Arhive oznaka: manifestacija

Četvrt veka „Zlatne kacige“ [Foto-galerija]

U Kru­šev­cu, u subo­tu 1. apri­la, odr­žan je Među­na­rod­ni festi­val humo­ra i sati­re „Zlat­na kaci­ga” 25. put, čime je navr­še­no četvrt veka posto­ja­nja ove mani­fe­sta­ci­je.

„Zlat­na kaci­ga“ za 2017. godi­nu, kao i pret­hod­ne, poče­la je crta­njem kari­ka­tu­ra „Pozna­ti kari­ka­tu­ri­sti crta­ju za vas“ u Klu­bu Kul­tur­nog cen­tra Kru­še­vac, da bi nakon toga u holu Bele sale bila otvo­re­na izlo­žba nagra­đe­nih i oda­bra­nih kari­ka­tu­ra pri­sti­glih na kon­kurs na temu „Migra­ci­je“ i na temu „Sel­fi“ za auto­re mla­đe od 18 godi­na. Ovom pri­li­kom uru­če­ne su nagra­de naj­u­spe­šni­jim mla­dim auto­ri­ma i nagra­da „Kla­so­vo maj­stor­sko pero“ Dra­gu­ti­nu Gane­tu Mila­no­vi­ću.

Zavr­šni deo veče­ri odr­žan je u Bio­sko­pu Kru­še­vac gde su uru­če­ne nagra­de i diplo­me auto­ri­ma naj­bo­ljih kari­ka­tu­ra, pri­ča, pesa­ma i afo­ri­za­ma na temu „Migra­ci­je“.

Zlatna kaciga 2017: Špiro Radulović, dobitnik „Zlatne kacige“ za karikaturu
Zlat­na kaci­ga 2017: Špi­ro Radu­lo­vić, dobit­nik „Zlat­ne kaci­ge“ za kari­ka­tu­ru

– Migra­ci­je, tema ovo­go­di­šnjeg kru­še­vač­kog Među­na­rod­nog festi­va­la humo­ra i sati­re „Zlat­na kaci­ga”, poseb­no su me inspi­ri­sa­le, jer sam bio migrant dav­ne 1945. godi­ne, kad je moja poro­di­ca duže od mesec dana iz poru­še­ne Pod­go­ri­ce puto­va­la peši­ce, zapre­žnim koli­ma, kami­o­ni­ma i teret­nim vozo­vi­ma do Rav­nog Sela u Bač­koj. Prvo­na­gra­đe­nom kari­ka­tu­rom hteo sam da poka­žem sve­tu da je Srbin veli­ki huma­ni­sta, koji nese­bič­no poma­že ljudi­ma u nevo­lji, čak i na svo­ju šte­tu. Poseb­no me radu­je što su naj­ve­ći svet­ski por­ta­li kari­ka­tu­re već obja­vi­li moju pobed­nič­ku kari­ka­tu­ru – izja­vio je Špi­ro Radu­lo­vić, kari­ka­tu­ri­sta iz Beo­gra­da, nakon uru­če­nja „Zlat­ne kaci­ge“.

Nastavite sa čitanjem Četvrt veka „Zlatne kacige“ [Foto-galerija]

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Konkurs povodom XXXI Dana humora i satire „Vuko Bezarević“

Sekre­ta­ri­jat za dru­štve­ne dje­lat­no­sti opšti­ne Plje­vlja (Crna Gora) povo­dom orga­ni­za­ci­je XXXI Dana humo­ra i sati­re „Vuko Beza­re­vić“ ras­pi­su­je kon­kurs za dodje­lu nagra­da „Tipar“, „Vuko Beza­re­vić“ i „Mla­di Tipar“:

1. Za dodje­lu nagra­de „TIPAR“ – za humo­ri­stič­ko-sati­rič­no knji­žev­no dje­lo iz pret­hod­ne i teku­će godi­ne, obja­vlje­no na pro­sto­ru biv­še SFRJ, kao godi­šnja nagra­da, i u poseb­nim pri­li­ka­ma kao nagra­da za život­no dje­lo.

Nagra­da se sasto­ji od pla­ke­te, nov­ča­nog izno­sa od 800.00 € i uče­šća na mani­fe­sta­ci­ji. Sva­ko ima pra­vo da pod­ne­se pre­dlog za dodje­lu nagra­de. Pre­dlog se pod­no­si u pisa­noj for­mi. Pre­dlo­zi se dosta­vlja­ju uz pet pri­mjer­ka pre­dlo­že­ne knji­ge na adre­su: Sekre­ta­ri­jat za dru­štve­ne dje­lat­no­sti opšti­ne Plje­vlja, ul. Kra­lja Petra I br. 48, 84 210 Plje­vlja. (Auto­ri iz Srbi­je mogu posla­ti knji­ge na adre­su: Dani humo­ra i sati­re „Vuko Beza­re­vić”, Jabu­ka bb, 31 306 Jabu­ka kod Pri­je­po­lja.)

2. Za dodje­lu nagra­de „VUKO BEZAREVIĆ“ – za neo­bja­vlje­nu sati­rič­nu pri­ču.

Nagra­da se sasto­ji od pla­ke­te, nov­ča­nog izno­sa od 400,00 € i uče­šća na mani­fe­sta­ci­ji. Pra­vo uče­šća ima­ju fizič­ka lica sa pro­sto­ra biv­še SFRJ. Jedan autor može kon­ku­ri­sa­ti sa naj­vi­še tri neo­bja­vlje­ne pri­če (do 4000 karak­te­ra sa pro­re­dom). Pri­ja­ve se šalju u štam­pa­noj for­mi sa rje­še­njem šifre u poseb­noj kover­ti na adre­su: Sekre­ta­ri­jat za dru­štve­ne dje­lat­no­sti opšti­ne Plje­vlja, ul. Kra­lja Petra I br. 48, 84 210 Plje­vlja, ili u elek­tron­skoj for­mi e-mail: danihumora.pljevlja@gmail.com dok se rje­še­nje šifre dosta­vlja na e-mail: sekretarijatzadrustvene@yahoo.com.

3. Za dodje­lu nagra­de „MLADI TIPAR“ – za ciklus od 10 afo­ri­za­ma.

Nagra­da se sasto­ji od pla­ke­te, nov­ča­nog izno­sa od 200,00 € i uče­šća na mani­fe­sta­ci­ji. Pra­vo uče­šća ima­ju auto­ri do 30 godi­na sta­ro­sti sa pro­sto­ra biv­še SFRJ. Pri­ja­ve se šalju u štam­pa­noj for­mi sa rje­še­njem šifre u poseb­noj kover­ti na adre­su: Sekre­ta­ri­jat za dru­štve­ne dje­lat­no­sti opšti­ne Plje­vlja, ul. Kra­lja Petra I br. 48, 84 210 Plje­vlja, ili u elek­tron­skoj for­mi na e-mail: danihumora.pljevlja@gmail.com dok se rje­še­nje šifre dosta­vlja na e-mail: sekretarijatzadrustvene@yahoo.com.

Rok za pod­no­še­nje pri­ja­va je 20. maj 2017. godi­ne.

Pri­ja­ve koje se dosta­ve nakon pred­vi­đe­nog roka neće se uze­ti u raz­ma­tra­nje.

Uru­če­nje nagra­da je 17. juna 2017. godi­ne u Sve­ča­nom pro­gra­mu XXXI Dana humo­ra i sati­re „Vuko Beza­re­vić“ u Plje­vlji­ma.

Osta­le infor­ma­ci­je mogu se dobi­ti na tele­fo­ne Sekre­ta­ri­ja­ta za dru­štve­ne dje­lat­no­sti: +38268 849117, + 382 69 309 340 ili putem mai­la: sekretarijatzadrustvene@yahoo.com.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someone

25. Međunarodni festival humora i satire „Zlatna kaciga“

U Kru­šev­cu će po 25. put, u subo­tu 1. apri­la, biti odr­žan Među­na­rod­ni festi­val humo­ra i sati­re „Zlat­na kaci­ga“.

Pro­gram ovo­go­di­šnje „Zlat­ne kaci­ge“ poče­će u 17 časo­va u Klu­bu Kul­tur­nog cen­tra Kru­še­vac crta­njem kari­ka­tu­ra pod nazi­vom „Pozna­ti kari­ka­tu­ri­sti crta­ju za vas“, a nasta­vi­će se od 19 časo­va u holu Bele sale otva­ra­njem izlo­žbe nagra­đe­nih i oda­bra­nih kari­ka­tu­ra sa kon­kur­sa na temu „Migra­ci­je“. Tom pri­li­kom biće dode­lje­na nagra­da „Kla­so­vo maj­stor­sko pero“ Dra­gu­ti­nu Gane­tu Mila­no­vi­ću, kao i nagra­de sa kon­kur­sa za auto­re mla­đe od 18 godi­na na temu „Sel­fi“.

Zavr­šni deo festi­va­la biće odr­žan u Bio­sko­pu Kru­še­vac, sa počet­kom od 20 časo­va, dode­lom nagra­da „Zlat­na kaci­ga“ za kari­ka­tu­ru i pisa­ne for­me na temu „Migra­ci­je“. „Zlat­na kaci­ga“ za kari­ka­tu­ru biće uru­če­na Špi­ru Radu­lo­vi­ću iz Beo­gra­da, a dru­ga i tre­ća nagra­da Muha­me­du Đer­le­ku iz Novog Paza­ra i Jor­da­nu Pop-Ili­e­vu iz Sko­plja, dok će za pisa­nu for­mu nagra­du „Zlat­na kaci­ga“ pone­ti Mila­din Berić iz Banja­lu­ke za afo­ri­zam, Dejan Dimi­tri­je­vić iz Beo­gra­da za pesmu i Vese­lin Mili­će­vić iz Vrba­sa za pri­ču, a diplo­me Dejan Ristić iz Kru­šev­ca za afo­ri­zme i Dra­gi­ša Pavlo­vić iz Kru­šev­ca i Mar­ko Milj­ko­vić iz Kra­gu­jev­ca za pri­če. Nagra­da „Rade Brka“ odla­zi u ruke Niko­le Sto­ja­no­vi­ća iz Veli­ke Kru­še­vi­ce kod Kru­šev­ca.

Kraj festi­va­la obe­le­ži­će dode­la nagra­de „Vitez od Čara­pa­ni­je Ser Har­di“ glu­mi­ci Dani­ci Mak­si­mo­vić i „Festi­val­ske pove­lje“ sati­ri­ča­ru Dra­gu­ti­nu Mini­ću Kar­lu.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Satiričnom pozornicom teleportovanje u 2016.

„Sati­rič­na pozor­ni­ca Žiki­šon 2016“ posle nei­zve­sno­sti odr­ža­na je juče, u subo­tu 11. mar­ta 2017. godi­ne u Gale­ri­ji Kul­tur­nog cen­tra Para­ćin, tele­por­tu­ju­ći se u 2016. sa Gora­nom Ćeli­ča­ni­nom, Bra­ti­sla­vom Kosta­di­no­vim, Jele­nom Kujun­džić, Miro­sla­vom Pavlo­vi­ćem, Miro­sla­vom Sre­da­no­vi­ćem i Vla­di­com Milen­ko­vi­ćem na sce­ni i ljubi­te­lji­ma humo­ra i sati­re u publi­ci.

Žikišon 2016: Pogled na Satiričnu pozornicu
Žiki­šon 2016: Pogled na Sati­rič­nu pozor­ni­cu
Žikišon 2016: Vladica Milenković i Goran Ćeličanin
Žiki­šon 2016: Vla­di­ca Milen­ko­vić i Goran Ćeli­ča­nin

Nastavite sa čitanjem Satiričnom pozornicom teleportovanje u 2016.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Ipak, najzad i na sreću, „Žikišon 2016” UŽIVO!

Festi­val sati­re i humo­ra „Sati­rič­na pozor­ni­ca Žiki­šon 2016“, ipak, naj­zad i na sre­ću, biće odr­žan u subo­tu 11. mar­ta 2017. godi­ne u Gale­ri­ji Kul­tur­nog cen­tra Para­ćin, sa počet­kom u 19 časo­va.

Glav­ni deo Festi­va­la biće uru­či­va­nje pri­zna­nja, diplo­ma i nagra­da naj­u­spe­šni­jim auto­ri­ma na kon­kur­su sati­re i humo­ra „Živojin Pavlović Žikišon 2016“, a kako je i pred­vi­đe­no izve­stan je dola­zak svih prvo­na­gra­đe­nih auto­ra, dobit­ni­ka Pri­zna­nja Žiki­šon: Bra­ti­sla­va Kosta­di­no­va iz Kru­šev­ca – nagra­đe­nog za seri­ju afo­ri­za­ma na teme „Labu­do­va pesma“ i(li) „Piro­va pobe­da“, Jele­ne Kujun­džić iz Maju­ra kod Šap­ca – nagra­đe­ne za sati­rič­no-humo­ri­stič­nu pesmu i Miro­sla­va Pavlo­vi­ća iz Krnje­va – nagra­đe­nog za sati­rič­no-humo­ri­stič­nu pri­ču, kao i Miro­sla­va Sre­da­no­vi­ća dobit­ni­ka spe­ci­jal­ne nagra­de „Zoran Matić Mazos“ za naj­bo­lji afo­ri­zam na zada­tu kari­ka­tu­ru Živo­ji­na Pavlo­vi­ća Žiki­šo­na. Narav­no, pože­ljan je dola­zak i osta­lih nagra­đe­nih auto­ra: Dra­ga­na Kola­ka iz Tite­la, Deja­na Risti­ća iz Kru­šev­ca, Vese­li­na Mili­će­vi­ća iz Vrba­sa i Čedo­mi­ra Ljubi­či­ća iz Beo­gra­da.

U pro­gram „Žiki­šo­na 2016“, ume­sto dogo­vo­re­ne izlo­žbe „Pjer 2016“ Kom­pa­ni­je Večer­nje Novo­sti, koja je otka­za­na iz miste­ri­o­znih razlo­ga za koje se nada­mo da nema­ju poli­tič­ku poza­di­nu, uvr­šte­no je i otva­ra­nje izlo­žbe kari­ka­tu­ra sa Memo­ri­jal­ne kolo­ni­je kari­ka­tu­ri­sta „Međe­dov ćeif“, koja se orga­ni­zu­je pod diri­gent­skim perom osni­va­ča Gora­na Ćeli­ča­ni­na, pozna­tog kari­ka­tu­ri­ste iz Var­va­ri­na. Ina­če, na kolo­ni­ji „Međe­dov ćeif“ su u dosa­da­šnjih pet sazi­va uče­stvo­va­li mno­gi pozna­ti kari­ka­tu­ri­sti iz Srbi­je i Crne Gore, a u znak seća­nja na Rado­sla­va Nena­di­ća (1958-2013), među pri­ja­te­lji­ma i kole­ga­ma pozna­ti­jeg kao Bra­co Međed. Izlo­žbu će oče­ki­va­no otvo­ri­ti Goran Ćeli­ča­nin koji je i selek­to­vao rado­ve.

Pra­te­ći deo pro­gra­ma biće krat­ko pred­sta­vlja­nje ovo­go­di­šnje nove knji­ge afo­ri­za­ma Miro­sla­va Sre­da­no­vi­ća „Rene­san­sa bez huma­ni­zma“ i knji­ge srp­skog afo­ri­zma „Jedan za sve“, obja­vlje­ne pro­šle godi­ne u izda­nju KUA „Arti­ja“, a koja pred­sta­vlja naj­bo­lje afo­ri­zme 500 naj­bo­ljih auto­ra po pri­re­đi­va­ču Gora­nu Rado­sa­vlje­vi­ću, tako­đe gostu Festi­va­la. Pored toga, biće i krat­kog osvr­ta na knji­gu „Žiki­šon: retro­spek­ti­va 2014-2015-2016“, koja obu­hva­ta nagra­đe­ne i zapa­že­ne rado­ve sa kon­kur­sa iz nave­de­nih godi­na.

„Sati­rič­na pozor­ni­ca Žiki­šon 2016“ biće odr­ža­na zahva­lju­ju­ći Opšti­ni Para­ćin koja je ima­la slu­ha da se na listi podr­ža­nih pro­je­ka­ta na kon­kur­su za pro­jek­te u kul­tu­ri nađe i ovaj Festi­val. Orga­ni­za­tor je kao i pret­hod­nih godi­na Knji­žev­no-umet­nič­ka aso­ci­ja­ci­ja „Arti­ja“ u sarad­nji sa Kul­tur­nim cen­trom Para­ćin.

Kul­tur­ni cen­tar Para­ćin se nala­zi u uli­ci Bran­ka Krsma­no­vi­ća, broj 45.

VIDIMO SE NASMEJANI!

P.S. Da li će ovo biti Žiki­šo­no­va „labu­do­va pesma“ i „Piro­va pobe­da“, u jed­nom, sazna­će­mo već ove godi­ne.

Orga­ni­za­ci­o­ni odbor
Sati­rič­ne pozor­ni­ce Žiki­šon
KUA „Arti­ja“

Izvor: kua.artija.net

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Rezultati konkursa 25. „Zlatne kacige”

Žiri kon­kur­sa 25. Među­na­rod­nog Festi­va­la humo­ra i sati­re „Zlat­na kaci­ga“ doneo je odlu­ku o naj­bo­ljim rado­vi­ma za kari­ka­tu­ru i pisa­nu for­mu na temu „Migra­ci­je“.

Na kon­kur­su je uče­stvo­va­lo 224 auto­ra, od toga 151 za kari­ka­tu­ru i 73 za pisa­nu for­mu, iz 36 zema­lja sve­ta. Uče­sni­ci kon­kur­sa su posla­li 412 kari­ka­tu­ra, 29 pri­ča, 42 pesme i 723 afo­ri­zma.

Dobit­nik „Zlat­ne kaci­ge“ za kari­ka­tu­ru je Špi­ro Radu­lo­vić iz Beo­gra­da, dru­ga nagra­da pri­pa­la je Muha­me­du Đer­le­ku iz Novog Paza­ra, a tre­ća Jor­da­nu Pop-Ili­e­vu iz Sko­plja. Diplo­me za kari­ka­tu­ru dobi­li su: Liviu Stanila (Rumu­ni­ja), Vale­ri Alek­san­drov (Bugar­ska), Dr Jan Tomaschoff (Nemač­ka), Gabriele Corvi (Ita­li­ja), Ismet Erdić (BiH), Burkh Fritsche (Nemač­ka), Vladimir Kazanevsky (Ukra­ji­na), Ana Gezi (Hrvat­ska), Hule Hanu­šić (Austri­ja), Milan Buko­vac (Srbi­ja), Yoemnis Batista Del Toro (Kuba) i Mahboobeh Pakdel (Iran).

„Zlat­na kaci­ga“ za pri­ču „Seo­be Per­ka Mušo­va“ biće pre­da­ta u ruke Vese­li­na Mili­će­vi­ća iz Vrba­sa, za pesmu „Muče­ni­ci“ „Zlat­nu kaci­gu“ pone­će Dejan Dimi­tri­je­vić iz Beo­gra­da, a za afo­ri­zam „Jed­nim migran­ti­ma je cilj Evro­pa, a dru­gi­ma meta“ Mila­din Berić iz Banja­lu­ke. Nagra­da „Rade Brka“ za pesmu „Poro­dič­ne migra­ci­je“ pri­pa­la je Niko­li Sto­ja­no­vi­ću iz Veli­ke Kru­še­vi­ce kod Kru­šev­ca. Dobit­nik diplo­me za afo­ri­zme je Dejan Ristić iz Kru­šev­ca, a za pri­če „Izbe­glič­ka odi­se­ja Nasra­di­na Hodže“ i „Rad u ino­stran­stvu“ Dra­gi­ša Pavlo­vić iz Kru­šev­ca i Mar­ko Milj­ko­vić iz Kra­gu­jev­ca.

Nastavite sa čitanjem Rezultati konkursa 25. „Zlatne kacige”

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Fotografsko pamćenje: Tošo Borković i Karlo Minić pred „Čarapanima”

Doga­đaj: Izlo­žba kari­ka­tu­ra Toša Bor­ko­vi­ća i knji­žev­no veče posve­će­no 50-togo­di­šnji­ci stva­ra­la­štva Dra­gu­ti­na Mini­ća Kar­la (pro­gram 25. Među­na­rod­nog Festi­va­la humo­ra i sati­re „Zlat­na kaci­ga“)

Mesto: Kul­tur­ni cen­tar Kru­še­vac, Bela sala

Dan i datum: petak, 10. febru­ar 2017. godi­na

Nastavite sa čitanjem Fotografsko pamćenje: Tošo Borković i Karlo Minić pred „Čarapanima”

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someone