Архиве ознака: награде

Одржан 14. Међународни фестивал хумора и сатире у Бијељини

На Међу­на­род­ном фести­ва­лу хумо­ра и сати­ре „Бије­љи­на 2017“, четр­на­е­стом по реду, публи­ци се пред­ста­ви­ло 30-ак ауто­ра из Босне и Хер­це­го­ви­не, Срби­је и Хрват­ске и отво­ре­на 49. изло­жба кари­ка­ту­ра „Пјер“.

Фото: Бије­љи­на Данас

„Ови сусре­ти разли­ку­ју се од доса­да­шњих по томе што је изме­ђу нај­мла­ђег ауто­ра Селе­не Берић (13) из Бања­лу­ке и нај­ста­ри­јег сати­ри­ча­ра на фести­ва­лу Мили­во­јa Јози­ћa (85) из Бео­гра­да разли­ка од 72 годи­не“, иста­као је Гру­јо Леро, осни­вач и орга­ни­за­тор фести­ва­ла.

Добит­ник награ­де „Сати­рич­но перо“ за дуго­го­ди­шње сати­рич­но ства­ра­ла­штво је Бојан Бог­да­но­вић из Зени­це, док је Вели­ка пла­ке­та за допи­ри­нос сати­рич­ном ства­ра­ла­штву уру­че­на Јову Нико­ли­ћу из Угље­ви­ка.

На фести­ва­лу је про­мо­ви­сан два­на­е­сти збор­ник „Живот пише афо­ри­зме 2“, који је при­ре­дио Гру­јо Леро, у којем су обја­вље­ни радо­ви са про­шло­го­ди­шњег бије­љин­ског Међу­на­род­ног фести­ва­лу хумо­ра и сати­ре.

Пету годи­ну заре­дом фести­вал је почео отва­ра­њем изло­жбе кари­ка­ту­ра „Пјер“ Ком­па­ни­је Вечер­ње Ново­сти. 49-у изло­жбу „Пјер“ коју чине 124 кари­ка­ту­ре од 73 ауто­ра отво­рио је Бојан Љубе­но­вић, уред­ник стра­не Хумо­ра у листу „Вечер­ње ново­сти“.

„Моти­ви, иде­је и теме нису се пуно про­ме­ни­ли у одно­су на про­шлу годи­ну, јер се ни ми нисмо нешто наро­чи­то про­ме­ни­ли. Још нас муче исте бољ­ке, исти про­бле­ми и кари­ка­ту­ри­сти се баве коруп­ци­јом, људ­ском глу­по­шћу, неким свет­ским про­бле­ми­ма и одно­сом Бал­ка­на пре­ма ЕУ и вели­ким сила­ма“, иста­као је Љубе­но­вић.

Фото: Инфо­Би­је­љи­на

Дома­ћин је као и свих прет­ход­них годи­на била Народ­на библи­о­те­ка „Филип Вишњић“ уз суор­га­ни­за­ци­ју са Удру­же­њем афо­ри­сти­ча­ра „1. април“ из Бије­љи­не.

Жики­шо­нов жур­нал / СРНА
Фото: Бије­љи­на Данас / Инфо­Би­је­љи­на

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Ђерговићу уручена награда „Радоје Домановић“

Сати­ри­ча­ру Раде­ту Ђер­го­ви­ћу из Шап­ца, дуго­го­ди­шњем сарад­ни­ку Жики­шо­но­вог сај­та, у петак 7. апри­ла у сали Удру­же­ња књи­жев­ни­ка Срби­је уру­че­на је награ­да „Радо­је Дома­но­вић“ за уку­пан допри­нос срп­ској сати­ри.

Награ­да за уку­пан допри­нос срп­ској сати­ри уру­че­на је и Дра­га­ну Уско­ко­ви­ћу, драм­ском писцу и при­по­ве­да­чу, дуго­го­ди­шњем уред­ни­ку „Вечер­њих ново­сти“ и „Ениг­ме“, док су награ­ду за нај­бо­љу сати­рич­ну књи­гу на срп­ском јези­ку рав­но­прав­но поде­ли­ли Зоран Бин­гу­лац за роман „Упле­те­на огле­да­ла белог гавра­на“ и Рад­ми­ло Мић­ко­вић за књи­гу афо­ри­зма „Духов­не муње“. При­зна­ње „При­ја­тељ сати­ре“ оти­шло је у руке Жељ­ку Сте­фа­но­ви­ћу, уред­ник еми­си­је Првог про­гра­ма Радио Бео­гра­да „Вре­ме спор­та и разо­но­де“.

Руски афо­ри­сти­ча­ри Вла­ди­мир Коле­чиц­ки и Арка­диј Дави­до­вич добит­ни­ци су награ­де за нај­бо­ље стра­не сати­ри­ча­ре уз зва­ње „Ексе­лен­ци­ја сати­ре“.

Награ­де је уру­чио Радо­мир Андрић, пред­сед­ник Удру­же­ња књи­жев­ни­ка Срби­је.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Одређени добитници награде „Радоје Домановић“ за 2016. годину

Бео­град, 6. април 2017. – Добит­ни­ци награ­де „Радо­је Дома­но­вић“, нај­зна­чај­ни­јег дома­ћег при­зна­ња за сати­рич­ну књи­жев­но­ст – за уку­пан допри­нос срп­ској сати­ри су драм­ски писац и при­по­ве­дач Дра­ган Уско­ко­вић из Бео­гра­да и сати­ри­чар и хумо­ри­ста Раде Ђер­го­вић из Шап­ца.

За нај­бо­љу сати­рич­ну књи­гу на срп­ском јези­ку у про­шлој годи­ни награ­ду су рав­но­прав­но поде­ли­ли књи­жев­ник, про­фе­сор и дипло­ма­та Зоран Бин­гу­лац из Бео­гра­да за роман „Упле­те­на огле­да­ла белог гавра­на“ и сати­ри­чар и есе­ји­ста Рад­ми­ло Мић­ко­вић из Раче за књи­гу афо­ри­за­ма „Духов­не муње“.

За нај­бо­ље стра­не сати­ри­ча­ре про­гла­ше­ни су руски афо­ри­сти­ча­ри Вла­ди­мир Коле­чиц­ки из Москве и Арка­диј Дави­до­вич из Воро­ње­жа, који­ма је доде­ље­но зва­ње „Ексе­лен­ци­ја сати­ре“.

Награ­де лау­ре­а­ти­ма биће уру­че­не у петак, 7. апри­ла, с почет­ком у 12 часо­ва у Удру­же­њу књи­жев­ни­ка Срби­је, Фран­цу­ска 7.

Награ­ду „Радо­је Дома­но­вић“ од 1993. годи­не доде­љу­је Удру­же­ње књи­жев­ни­ка Срби­је, а о ово­го­ди­шњим добит­ни­ци­ма одлу­чи­вао је жири у чијем саста­ву су били: Радо­мир Андрић (пред­сед­ник), Мило­ван Вите­зо­вић, Петар Жебе­љан, Сла­ђа­на Митро­вић, Радо­слав Тил­гер, Алек­сан­дар Чотрић и Бојан Љубе­но­вић.

УДРУЖЕЊЕ КЊИЖЕВНИКА СРБИЈЕ

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Златна диплома „Смејаде“ Карану и Тумарићу

Жири за доде­лу награ­де 11. Фести­ва­ла комич­ног и кри­тич­ног „Сме­ја­да“, који орга­ни­зу­је Међу­на­род­ни часо­пис за сати­ру, хумор и кари­ка­ту­ру „Носо­рог“ из Бања­лу­ке, донео је одлу­ку да на осно­ву књи­жев­но-ства­ра­лач­ког рада Злат­ну дипло­му „Сме­ја­де“ – награ­ду за живот­но дело из обла­сти хумо­ра и сати­ре за 2017. годи­ну доде­ли Васи­ли­ју Кара­ну и Мићи М. Тума­ри­ћу.

Васи­ли­је Каран (1934), књи­жев­ник из Бања­лу­ке, дуго­го­ди­шњи је сарад­ник часо­пи­са „Носо­рог“. Досад је обја­вио 38 књи­га, углав­ном рома­на, а добар део њего­вог књи­жев­ног ства­ра­ла­штва је про­жет лага­ним кра­ји­шким хумо­ром. То посеб­но потвр­ђу­ју сва три дела књи­ге „Добар дан, сиро­ти­њо“, те роман „Боле, бара­бо моја“, као и мно­ге дру­ге. Овај књи­жев­ник је 1. децем­бра про­шле годи­не обе­ле­жио 60 годи­на књи­жев­ног рада.

Ново­са­ђа­нин Мића М. Тума­рић (1949) је књи­жев­ник, публи­ци­ста и дуго­го­ди­шњи члан Редак­ци­је и сарад­ник часо­пи­са „Носо­рог“. Књи­жев­ним радом се бави од 1973. годи­не и аутор је више књи­га за које је добио вред­не награ­де и дру­га при­зна­ња. „Тума­рић је сати­ри­чар брит­ког пера који нико­га не ште­ди. Њего­ви афо­ри­зми и крат­ке сати­рич­не при­че спа­да­ју у ред нај­ви­шег доме­та у обла­сти срп­ске сати­ре. Засту­пљен у мно­гим дома­ћим и стра­ним анто­ло­ги­ја­ма крат­ке при­че и афо­ри­зма“, обја­вље­но је изме­ђу оста­лог у обра­зло­же­њу одлу­ке жири­ја.

Струч­ни жири је радио у саста­ву: Жив­ко Вујић (пред­сед­ник), Сло­бо­дан Јан­ко­вић, Ран­ко Пре­ра­до­вић и Мила­дин Берић, сви из Бања­лу­ке.

Награ­де су уру­че­не 1. апри­ла на 11. Фести­ва­лу „Сме­ја­да“, у Вијећ­ни­ци Бан­ског двор у Бања­лу­ци, на коме су још уче­ство­ва­ли: Дин­ко Осман­че­вић, Дар­ко Самар­џић, Милан Кури­џа, Гој­ко Ман­дић и Горан Кља­јић.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Уручење награда „Радоје Домановић“ за 2016. годину

У Удру­же­њу књи­жев­ни­ка Срби­је, у петак 7. апри­ла од 12 часо­ва, биће про­гла­ше­ни добит­ни­ци и уру­че­не књи­жев­не награ­де за сати­ру „Радо­је Дома­но­вић“, које се доде­љу­ју за нај­бо­љу аутор­ску књи­гу сати­ре обја­вље­ну на срп­ском јези­ку у 2016. годи­ни, за уку­пан допри­нос срп­ској књи­жев­ној сати­ри и за нај­бо­љег стра­ног сати­ри­ча­ра.

Одлу­ку о награ­ђе­ним ауто­ри­ма донео је жири у саста­ву: Радо­мир Андрић, у уло­зи пред­сед­ни­ка жири­ја, и чла­но­ви Мило­ван Вите­зо­вић, Петар Жебе­љан, Радо­слав Тил­гер, Сла­ђа­на Митро­вић, Бојан Љубе­но­вић и Алек­сан­дар Чотрић.

Уред­ник про­гра­ма „Три­би­на“ и води­тељ све­ча­но­сти је Миљур­ко Вука­ди­но­вић.

Награ­ду за сати­ру „Радо­је Дома­но­вић“ доде­љу­је Удру­же­ње књи­жев­ни­ка Срби­је.

Удру­же­ње књи­жев­на Срби­је нала­зи се на адре­си Фран­цу­ска 7 у Бео­гра­ду.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Четврт века „Златне кациге“ [Фото-галерија]

У Кру­шев­цу, у субо­ту 1. апри­ла, одр­жан је Међу­на­род­ни фести­вал хумо­ра и сати­ре „Злат­на каци­га” 25. пут, чиме је навр­ше­но четврт века посто­ја­ња ове мани­фе­ста­ци­је.

„Злат­на каци­га“ за 2017. годи­ну, као и прет­ход­не, поче­ла је црта­њем кари­ка­ту­ра „Позна­ти кари­ка­ту­ри­сти црта­ју за вас“ у Клу­бу Кул­тур­ног цен­тра Кру­ше­вац, да би након тога у холу Беле сале била отво­ре­на изло­жба награ­ђе­них и ода­бра­них кари­ка­ту­ра при­сти­глих на кон­курс на тему „Мигра­ци­је“ и на тему „Сел­фи“ за ауто­ре мла­ђе од 18 годи­на. Овом при­ли­ком уру­че­не су награ­де нај­у­спе­шни­јим мла­дим ауто­ри­ма и награ­да „Кла­со­во мај­стор­ско перо“ Дра­гу­ти­ну Гане­ту Мила­но­ви­ћу.

Завр­шни део вече­ри одр­жан је у Био­ско­пу Кру­ше­вац где су уру­че­не награ­де и дипло­ме ауто­ри­ма нај­бо­љих кари­ка­ту­ра, при­ча, песа­ма и афо­ри­за­ма на тему „Мигра­ци­је“.

Златна кацига 2017: Шпиро Радуловић, добитник „Златне кациге“ за карикатуру
Злат­на каци­га 2017: Шпи­ро Раду­ло­вић, добит­ник „Злат­не каци­ге“ за кари­ка­ту­ру

– Мигра­ци­је, тема ово­го­ди­шњег кру­ше­вач­ког Међу­на­род­ног фести­ва­ла хумо­ра и сати­ре „Злат­на каци­га”, посеб­но су ме инспи­ри­са­ле, јер сам био мигрант дав­не 1945. годи­не, кад је моја поро­ди­ца дуже од месец дана из пору­ше­не Под­го­ри­це путо­ва­ла пеши­це, запре­жним коли­ма, ками­о­ни­ма и терет­ним возо­ви­ма до Рав­ног Села у Бач­кој. Прво­на­гра­ђе­ном кари­ка­ту­ром хтео сам да пока­жем све­ту да је Србин вели­ки хума­ни­ста, који несе­бич­но пома­же људи­ма у нево­љи, чак и на сво­ју ште­ту. Посеб­но ме раду­је што су нај­ве­ћи свет­ски пор­та­ли кари­ка­ту­ре већ обја­ви­ли моју побед­нич­ку кари­ка­ту­ру – изја­вио је Шпи­ро Раду­ло­вић, кари­ка­ту­ри­ста из Бео­гра­да, након уру­че­ња „Злат­не каци­ге“.

Наставите са читањем Четврт века „Златне кациге“ [Фото-галерија]

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someone

25. Међународни фестивал хумора и сатире „Златна кацига“

У Кру­шев­цу ће по 25. пут, у субо­ту 1. апри­ла, бити одр­жан Међу­на­род­ни фести­вал хумо­ра и сати­ре „Злат­на каци­га“.

Про­грам ово­го­ди­шње „Злат­не каци­ге“ поче­ће у 17 часо­ва у Клу­бу Кул­тур­ног цен­тра Кру­ше­вац црта­њем кари­ка­ту­ра под нази­вом „Позна­ти кари­ка­ту­ри­сти црта­ју за вас“, а наста­ви­ће се од 19 часо­ва у холу Беле сале отва­ра­њем изло­жбе награ­ђе­них и ода­бра­них кари­ка­ту­ра са кон­кур­са на тему „Мигра­ци­је“. Том при­ли­ком биће доде­ље­на награ­да „Кла­со­во мај­стор­ско перо“ Дра­гу­ти­ну Гане­ту Мила­но­ви­ћу, као и награ­де са кон­кур­са за ауто­ре мла­ђе од 18 годи­на на тему „Сел­фи“.

Завр­шни део фести­ва­ла биће одр­жан у Био­ско­пу Кру­ше­вац, са почет­ком од 20 часо­ва, доде­лом награ­да „Злат­на каци­га“ за кари­ка­ту­ру и писа­не фор­ме на тему „Мигра­ци­је“. „Злат­на каци­га“ за кари­ка­ту­ру биће уру­че­на Шпи­ру Раду­ло­ви­ћу из Бео­гра­да, а дру­га и тре­ћа награ­да Муха­ме­ду Ђер­ле­ку из Новог Паза­ра и Јор­да­ну Поп-Или­е­ву из Ско­пља, док ће за писа­ну фор­му награ­ду „Злат­на каци­га“ поне­ти Мила­дин Берић из Бања­лу­ке за афо­ри­зам, Дејан Дими­три­је­вић из Бео­гра­да за песму и Весе­лин Мили­ће­вић из Врба­са за при­чу, а дипло­ме Дејан Ристић из Кру­шев­ца за афо­ри­зме и Дра­ги­ша Павло­вић из Кру­шев­ца и Мар­ко Миљ­ко­вић из Кра­гу­јев­ца за при­че. Награ­да „Раде Брка“ одла­зи у руке Нико­ле Сто­ја­но­ви­ћа из Вели­ке Кру­ше­ви­це код Кру­шев­ца.

Крај фести­ва­ла обе­ле­жи­ће доде­ла награ­де „Витез од Чара­па­ни­је Сер Хар­ди“ глу­ми­ци Дани­ци Мак­си­мо­вић и „Фести­вал­ске пове­ље“ сати­ри­ча­ру Дра­гу­ти­ну Мини­ћу Кар­лу.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Баљку и Чотрићу награде Београдског афористичарског круга

Београд, 21. март – Тра­ди­ци­о­нал­на награ­да Бео­град­ског афо­ри­сти­чар­ског кру­га, која од ове годи­не носи назив „Раде Јова­но­вић“, за нај­бо­љу књи­гу афо­ри­за­ма на срп­ском јези­ку у про­шлој годи­ни јуче је рав­но­прав­но доде­ље­на дво­ји­ци истак­ну­тих афо­ри­сти­ча­ра: Алек­сан­дру Баљ­ку за књи­гу „Зидо­ви на хори­зон­ту“ („Архи­пе­лаг“) и Алек­сан­дру Чотри­ћу за књи­гу „Тешке мисли“ („Срп­ска реч“). На све­ча­но­сти у Удру­же­њу књи­жев­ни­ка Срби­је при­зна­ње је добит­ни­ци­ма уру­чио Сло­бо­дан Симић, пред­сед­ник Бео­град­ског афо­ри­сти­чар­ског кру­га.

Жири у саста­ву Дра­гу­тин Минић Кар­ло, пред­сед­ник и Саво Мар­ти­но­вић и Дејан Мило­је­вић јед­но­гла­сно је донео одлу­ку о лау­ре­а­ти­ма.

На кон­курс је при­сти­гло 49 књи­га из Срби­је и ино­стран­ства, а у ужем избо­ру су биле књи­ге Весе­ли­на Мишни­ћа „Слат­ко од луди­ла“ и Ивка Михај­ло­ви­ћа „Чији су ови наши“.

БЕОГРАДСКИ АФОРИСТИЧАРСКИ КРУГ

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Резултати конкурса 25. „Златне кациге”

Жири кон­кур­са 25. Међу­на­род­ног Фести­ва­ла хумо­ра и сати­ре „Злат­на каци­га“ донео је одлу­ку о нај­бо­љим радо­ви­ма за кари­ка­ту­ру и писа­ну фор­му на тему „Мигра­ци­је“.

На кон­кур­су је уче­ство­ва­ло 224 ауто­ра, од тога 151 за кари­ка­ту­ру и 73 за писа­ну фор­му, из 36 зема­ља све­та. Уче­сни­ци кон­кур­са су посла­ли 412 кари­ка­ту­ра, 29 при­ча, 42 песме и 723 афо­ри­зма.

Добит­ник „Злат­не каци­ге“ за кари­ка­ту­ру је Шпи­ро Раду­ло­вић из Бео­гра­да, дру­га награ­да при­па­ла је Муха­ме­ду Ђер­ле­ку из Новог Паза­ра, а тре­ћа Јор­да­ну Поп-Или­е­ву из Ско­пља. Дипло­ме за кари­ка­ту­ру доби­ли су: Liviu Stanila (Руму­ни­ја), Вале­ри Алек­сан­дров (Бугар­ска), Dr Jan Tomaschoff (Немач­ка), Gabriele Corvi (Ита­ли­ја), Исмет Ердић (БиХ), Burkh Fritsche (Немач­ка), Vladimir Kazanevsky (Укра­ји­на), Ана Гези (Хрват­ска), Хуле Хану­шић (Аустри­ја), Милан Буко­вац (Срби­ја), Yoemnis Batista Del Toro (Куба) и Mahboobeh Pakdel (Иран).

„Злат­на каци­га“ за при­чу „Сео­бе Пер­ка Мушо­ва“ биће пре­да­та у руке Весе­ли­на Мили­ће­ви­ћа из Врба­са, за песму „Муче­ни­ци“ „Злат­ну каци­гу“ поне­ће Дејан Дими­три­је­вић из Бео­гра­да, а за афо­ри­зам „Јед­ним мигран­ти­ма је циљ Евро­па, а дру­ги­ма мета“ Мила­дин Берић из Бања­лу­ке. Награ­да „Раде Брка“ за песму „Поро­дич­не мигра­ци­је“ при­па­ла је Нико­ли Сто­ја­но­ви­ћу из Вели­ке Кру­ше­ви­це код Кру­шев­ца. Добит­ник дипло­ме за афо­ри­зме је Дејан Ристић из Кру­шев­ца, а за при­че „Избе­глич­ка оди­се­ја Насра­ди­на Хоџе“ и „Рад у ино­стран­ству“ Дра­ги­ша Павло­вић из Кру­шев­ца и Мар­ко Миљ­ко­вић из Кра­гу­јев­ца.

Наставите са читањем Резултати конкурса 25. „Златне кациге”

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someone