на каци­га“ за 2017. годи­ну, као и прет­ход­не, поче­ла је црта­њем кари­ка­ту­ра „Позна­ти кари­ка­ту­ри­сти црта­ју за вас“ у Клу­бу Кул­тур­ног цен­тра Кру­ше­вац, да би након тога у холу Беле сале била отво­ре­на изло­жба награ­ђе­них и ода­бра­них кари­ка­ту­ра при­сти­глих на кон­курс на тему „Мигра­ци­је“ и на тему „Сел­фи“ за ауто­ре мла­ђе од 18 годи­на. Овом при­ли­ком уру­че­не су награ­де нај­у­спе­шни­јим мла­дим ауто­ри­ма и награ­да „Кла­со­во мај­стор­ско перо“ Дра­гу­ти­ну Гане­ту Мила­но­ви­ћу.

Завр­шни део вече­ри одр­жан је у Био­ско­пу Кру­ше­вац где су уру­че­не награ­де и дипло­ме ауто­ри­ма нај­бо­љих кари­ка­ту­ра, при­ча, песа­ма и афо­ри­за­ма на тему „Мигра­ци­је“.

Златна кацига 2017: Шпиро Радуловић, добитник „Златне кациге“ за карикатуру
Злат­на каци­га 2017: Шпи­ро Раду­ло­вић, добит­ник „Злат­не каци­ге“ за кари­ка­ту­ру

– Мигра­ци­је, тема ово­го­ди­шњег кру­ше­вач­ког Међу­на­род­ног фести­ва­ла хумо­ра и сати­ре „Злат­на каци­га”, посеб­но су ме инспи­ри­са­ле, јер сам био мигрант дав­не 1945. годи­не, кад је моја поро­ди­ца дуже од месец дана из пору­ше­не Под­го­ри­це путо­ва­ла пеши­це, запре­жним коли­ма, ками­о­ни­ма и терет­ним возо­ви­ма до Рав­ног Села у Бач­кој. Прво­на­гра­ђе­ном кари­ка­ту­ром хтео сам да пока­жем све­ту да је Србин вели­ки хума­ни­ста, који несе­бич­но пома­же људи­ма у нево­љи, чак и на сво­ју ште­ту. Посеб­но ме раду­је што су нај­ве­ћи свет­ски пор­та­ли кари­ка­ту­ре већ обја­ви­ли моју побед­нич­ку кари­ка­ту­ру – изја­вио је Шпи­ро Раду­ло­вић, кари­ка­ту­ри­ста из Бео­гра­да, након уру­че­ња „Злат­не каци­ге“.

Наставите са читањем Четврт века „Златне кациге“ [Фото-галерија]

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someone

25. Међународни фестивал хумора и сатире „Златна кацига“

У Кру­шев­цу ће по 25. пут, у субо­ту 1. апри­ла, бити одр­жан Међу­на­род­ни фести­вал хумо­ра и сати­ре „Злат­на каци­га“.

Про­грам ово­го­ди­шње „Злат­не каци­ге“ поче­ће у 17 часо­ва у Клу­бу Кул­тур­ног цен­тра Кру­ше­вац црта­њем кари­ка­ту­ра под нази­вом „Позна­ти кари­ка­ту­ри­сти црта­ју за вас“, а наста­ви­ће се од 19 часо­ва у холу Беле сале отва­ра­њем изло­жбе награ­ђе­них и ода­бра­них кари­ка­ту­ра са кон­кур­са на тему „Мигра­ци­је“. Том при­ли­ком биће доде­ље­на награ­да „Кла­со­во мај­стор­ско перо“ Дра­гу­ти­ну Гане­ту Мила­но­ви­ћу, као и награ­де са кон­кур­са за ауто­ре мла­ђе од 18 годи­на на тему „Сел­фи“.

Завр­шни део фести­ва­ла биће одр­жан у Био­ско­пу Кру­ше­вац, са почет­ком од 20 часо­ва, доде­лом награ­да „Злат­на каци­га“ за кари­ка­ту­ру и писа­не фор­ме на тему „Мигра­ци­је“. „Злат­на каци­га“ за кари­ка­ту­ру биће уру­че­на Шпи­ру Раду­ло­ви­ћу из Бео­гра­да, а дру­га и тре­ћа награ­да Муха­ме­ду Ђер­ле­ку из Новог Паза­ра и Јор­да­ну Поп-Или­е­ву из Ско­пља, док ће за писа­ну фор­му награ­ду „Злат­на каци­га“ поне­ти Мила­дин Берић из Бања­лу­ке за афо­ри­зам, Дејан Дими­три­је­вић из Бео­гра­да за песму и Весе­лин Мили­ће­вић из Врба­са за при­чу, а дипло­ме Дејан Ристић из Кру­шев­ца за афо­ри­зме и Дра­ги­ша Павло­вић из Кру­шев­ца и Мар­ко Миљ­ко­вић из Кра­гу­јев­ца за при­че. Награ­да „Раде Брка“ одла­зи у руке Нико­ле Сто­ја­но­ви­ћа из Вели­ке Кру­ше­ви­це код Кру­шев­ца.

Крај фести­ва­ла обе­ле­жи­ће доде­ла награ­де „Витез од Чара­па­ни­је Сер Хар­ди“ глу­ми­ци Дани­ци Мак­си­мо­вић и „Фести­вал­ске пове­ље“ сати­ри­ча­ру Дра­гу­ти­ну Мини­ћу Кар­лу.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Изложба карикатура Пала Лепхафта у Београду

Изло­жба кари­ка­ту­ра „Пали­ка­ту­ре“ Ново­са­ђа­ни­на Пала Леп­хаф­та биће отво­ре­на у четвр­так 30. мар­та у 19 часо­ва у Бео­гра­ду, којом ће Collegium Hungaricum зајед­но са ауто­ром изло­жбе „Први април сла­ви­ти међу први­ма“.

У отва­ра­њу изло­жбе уче­ство­ва­ће: Јозеф Клем – заме­ник гене­рал­ног дирек­то­ра Радио-теле­ви­зи­је Вој­во­ди­не, Петер Хај­нер­ман – стенд-ап библи­о­те­кар и „музич­ки сау­че­сни­ци“ Миро­слав Јован­чић (вио­ли­на) и Арпад Бакош (вокал).

Collegium Hungaricum нала­зи се на адре­си Гра­ча­нич­ка 14.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Изложба „Међедов ћеиф“ из галерије у Жикишонов журнал

Изло­жба кари­ка­ту­ра гру­пе ауто­ра „Међе­дов ћеиф“, наста­ла на пет сази­ва Мемо­ри­јал­не коло­ни­је кари­ка­ту­ри­ста истог нази­ва, у орга­ни­за­ци­ји кари­ка­ту­ри­сте Гора­на Ћели­ча­ни­на из Вар­ва­ри­на, после „живе“ гале­ри­је сти­же у гале­ри­ју Жики­шо­но­вог жур­на­ла.

Изло­жбу „Међе­дов ћеиф“, отво­ре­ну у окви­ру Фестивала сатире и хумора „Сатирична позорница Жикишон 2016“, посе­ти­о­ци су могли да погле­да­ју у Гале­ри­ји кул­тур­ног цен­тра Пара­ћин у пери­о­ду од 11. до 17. мар­та 2017. годи­не. Селек­тор изло­жбе био је Горан Ћели­ча­нин, а на њој су се нашле кари­ка­ту­ре Зора­на Миха­и­ло­ви­ћа, Недељ­ка Убо­ви­ћа Уба, Милен­ка Коса­но­ви­ћа, Муха­ме­да Ђер­ле­ка, Саше Дими­три­је­ви­ћа, Све­тла­не Цеце Крстић, Ради­ча Мија­то­ви­ћа Мише, Дар­ка Дрље­ви­ћа, Бра­ни­сла­ва Ђоки­ћа Кана, Пре­дра­га Србља­ни­на Србе и Гора­на Ћели­ча­ни­на, као и кари­ка­ту­ре Алек­сан­дра Блат­ни­ка и Сло­бо­да­на Срди­ћа обја­вље­не у ката­ло­гу изло­жбе.

Мемо­ри­јал­на коло­ни­ја кари­ка­ту­ри­ста посве­ће­на је Радо­сла­ву Нена­ди­ћу, од стра­не коле­га кари­ка­ту­ри­ста зва­ног Бра­цо Међед.


Наставите са читањем Изложба „Међедов ћеиф“ из галерије у Жикишонов журнал

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Горан Ћеличанин у Београду са изложбом „Стани ми на црту“

Изло­жба кари­ка­ту­ра „Ста­ни ми на црту“ Гора­на Ћели­ча­ни­на биће отво­ре­на у Бео­гра­ду, у Кући Ђуре Јак­ши­ћа, у уто­рак 21. мар­та у 19 часо­ва.

„Ста­ни ми на црту“ је изло­жба која обу­хва­та пор­тре­те пре свих кари­ка­ту­ри­ста и сати­ри­ча­ра који су пор­тре­том или писа­ном фор­мом на тему кари­ка­ту­ре и кари­ка­ту­ри­ста узвра­ти­ли ауто­ру изло­жбе или ће тек узвра­ти­ти за неку наред­ну изло­жбу под истим нази­вом.

Сати­ри­чар Сло­бо­дан Симић је о ства­ра­ла­штву Гора­на Ћели­ча­ни­на запи­сао:

НАШ ПОРТРЕТИСТА

Нема гре­шке. Дово­љан је један поглед. Челик!

Аутор који се сво­јим карак­те­ри­стич­ним црте­жом упи­сао међу нај­ве­ће мај­сто­ре срп­ске кари­ка­ту­ре успео је да се издво­ји до пре­по­зна­тљи­во­сти сво­јим осо­бе­ним сти­лом, што је вели­ки успех сва­ког умет­ни­ка. Ти там­ни стри­по­ли­ки Чели­ко­ви јуна­ци са сво­јим дугим сен­ка­ма и оба­ве­зним немим пору­ка­ма, које су врло често сна­жне и сати­рич­не, поста­ли су заштит­ни знак сва­ке озбиљ­не сати­рич­не стра­не и зна­чај­ни­је срп­ске нови­не.

Још дав­них осам­де­се­тих када је почи­њао на стра­ни­ца­ма већ леген­дар­ног „Сту­ден­та“, када се намет­нуо сво­јом оштри­ном и успе­шно визу­ел­но пре­зен­то­вао сна­гу оног дру­га­чи­јег виђе­ња , које је неоп­ход­но сва­кој зајед­ни­ци, посеб­но кад је јед­но­ум­на или јед­но­стра­на, Челик је сво­јим пером сли­као то дру­га­чи­је мишље­ње, пра­ве­ћи асо­ци­ја­тив­не кон­тра­сте и оспо­ра­ва­ју­ћи про­кла­мо­ва­не плат­фор­ме вла­сто­др­жа­ца.

Није се сми­рио ни кад су се мења­ле вла­сти, држа­ве и дру­штве­на уре­ђе­ња.

Увек је врсни сати­ри­чар нала­зио пра­ву тему и уоча­вао пара­док­се и кон­тра­сте, које је пре­но­сио у свет визу­ел­ног. Редак је то дар, да се кон­ти­ну­и­ра­но, успе­шно, морал­но и анга­жо­ва­но комен­та­ри­ше годи­на­ма и сад већ и деце­ни­ја­ма, без обзи­ра на све и све­му упр­кос. Тиме што га не напу­шта кре­а­тив­на све­тло­ст у нашем густом мра­ку, и тиме што је ту са нама у сва­ком сва­ко­ја­ком тре­нут­ку, Горан Ћели­ча­нин Челик је наш хро­ни­чар и сво­је­вр­сни пор­тре­ти­ста, који сли­ка све нас она­кве какви често заи­ста и јесмо.

Као кари­ка­ту­ре.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someone

У Власотинцу „Вино и љубав” кроз карикатуре Горана Ћеличанина

У гале­ри­ји Народ­не библи­о­те­ке „Десан­ка Мак­си­мо­вић“ у Вла­со­тин­цу, у поне­де­љак 13. фебру­а­ра, отво­ре­на је изло­жба кари­ка­ту­ра Гора­на Ћели­ча­ни­на под нази­вом „Вино и љубав“, а у част Све­тог Три­фу­на.

Отва­ра­ју­ћи изло­жбу в.д. дирек­тор вла­со­ти­нач­ке библи­о­те­ке Срба Такић је под­се­тио на више­де­це­ниј­ску сарад­њу са ауто­ром изло­жбе, док је Ћели­ча­нин цити­ра­ју­ћи вели­ког срп­ског кари­ка­ту­ри­сту Алек­сан­дра Кла­са, да се изло­жба пра­ви макар због јед­ног посе­ти­о­ца, иста­као да му је вели­ки број посе­ти­ла­ца на изло­жби пре­нео емо­ци­је које је и оче­ки­вао у Вла­со­тин­цу.

Наставите са читањем У Власотинцу „Вино и љубав” кроз карикатуре Горана Ћеличанина

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someone

„Свијет у карикатури” Решада Султановића у Сарајеву

У окви­ру 33. Интер­на­ци­о­нал­ног фести­ва­ла „Сара­јев­ска зима 2017“, у субо­ту 11. фебру­а­ра, отво­ре­на је изло­жба кари­ка­ту­ра „Сви­јет у кари­ка­ту­ри” Реша­да Сул­та­но­ви­ћа у сара­јев­ској Гале­ри­ји „Пре­по­род“.

Изло­жбу је отво­рио Ибра­хим Спа­хић, дирек­тор Фести­ва­ла „Сара­јев­ска зима“. Сул­та­но­вић се на изло­жби, којом је обе­ле­жио 30 годи­на ства­ра­ла­штва, пред­ста­вио са 180 кари­ка­ту­ра, од којих је око 50 пор­тре­та. Кари­ка­ту­ре су углав­ном наста­ја­ле као одго­вор на теме кон­кур­са свет­ских фести­ва­ла кари­ка­ту­ре.

Изло­жбу „Сви­јет у кари­ка­ту­ри” Сарај­ли­је и пут­ни­ци намер­ни­ци моћи ће да погле­да­ју у наред­них неде­љу дана.

Наставите са читањем „Свијет у карикатури” Решада Султановића у Сарајеву

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Фотографско памћење: Тошo Борковић и Карло Минић пред „Чарапанима”

Дога­ђај: Изло­жба кари­ка­ту­ра Тоша Бор­ко­ви­ћа и књи­жев­но вече посве­ће­но 50-того­ди­шњи­ци ства­ра­ла­штва Дра­гу­ти­на Мини­ћа Кар­ла (про­грам 25. Међу­на­род­ног Фести­ва­ла хумо­ра и сати­ре „Злат­на каци­га“)

Место: Кул­тур­ни цен­тар Кру­ше­вац, Бела сала

Дан и датум: петак, 10. фебру­ар 2017. годи­на

Наставите са читањем Фотографско памћење: Тошo Борковић и Карло Минић пред „Чарапанима”

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Најмаснија изложба карикатура

У Кача­ре­ву, надо­мак Пан­че­ва, биће отво­ре­на „Нај­ма­сни­ја изло­жба“ кари­ка­ту­ра Нико­ле Дра­га­ша у окви­ру Фести­ва­ла сла­ни­не, меса и месних пре­ра­ђе­ви­на „Сла­ни­ни­ја­да“, у четвр­так 16. фебру­а­ра у 13 часо­ва.

Кари­ка­ту­ре ће бити изло­же­не све вре­ме тра­ја­ња фести­ва­ла, од 16. до 19. фебру­а­ра 2017. годи­не у Хали спор­то­ва у Кача­ре­ву, а сво­је духо­ви­те и машто­ви­те радо­ве инспи­ри­са­не „Сла­ни­ни­ја­дом“ пред­ста­ви­ће и пола­зни­ци Зим­ске шко­ле кари­ка­ту­ре, узра­ста од 4 до 15 годи­на, коју је у орга­ни­за­ци­ји Дома омла­ди­не Пан­че­во водио Нико­ла Дра­гаш.

Наставите са читањем Најмаснија изложба карикатура

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Отворена постхумна изложба карикатура Николе Оташа

Пост­хум­на изло­жба кари­ка­ту­ра Нико­ле Ота­ша, истак­ну­тог кари­ка­ту­ри­сте из Бео­гра­да, отво­ре­на је у поне­де­љак, 6. фебру­а­ра, у Прес цен­тру Удру­же­ња нови­на­ра Срби­је.

На кон­фе­рен­ци­ји за нови­на­ре у 13 часо­ва, која је ујед­но пред­ста­вља­ла отва­ра­ње изло­жбе, гово­ри­ли су: Југо­слав Вла­хо­вић, кари­ка­ту­ри­ста и пред­сед­ник Удру­же­ња кари­ка­ту­ри­ста Срби­је FECO, др Сло­бо­дан Симић, афо­ри­сти­чар и Дра­ган Коса­но­вић, пред­сед­ник Удру­же­ња под­мор­ни­ча­ра.

На изло­жби је при­ка­зан избор 60 Ота­ше­вих радо­ва из разли­чи­тих обла­сти њего­вог кари­ка­ту­рал­ног изра­за: хумо­ри­стич­ке, дру­штве­не, вој­не-под­мор­ни­чар­ске, пор­трет­не и дру­ге, а биће поста­вље­на до 28. фебру­а­ра теку­ће годи­не.

Наставите са читањем Отворена постхумна изложба карикатура Николе Оташа

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someone