Архиве ознака: награда

Ђерговићу уручена награда „Радоје Домановић“

Сати­ри­ча­ру Раде­ту Ђер­го­ви­ћу из Шап­ца, дуго­го­ди­шњем сарад­ни­ку Жики­шо­но­вог сај­та, у петак 7. апри­ла у сали Удру­же­ња књи­жев­ни­ка Срби­је уру­че­на је награ­да „Радо­је Дома­но­вић“ за уку­пан допри­нос срп­ској сати­ри.

Награ­да за уку­пан допри­нос срп­ској сати­ри уру­че­на је и Дра­га­ну Уско­ко­ви­ћу, драм­ском писцу и при­по­ве­да­чу, дуго­го­ди­шњем уред­ни­ку „Вечер­њих ново­сти“ и „Ениг­ме“, док су награ­ду за нај­бо­љу сати­рич­ну књи­гу на срп­ском јези­ку рав­но­прав­но поде­ли­ли Зоран Бин­гу­лац за роман „Упле­те­на огле­да­ла белог гавра­на“ и Рад­ми­ло Мић­ко­вић за књи­гу афо­ри­зма „Духов­не муње“. При­зна­ње „При­ја­тељ сати­ре“ оти­шло је у руке Жељ­ку Сте­фа­но­ви­ћу, уред­ник еми­си­је Првог про­гра­ма Радио Бео­гра­да „Вре­ме спор­та и разо­но­де“.

Руски афо­ри­сти­ча­ри Вла­ди­мир Коле­чиц­ки и Арка­диј Дави­до­вич добит­ни­ци су награ­де за нај­бо­ље стра­не сати­ри­ча­ре уз зва­ње „Ексе­лен­ци­ја сати­ре“.

Награ­де је уру­чио Радо­мир Андрић, пред­сед­ник Удру­же­ња књи­жев­ни­ка Срби­је.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Одређени добитници награде „Радоје Домановић“ за 2016. годину

Бео­град, 6. април 2017. – Добит­ни­ци награ­де „Радо­је Дома­но­вић“, нај­зна­чај­ни­јег дома­ћег при­зна­ња за сати­рич­ну књи­жев­но­ст – за уку­пан допри­нос срп­ској сати­ри су драм­ски писац и при­по­ве­дач Дра­ган Уско­ко­вић из Бео­гра­да и сати­ри­чар и хумо­ри­ста Раде Ђер­го­вић из Шап­ца.

За нај­бо­љу сати­рич­ну књи­гу на срп­ском јези­ку у про­шлој годи­ни награ­ду су рав­но­прав­но поде­ли­ли књи­жев­ник, про­фе­сор и дипло­ма­та Зоран Бин­гу­лац из Бео­гра­да за роман „Упле­те­на огле­да­ла белог гавра­на“ и сати­ри­чар и есе­ји­ста Рад­ми­ло Мић­ко­вић из Раче за књи­гу афо­ри­за­ма „Духов­не муње“.

За нај­бо­ље стра­не сати­ри­ча­ре про­гла­ше­ни су руски афо­ри­сти­ча­ри Вла­ди­мир Коле­чиц­ки из Москве и Арка­диј Дави­до­вич из Воро­ње­жа, који­ма је доде­ље­но зва­ње „Ексе­лен­ци­ја сати­ре“.

Награ­де лау­ре­а­ти­ма биће уру­че­не у петак, 7. апри­ла, с почет­ком у 12 часо­ва у Удру­же­њу књи­жев­ни­ка Срби­је, Фран­цу­ска 7.

Награ­ду „Радо­је Дома­но­вић“ од 1993. годи­не доде­љу­је Удру­же­ње књи­жев­ни­ка Срби­је, а о ово­го­ди­шњим добит­ни­ци­ма одлу­чи­вао је жири у чијем саста­ву су били: Радо­мир Андрић (пред­сед­ник), Мило­ван Вите­зо­вић, Петар Жебе­љан, Сла­ђа­на Митро­вић, Радо­слав Тил­гер, Алек­сан­дар Чотрић и Бојан Љубе­но­вић.

УДРУЖЕЊЕ КЊИЖЕВНИКА СРБИЈЕ

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Златна диплома „Смејаде“ Карану и Тумарићу

Жири за доде­лу награ­де 11. Фести­ва­ла комич­ног и кри­тич­ног „Сме­ја­да“, који орга­ни­зу­је Међу­на­род­ни часо­пис за сати­ру, хумор и кари­ка­ту­ру „Носо­рог“ из Бања­лу­ке, донео је одлу­ку да на осно­ву књи­жев­но-ства­ра­лач­ког рада Злат­ну дипло­му „Сме­ја­де“ – награ­ду за живот­но дело из обла­сти хумо­ра и сати­ре за 2017. годи­ну доде­ли Васи­ли­ју Кара­ну и Мићи М. Тума­ри­ћу.

Васи­ли­је Каран (1934), књи­жев­ник из Бања­лу­ке, дуго­го­ди­шњи је сарад­ник часо­пи­са „Носо­рог“. Досад је обја­вио 38 књи­га, углав­ном рома­на, а добар део њего­вог књи­жев­ног ства­ра­ла­штва је про­жет лага­ним кра­ји­шким хумо­ром. То посеб­но потвр­ђу­ју сва три дела књи­ге „Добар дан, сиро­ти­њо“, те роман „Боле, бара­бо моја“, као и мно­ге дру­ге. Овај књи­жев­ник је 1. децем­бра про­шле годи­не обе­ле­жио 60 годи­на књи­жев­ног рада.

Ново­са­ђа­нин Мића М. Тума­рић (1949) је књи­жев­ник, публи­ци­ста и дуго­го­ди­шњи члан Редак­ци­је и сарад­ник часо­пи­са „Носо­рог“. Књи­жев­ним радом се бави од 1973. годи­не и аутор је више књи­га за које је добио вред­не награ­де и дру­га при­зна­ња. „Тума­рић је сати­ри­чар брит­ког пера који нико­га не ште­ди. Њего­ви афо­ри­зми и крат­ке сати­рич­не при­че спа­да­ју у ред нај­ви­шег доме­та у обла­сти срп­ске сати­ре. Засту­пљен у мно­гим дома­ћим и стра­ним анто­ло­ги­ја­ма крат­ке при­че и афо­ри­зма“, обја­вље­но је изме­ђу оста­лог у обра­зло­же­њу одлу­ке жири­ја.

Струч­ни жири је радио у саста­ву: Жив­ко Вујић (пред­сед­ник), Сло­бо­дан Јан­ко­вић, Ран­ко Пре­ра­до­вић и Мила­дин Берић, сви из Бања­лу­ке.

Награ­де су уру­че­не 1. апри­ла на 11. Фести­ва­лу „Сме­ја­да“, у Вијећ­ни­ци Бан­ског двор у Бања­лу­ци, на коме су још уче­ство­ва­ли: Дин­ко Осман­че­вић, Дар­ко Самар­џић, Милан Кури­џа, Гој­ко Ман­дић и Горан Кља­јић.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Уручење награда „Радоје Домановић“ за 2016. годину

У Удру­же­њу књи­жев­ни­ка Срби­је, у петак 7. апри­ла од 12 часо­ва, биће про­гла­ше­ни добит­ни­ци и уру­че­не књи­жев­не награ­де за сати­ру „Радо­је Дома­но­вић“, које се доде­љу­ју за нај­бо­љу аутор­ску књи­гу сати­ре обја­вље­ну на срп­ском јези­ку у 2016. годи­ни, за уку­пан допри­нос срп­ској књи­жев­ној сати­ри и за нај­бо­љег стра­ног сати­ри­ча­ра.

Одлу­ку о награ­ђе­ним ауто­ри­ма донео је жири у саста­ву: Радо­мир Андрић, у уло­зи пред­сед­ни­ка жири­ја, и чла­но­ви Мило­ван Вите­зо­вић, Петар Жебе­љан, Радо­слав Тил­гер, Сла­ђа­на Митро­вић, Бојан Љубе­но­вић и Алек­сан­дар Чотрић.

Уред­ник про­гра­ма „Три­би­на“ и води­тељ све­ча­но­сти је Миљур­ко Вука­ди­но­вић.

Награ­ду за сати­ру „Радо­је Дома­но­вић“ доде­љу­је Удру­же­ње књи­жев­ни­ка Срби­је.

Удру­же­ње књи­жев­на Срби­је нала­зи се на адре­си Фран­цу­ска 7 у Бео­гра­ду.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Баљку и Чотрићу награде Београдског афористичарског круга

Београд, 21. март – Тра­ди­ци­о­нал­на награ­да Бео­град­ског афо­ри­сти­чар­ског кру­га, која од ове годи­не носи назив „Раде Јова­но­вић“, за нај­бо­љу књи­гу афо­ри­за­ма на срп­ском јези­ку у про­шлој годи­ни јуче је рав­но­прав­но доде­ље­на дво­ји­ци истак­ну­тих афо­ри­сти­ча­ра: Алек­сан­дру Баљ­ку за књи­гу „Зидо­ви на хори­зон­ту“ („Архи­пе­лаг“) и Алек­сан­дру Чотри­ћу за књи­гу „Тешке мисли“ („Срп­ска реч“). На све­ча­но­сти у Удру­же­њу књи­жев­ни­ка Срби­је при­зна­ње је добит­ни­ци­ма уру­чио Сло­бо­дан Симић, пред­сед­ник Бео­град­ског афо­ри­сти­чар­ског кру­га.

Жири у саста­ву Дра­гу­тин Минић Кар­ло, пред­сед­ник и Саво Мар­ти­но­вић и Дејан Мило­је­вић јед­но­гла­сно је донео одлу­ку о лау­ре­а­ти­ма.

На кон­курс је при­сти­гло 49 књи­га из Срби­је и ино­стран­ства, а у ужем избо­ру су биле књи­ге Весе­ли­на Мишни­ћа „Слат­ко од луди­ла“ и Ивка Михај­ло­ви­ћа „Чији су ови наши“.

БЕОГРАДСКИ АФОРИСТИЧАРСКИ КРУГ

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Вибова награда за сатиру уручена Братиславу Костадинову

Бра­ти­сла­ву Коста­ди­но­ву, афо­ри­сти­ча­ру из Кру­шев­ца, уру­че­на је данас у про­сто­ри­ја­ма нашег листа тра­ди­ци­о­нал­на „Поли­ти­ки­на” награ­да „Вла­да Була­то­вић Виб“ за нај­бо­љег мла­дог сати­ри­ча­ра у про­шлој годи­ни.

Увод­ну реч одр­жао је Вито­мир Тео­фи­ло­вић, а награ­ду која се састо­ји од дипло­ме, брон­за­не пла­ке­те и нов­ча­ног изно­са пре­дао је лау­ре­а­ту Жар­ко Ракић, в.д. глав­ног и одго­вор­ног уред­ни­ка „Поли­ти­ке”.

Наставите са читањем Вибова награда за сатиру уручена Братиславу Костадинову

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Братислав Костадинов добитник „Вибове награде” за 2017. годину

„Дро­га иза­зи­ва зави­сно­ст. Само на Косо­ву неза­ви­сно­ст”; „Ста­ја­ли смо на тан­ком леду, а онда нас је оба­сја­ло сун­це”; „Поли­ти­ча­ри има­ју лепљи­ве прсте. Упа­ла им секи­ра у мед” афо­ри­зми су Бра­ти­сла­ва Коста­ди­но­ва, афо­ри­сти­ча­ра из Кру­шев­ца, који је ово­го­ди­шњи добит­ник „Вибо­ве награ­де” коју тра­ди­ци­о­нал­но доде­љу­је лист „Поли­ти­ка” за нај­бо­љег мла­дог сати­ри­ча­ра.

Одлу­ку о томе јед­но­гла­сно је донео тро­чла­ни жири на чијем челу је књи­жев­ник Алек­сан­дар Чотрић, а чла­но­ви пред­сед­ник Сек­ци­је сати­ри­ча­ра Удру­же­ња књи­жев­ни­ка Срби­је Дра­гу­тин Минић Кар­ло и уред­ник „Поли­ти­ке” Петар Мић­ко­вић.

Јед­но­гла­сна одлу­ка жири­ја: Алек­сан­дар Чор­тић, Дра­гу­тин Минић Кар­ло и Петар Мић­ко­вић (Фото: Раде Крсти­нић)

У нај­у­жој кон­ку­рен­ци­ји за висо­ко при­зна­ње били су Вла­ди­мир Ћалић и Игор Бра­ца Дам­ња­но­вић Диб.

Награ­да се доде­љу­је од 1995. годи­не, у знак сећа­ња на јед­ног од нај­ве­ћих срп­ских сати­ри­ча­ра, уред­ни­ка и нови­на­ра „Поли­ти­ке” Вла­ди­ми­ра Була­то­ви­ћа Виба (1931–1994).

Бра­ти­слав Коста­ди­нов је рођен у Кру­шев­цу 1975. годи­не. Дипло­ми­рао је на Еко­ном­ском факул­те­ту у Нишу. Обја­вио је књи­гу афо­ри­за­ма „Воште­на инте­ли­ген­ци­ја” 2015. годи­не. Добит­ник је награ­да на Сати­рич­ној позор­ни­ци у Пара­ћи­ну и Фести­ва­лу хумо­ра и сати­ре у Дел­че­ву, у Маке­до­ни­ји. Члан је Бео­град­ског афо­ри­сти­чар­ског кру­га. Афо­ри­зми су му обја­вљи­ва­ни у Поли­ти­ци, Илу­стро­ва­ној Поли­ти­ци, Ново­сти­ма, хумо­ри­стич­ким часо­пи­си­ма „Јеж” и „Жуч” и кру­ше­вач­ким часо­пи­си­ма „Путе­ви кул­ту­ре” и „Баг­да­ла”.

Награ­да, која се састо­ји из пла­ке­те, пове­ље и нов­ча­ног изно­са добит­ни­ку ће бити уру­че­на на све­ча­но­сти у про­сто­ри­ја­ма „Поли­ти­ке”, 8. мар­та, на 86. годи­шњи­цу рође­ња Вла­ди­ми­ра Була­то­ви­ћа Виба.

Извор: Поли­ти­ка, 18.02.2017. (В. Н.)

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someone