Архиве ознака: књижевно вече

Пето вече македонског афоризма у Кочанима

У маке­дон­ском гра­ду Коча­ни, у фоа­јеу Цен­тра за кул­ту­ру „Бели Мугри“, за петак 31. март у 19 часо­ва зака­за­но је Пето вече маке­дон­ског афо­ри­зма „Коча­ни 2017“ у орга­ни­за­ци­ји удру­же­ња Афо­ри­стич­ка репре­зен­та­ци­ја Маке­до­ни­је.

На кон­кур­су за афо­ри­зам на тему „Луди и збу­ње­ни“, жири у саста­ву: Доне Донев – књи­жев­ник, Нико­ла Талев­ски – доа­јен маке­дон­ског нови­нар­ства и сати­ри­чар и Миле Ђор­ђи­јо­ски – књи­жев­ник и сати­ри­чар, одлу­чио је да Злат­на пла­ке­та при­пад­не Васи­лу Толев­ском, Сре­бр­на Јане­ту Ата­на­со­ву, а Брон­за­на Мар­ја­ну Анге­лов­ском. Спе­ци­јал­ну награ­ду доби­ла је Ната­ша Ћур­чи­ска, а дипло­ме Ристо Фил­чев­ски и Алек­сан­дар Кузма­нов­ски.

Злат­на пла­ке­та за допри­нос у разво­ју маке­дон­ске сати­ре биће уру­че­на књи­жев­ни­ку и сати­ри­ча­ру Љуп­чу Сиља­нов­ском, који ће се овом при­ли­ком пред­ста­ви­ти избо­ром сво­јих афо­ри­за­ма. При­год­ну бесе­ду о ства­ра­ла­штву овог позна­тог маке­дон­ског кни­жев­ни­ка и сати­ри­ча­ра одр­жа­ће сати­ри­чар Миле Ђор­ђи­јо­ски.

Поред поме­ну­тих ауто­ра у реви­јал­ном делу насту­пи­ће: Јане Ата­на­сов, Ристо Фил­чев­ски, Вито­мир Долин­ски, Ацо Ђор­ги­ев, Ата­нас Крлев­ски, Ружа Стој­ми­ло­ва, Ђор­ђи Хаџи-Васков и дру­ги.

Сутра­дан, 1. апри­ла, у Дел­че­ву биће пред­ста­вље­на књи­га „Жена и афо­ри­зам“ уз уче­шће аутор­ки књи­ге и гости­ју. У књи­зи су изме­ђу оста­лих засту­пље­не три маке­дон­ске афо­ри­сти­чар­ке Лен­че Сто­и­ме­но­ва, Љуп­ка Цве­та­но­ва и Ната­ша Ћур­чи­ска.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someone

(Срећан) 7. март у Београду

У Бео­гра­ду, у уто­рак 7. мар­та, биће одр­жа­не две књи­жев­не вече­ри – лир­ско-сати­рич­но вече „Три мушкар­ца и бео­град­ске даме“ и афо­ри­стич­ко вече Удру­же­ња „Уни­вер­зи­тет“, обе од 19 часо­ва.

Лир­ско-сати­рич­но вече „Три мушкар­ца и бео­град­ске даме“, шаљи­во наја­вље­но као све­ча­ни дочек 8. мар­та, бити одр­жа­но на Ска­дар­ли­ји у Кући Ђуре Јак­ши­ћа, где ће дома­ћи­ни бити Сло­бо­дан Симић, Бојан Љубе­но­вић и Мио­драг Сто­шић.

Док ће афо­ри­стич­ко вече Удру­же­ња „Уни­вер­зи­тет“ бити одр­жа­но у Кул­тур­ном цен­тру „Чука­ри­ца“ (Тур­ге­ње­вље­ва 5), на коме ће уче­ство­ва­ти проф. др Жив­ко Кулић, проф. др Ђор­ђе Ота­ше­вић и њихо­ви гости: Вито­мир Тео­фи­ло­вић, Мили­во­је Јозић, Саво Мар­ти­но­вић, Миро­слав Сре­да­но­вић, Мило­ван Вржи­на, Дејан Мило­је­вић, Весе­лин Мишнић, Горан Радо­са­вље­вић, Игор Дам­ња­но­вић, Иван Аран­ђе­ло­вић и Бла­жо Папо­вић из Ник­ши­ћа.

На обе вече­ри улаз ће бити сло­бо­дан, чиме ће посе­ти­о­ци ових дога­ђа­ја, с обзи­ром да се одр­жа­ва­ју у исто вре­ме, уште­де­ти на сло­бо­ди.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Фотографско памћење: Тошo Борковић и Карло Минић пред „Чарапанима”

Дога­ђај: Изло­жба кари­ка­ту­ра Тоша Бор­ко­ви­ћа и књи­жев­но вече посве­ће­но 50-того­ди­шњи­ци ства­ра­ла­штва Дра­гу­ти­на Мини­ћа Кар­ла (про­грам 25. Међу­на­род­ног Фести­ва­ла хумо­ра и сати­ре „Злат­на каци­га“)

Место: Кул­тур­ни цен­тар Кру­ше­вац, Бела сала

Дан и датум: петак, 10. фебру­ар 2017. годи­на

Наставите са читањем Фотографско памћење: Тошo Борковић и Карло Минић пред „Чарапанима”

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Фотографско памћење: Вече сатире Александра Чотрића

Дога­ђај: Вече сатире Александра Чотрића
Место: Кућа Ђуре Јак­ши­ћа, Бео­град
Дан и датум: четвр­так, 9. фебру­ар 2017. годи­на

Учесници вечери: Бојан Љубеновић, Витомир Теофиловић, Драгутин Минић Карло, Александар Чотрић, Слободан Симић и Александар Баљак

Наставите са читањем Фотографско памћење: Вече сатире Александра Чотрића

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Вече сатире Александра Чотрића у Београду

У Кући Ђуре Јак­ши­ћа у Бео­гра­ду, у четвр­так, 9. фебру­а­ра 2017. годи­не, од 19 часо­ва биће одр­жа­но „Вече сати­ре Алек­сан­дра Чотри­ћа”.

На књи­жев­ној вече­ри „Вече сати­ре Алек­сан­дра Чотри­ћа” биће пред­ста­вље­не нове књи­ге: „Тешке мисли” (сати­рич­ни афо­ри­зми), „Дру­ге при­че” (сати­рич­не при­че), „Смех није грех” – срп­ски хумор и сати­ра у реги­о­ну и дија­спо­ри и „Књи­га про­тив бри­га” (афо­ри­зми за децу).

О књи­га­ма ће гово­ри­ти: Дра­гу­тин Минић Кар­ло, Вито­мир Тео­фи­ло­вић, Алек­сан­дар Баљак, Сло­бо­дан Симић, Бојан Љубе­но­вић и аутор.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someone

„Чији су ови наши” Ивка Михајловића у Трстенику

У Народ­ној библи­о­те­ци „Јефи­ми­ја” у Трсте­ни­ку, у уто­рак, 7. фебру­а­ра 2017. годи­не, биће про­мо­ви­са­на књи­га афо­ри­за­ма „Чији су ови наши” Кру­ше­вља­ни­на Ивка Михај­ло­ви­ћа.

О овој књи­зи, која је у мар­ту про­шле годи­не пре­ми­јер­но пред­ста­вље­на у кру­ше­вач­ком Кул­тур­ном цен­тру, гово­ри­ће про­фе­со­ри Милош Петро­вић и Вељ­ко Стам­бо­ли­ја, а поче­так про­мо­ци­је је зака­зан за 18 часо­ва.

Књи­зи „Чији су ови наши” прет­хо­ди­ле су чети­ри књи­ге афо­ри­за­ма Ивка Михај­ло­ви­ћа: „Зрно вла­сти, брдо масти” (2002), „Афо­ри­зми” (2006), „Пуним гасом низбр­до” (2010.) и „Плес кусих петли­ћа” (2013).

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someone