Архиве ознака: промоција

Баљкови „Зидови на хоризонту“ у Панчеву

У четвр­так, 6. апри­ла, у окви­ру про­гра­ма „Књи­жев­ни четвр­так“, у чита­о­ни­ци Град­ске библи­о­те­ке Пан­че­во биће одр­жа­на про­мо­ци­ја нове књи­ге афо­ри­за­ма Алек­сан­дра Баљ­ка „Зидо­ви на хори­зон­ту“.

Дру­штво нашем нај­по­зна­ти­јем афо­ри­сти­ча­ру пра­ви­ће његов коле­га Зоран Т. Попо­вић.

Про­грам почи­ње у 19 часо­ва.

Извор: Градска библиотека Панчево

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Зборник српског хумора и сатире дијаспоре представљен у Темишвару

Збор­ник срп­ског хумо­ра и сати­ре у реги­о­ну и дија­спо­ри „Смех није грех“ пред­ста­вљен је 31. мар­та у Теми­шва­ру, у књи­жа­ри „Две сове“, која се нала­зи на цен­трал­ном град­ском Тргу ује­ди­ње­ња.

О књи­зи коју је недав­но обја­вио Савез Срба у Руму­ни­ји гово­ри­ли су при­ре­ђи­вач Алек­сан­дар Чотрић, књи­жев­ник из Бео­гра­да, дирек­тор изда­вач­ке делат­но­сти ССР Горан Мра­кић, рецен­зен­ти др Сла­во­мир Гво­зде­но­вић, про­фе­сор уни­вер­зи­те­та из Теми­шва­ра и Вито­мир Тео­фи­ло­вић, књи­жев­ни кри­ти­чар и књи­жев­ник из Бео­гра­да.

Говор­ни­ци су се сло­жи­ли да је реч о капи­тал­ном изда­њу и првој књи­зи која пред­ста­вља ства­ра­ла­штво из обла­сти хумо­ра и сати­ре срп­ских писа­ца који живе у ино­стран­ству.

„Међу 93 ауто­ра из 22 држа­ве са свих пет кон­ти­не­на­та нала­зи се 12 писа­ца из Руму­ни­је, што све­до­чи о број­но­сти ква­ли­тет­них ства­ра­ла­ца у рела­тив­но малој срп­ској зајед­ни­ци од 17 хиља­да људи у сусед­ној земљи“, рекао је Алек­сан­дар Чотрић.

„У огле­да­лу ове књи­ге, које је Алек­сан­дар Чотрић, један од нај­зна­чај­ни­јих сати­ри­ча­ра данас, са мно­го уме­ћа љуба­ви и пошто­ва­ња изглан­цао, види­мо се какви јесмо“, иста­као је др Сла­во­мир Гво­зде­но­вић.

Гово­ре­ћи о збор­ни­ку „Смех није грех“ Вито­мир Тео­фи­ло­вић је ука­зао да „књи­жев­на лепо­та и ватро­мет духа који из ове књи­ге зра­чи кри­је у сво­јим дубљим сло­је­ви­ма коло­плет мно­гих нити које на лир­ски дир­љив и духов­но дра­ма­ти­чан начин спа­ја­ју искон­ски зави­чај и нову постој­би­ну живо­том, не јед­не, већ низа гене­ра­ци­ја“.

Допри­нос успе­ху про­мо­ци­је пру­жи­ли су и ауто­ри из Руму­ни­је, засту­пље­ни у књи­зи – Љубин­ка Пери­нац Стан­ков, Иво Мун­ћан и Србо­љуб Мишко­вић.

У про­гра­му су уче­ство­ва­ли и сати­ри­ча­ри из Бео­гра­да Алек­сан­дар Баљак и Вла­ди­мир Ћалић, који су гово­ри­ли афо­ри­зме из сво­јих нових књи­га – „Зидо­ви на хори­зон­ту“ и „Мисли на пето­па­ра­цу“.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Промоција зборника „Смех није грех“ у Темишвару

Про­мо­ци­ја збор­ни­ка срп­ског хумо­ра и сати­ре у дија­спо­ри и реги­о­ну „Смех није грех“, при­ре­ђи­ва­ча Алек­сан­дра Чотри­ћа, биће одр­жа­на у Руму­ни­ји у Теми­шва­ру, у петак 31. мар­та од 19 часо­ва и 30 мину­та.

Поред при­ре­ђи­ва­ча у про­мо­ци­ји збор­ни­ка уче­ство­ва­ће књи­жев­ник, књи­жев­ни кри­ти­чар и рецен­зент Вито­мир Тео­фи­ло­вић, афо­ри­сти­чар Алек­сан­дар Баљак и у свој­ству дома­ћи­на и изда­ва­ча Саве­за Срба у Руму­ни­ји Горан Мра­кић.

У збор­ни­ку се на више од 430 стра­на нала­зе афо­ри­зми, епи­гра­ми, песме, при­че и деч­ји иска­зи 93 ауто­ра из 23 земље све­та, са свих кон­ти­не­на­та. Илу­стра­ци­ју за наслов­ну стра­ну ура­дио је Нико­ла Дра­гаш, кари­ка­ту­ри­ста из Пан­че­ва.

Место одр­жа­ва­ња про­мо­ци­је је књи­жа­ра „La Două Bufniţe“ („Две сове“), која се нала­зи у ули­ци Трг Ује­ди­ње­ња, број 11.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someone

„Буђење петла“ у афоризму и карикатури у Кочанима

У Маке­до­ни­ји, у петак 3. мар­та 2017. годи­не, у Коча­ни­ма у малој сали Цен­тра за кул­ту­ру „Бели Мугри“ пред­ста­вље­на је илу­стро­ва­на књи­га ерот­ских афо­ри­за­ма „Буђе­ње петла“ (Буде­ње на пете­лот), у орга­ни­за­ци­ји Удру­же­ња гра­ђа­на „Афо­ри­стич­ка репре­зен­та­ци­ја Маке­до­ни­је“.

На про­мо­ци­ји је уче­ство­вао један од при­ре­ђи­ва­ча књи­ге – афо­ри­сти­чар Миле Ђор­ђи­јо­ски, а о књи­зи је гово­рио и Јане Ата­на­сов, један од засту­пље­них ауто­ра. Од засту­пље­них ауто­ра сво­је уче­шће у про­мо­ци­ји је узе­ла и Лен­че Сто­и­ме­но­ва, а афо­ри­зме дру­гих ауто­ра чита­ли су Бла­шка Стој­ко­ва, Дим­че Спа­сов и Љуп­чо Злат­ков­ски. Води­тељ про­мо­ци­је била је Сла­ви­ца Цвет­ко­ва, у име Цен­тра за кул­ту­ру.

Књи­га „Буђе­ње петла“ је илу­стро­ва­на кари­ка­ту­ра­ма Мира Геор­ги­ев­ског, ина­че дру­гог при­ре­ђи­ва­ча, које су за ову при­ли­ку биле изло­же­не на про­мо­ци­ји, а књи­га садр­жи афо­ри­зме пре­ко сто сати­ри­ча­ра из Маке­до­ни­је, Срби­је, Црне Горе, БиХ, Хрват­ске, Бугар­ске, Пољ­ске и Руси­је.

Фото: komarec.com.mk

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Фотографско памћење: Вече сатире Александра Чотрића

Дога­ђај: Вече сатире Александра Чотрића
Место: Кућа Ђуре Јак­ши­ћа, Бео­град
Дан и датум: четвр­так, 9. фебру­ар 2017. годи­на

Учесници вечери: Бојан Љубеновић, Витомир Теофиловић, Драгутин Минић Карло, Александар Чотрић, Слободан Симић и Александар Баљак

Наставите са читањем Фотографско памћење: Вече сатире Александра Чотрића

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Вече сатире Александра Чотрића у Београду

У Кући Ђуре Јак­ши­ћа у Бео­гра­ду, у четвр­так, 9. фебру­а­ра 2017. годи­не, од 19 часо­ва биће одр­жа­но „Вече сати­ре Алек­сан­дра Чотри­ћа”.

На књи­жев­ној вече­ри „Вече сати­ре Алек­сан­дра Чотри­ћа” биће пред­ста­вље­не нове књи­ге: „Тешке мисли” (сати­рич­ни афо­ри­зми), „Дру­ге при­че” (сати­рич­не при­че), „Смех није грех” – срп­ски хумор и сати­ра у реги­о­ну и дија­спо­ри и „Књи­га про­тив бри­га” (афо­ри­зми за децу).

О књи­га­ма ће гово­ри­ти: Дра­гу­тин Минић Кар­ло, Вито­мир Тео­фи­ло­вић, Алек­сан­дар Баљак, Сло­бо­дан Симић, Бојан Љубе­но­вић и аутор.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someone

„Чији су ови наши” Ивка Михајловића у Трстенику

У Народ­ној библи­о­те­ци „Јефи­ми­ја” у Трсте­ни­ку, у уто­рак, 7. фебру­а­ра 2017. годи­не, биће про­мо­ви­са­на књи­га афо­ри­за­ма „Чији су ови наши” Кру­ше­вља­ни­на Ивка Михај­ло­ви­ћа.

О овој књи­зи, која је у мар­ту про­шле годи­не пре­ми­јер­но пред­ста­вље­на у кру­ше­вач­ком Кул­тур­ном цен­тру, гово­ри­ће про­фе­со­ри Милош Петро­вић и Вељ­ко Стам­бо­ли­ја, а поче­так про­мо­ци­је је зака­зан за 18 часо­ва.

Књи­зи „Чији су ови наши” прет­хо­ди­ле су чети­ри књи­ге афо­ри­за­ма Ивка Михај­ло­ви­ћа: „Зрно вла­сти, брдо масти” (2002), „Афо­ри­зми” (2006), „Пуним гасом низбр­до” (2010.) и „Плес кусих петли­ћа” (2013).

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someone