Архиве ознака: Македонија

Пето вече македонског афоризма у Кочанима

У маке­дон­ском гра­ду Коча­ни, у фоа­јеу Цен­тра за кул­ту­ру „Бели Мугри“, за петак 31. март у 19 часо­ва зака­за­но је Пето вече маке­дон­ског афо­ри­зма „Коча­ни 2017“ у орга­ни­за­ци­ји удру­же­ња Афо­ри­стич­ка репре­зен­та­ци­ја Маке­до­ни­је.

На кон­кур­су за афо­ри­зам на тему „Луди и збу­ње­ни“, жири у саста­ву: Доне Донев – књи­жев­ник, Нико­ла Талев­ски – доа­јен маке­дон­ског нови­нар­ства и сати­ри­чар и Миле Ђор­ђи­јо­ски – књи­жев­ник и сати­ри­чар, одлу­чио је да Злат­на пла­ке­та при­пад­не Васи­лу Толев­ском, Сре­бр­на Јане­ту Ата­на­со­ву, а Брон­за­на Мар­ја­ну Анге­лов­ском. Спе­ци­јал­ну награ­ду доби­ла је Ната­ша Ћур­чи­ска, а дипло­ме Ристо Фил­чев­ски и Алек­сан­дар Кузма­нов­ски.

Злат­на пла­ке­та за допри­нос у разво­ју маке­дон­ске сати­ре биће уру­че­на књи­жев­ни­ку и сати­ри­ча­ру Љуп­чу Сиља­нов­ском, који ће се овом при­ли­ком пред­ста­ви­ти избо­ром сво­јих афо­ри­за­ма. При­год­ну бесе­ду о ства­ра­ла­штву овог позна­тог маке­дон­ског кни­жев­ни­ка и сати­ри­ча­ра одр­жа­ће сати­ри­чар Миле Ђор­ђи­јо­ски.

Поред поме­ну­тих ауто­ра у реви­јал­ном делу насту­пи­ће: Јане Ата­на­сов, Ристо Фил­чев­ски, Вито­мир Долин­ски, Ацо Ђор­ги­ев, Ата­нас Крлев­ски, Ружа Стој­ми­ло­ва, Ђор­ђи Хаџи-Васков и дру­ги.

Сутра­дан, 1. апри­ла, у Дел­че­ву биће пред­ста­вље­на књи­га „Жена и афо­ри­зам“ уз уче­шће аутор­ки књи­ге и гости­ју. У књи­зи су изме­ђу оста­лих засту­пље­не три маке­дон­ске афо­ри­сти­чар­ке Лен­че Сто­и­ме­но­ва, Љуп­ка Цве­та­но­ва и Ната­ша Ћур­чи­ска.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someone

„Буђење петла“ у афоризму и карикатури у Кочанима

У Маке­до­ни­ји, у петак 3. мар­та 2017. годи­не, у Коча­ни­ма у малој сали Цен­тра за кул­ту­ру „Бели Мугри“ пред­ста­вље­на је илу­стро­ва­на књи­га ерот­ских афо­ри­за­ма „Буђе­ње петла“ (Буде­ње на пете­лот), у орга­ни­за­ци­ји Удру­же­ња гра­ђа­на „Афо­ри­стич­ка репре­зен­та­ци­ја Маке­до­ни­је“.

На про­мо­ци­ји је уче­ство­вао један од при­ре­ђи­ва­ча књи­ге – афо­ри­сти­чар Миле Ђор­ђи­јо­ски, а о књи­зи је гово­рио и Јане Ата­на­сов, један од засту­пље­них ауто­ра. Од засту­пље­них ауто­ра сво­је уче­шће у про­мо­ци­ји је узе­ла и Лен­че Сто­и­ме­но­ва, а афо­ри­зме дру­гих ауто­ра чита­ли су Бла­шка Стој­ко­ва, Дим­че Спа­сов и Љуп­чо Злат­ков­ски. Води­тељ про­мо­ци­је била је Сла­ви­ца Цвет­ко­ва, у име Цен­тра за кул­ту­ру.

Књи­га „Буђе­ње петла“ је илу­стро­ва­на кари­ка­ту­ра­ма Мира Геор­ги­ев­ског, ина­че дру­гог при­ре­ђи­ва­ча, које су за ову при­ли­ку биле изло­же­не на про­мо­ци­ји, а књи­га садр­жи афо­ри­зме пре­ко сто сати­ри­ча­ра из Маке­до­ни­је, Срби­је, Црне Горе, БиХ, Хрват­ске, Бугар­ске, Пољ­ске и Руси­је.

Фото: komarec.com.mk

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someone