Архиве ознака: сатиричар

Ђерговићу уручена награда „Радоје Домановић“

Сати­ри­ча­ру Раде­ту Ђер­го­ви­ћу из Шап­ца, дуго­го­ди­шњем сарад­ни­ку Жики­шо­но­вог сај­та, у петак 7. апри­ла у сали Удру­же­ња књи­жев­ни­ка Срби­је уру­че­на је награ­да „Радо­је Дома­но­вић“ за уку­пан допри­нос срп­ској сати­ри.

Награ­да за уку­пан допри­нос срп­ској сати­ри уру­че­на је и Дра­га­ну Уско­ко­ви­ћу, драм­ском писцу и при­по­ве­да­чу, дуго­го­ди­шњем уред­ни­ку „Вечер­њих ново­сти“ и „Ениг­ме“, док су награ­ду за нај­бо­љу сати­рич­ну књи­гу на срп­ском јези­ку рав­но­прав­но поде­ли­ли Зоран Бин­гу­лац за роман „Упле­те­на огле­да­ла белог гавра­на“ и Рад­ми­ло Мић­ко­вић за књи­гу афо­ри­зма „Духов­не муње“. При­зна­ње „При­ја­тељ сати­ре“ оти­шло је у руке Жељ­ку Сте­фа­но­ви­ћу, уред­ник еми­си­је Првог про­гра­ма Радио Бео­гра­да „Вре­ме спор­та и разо­но­де“.

Руски афо­ри­сти­ча­ри Вла­ди­мир Коле­чиц­ки и Арка­диј Дави­до­вич добит­ни­ци су награ­де за нај­бо­ље стра­не сати­ри­ча­ре уз зва­ње „Ексе­лен­ци­ја сати­ре“.

Награ­де је уру­чио Радо­мир Андрић, пред­сед­ник Удру­же­ња књи­жев­ни­ка Срби­је.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someone

In memoriam: Годишњица смрти Милана Бештића

У сре­ду 29. мар­та навр­ши­ло се годи­ну дана од смр­ти јед­ног од нај­о­ри­ги­нал­ни­јих савре­ме­них срп­ских сати­ри­ча­ра Мила­на Бешти­ћа (1952-2016).

Тим пово­дом је црно­гор­ски сати­ри­чар Вељ­ко Рај­ко­вић напи­сао и обја­вио на свом сај­ту за хумор и сати­ру „Људница“ чла­нак посве­ћен Бешти­ћу:


ОМАЖ НЕВИЂЕНОЈ ОРИГИНАЛНОСТИ

Годи­на је од смр­ти овог вели­ка­на афо­ри­зма и крат­ке при­че.

Милан Бештић је био и оста­ће нај­о­ри­ги­нал­ни­ји писац афо­ри­за­ма на овим про­сто­ри­ма. Уз то – и још ори­ги­нал­ни­ји писац хипер крат­ких при­ча, са чуде­сним поен­та­ма.

Оста­вио нам је шест књи­га афо­ри­за­ма, са укуп­но око 1500 афо­ри­за­ма и дви­је књи­ге „при­ча за пре­при­ча­ва­ње“.

Пово­дом годи­шњи­це њего­ве смр­ти, љуби­те­ље хумо­ра и сати­ре, одно­сно афо­ри­зма и крат­ке при­че, обра­до­ва­ћу избо­ром њего­вих мање публи­ко­ва­них афо­ри­за­ма и при­ча, које бје­ло­да­но свје­до­че о њего­вој ства­ра­лач­кој ори­ги­нал­но­сти, еру­ди­ци­ји, „отка­че­но­сти“ и мај­стор­ству.

Наставите са читањем In memoriam: Годишњица смрти Милана Бештића

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Вибова награда за сатиру уручена Братиславу Костадинову

Бра­ти­сла­ву Коста­ди­но­ву, афо­ри­сти­ча­ру из Кру­шев­ца, уру­че­на је данас у про­сто­ри­ја­ма нашег листа тра­ди­ци­о­нал­на „Поли­ти­ки­на” награ­да „Вла­да Була­то­вић Виб“ за нај­бо­љег мла­дог сати­ри­ча­ра у про­шлој годи­ни.

Увод­ну реч одр­жао је Вито­мир Тео­фи­ло­вић, а награ­ду која се састо­ји од дипло­ме, брон­за­не пла­ке­те и нов­ча­ног изно­са пре­дао је лау­ре­а­ту Жар­ко Ракић, в.д. глав­ног и одго­вор­ног уред­ни­ка „Поли­ти­ке”.

Наставите са читањем Вибова награда за сатиру уручена Братиславу Костадинову

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Умро најстарији српски хумориста и сатиричар

Нај­ста­ри­ји срп­ски хумо­ри­ста и сати­ри­чар Радо­ји­ца Бецић пре­ми­нуо је 5. мар­та у 90. годи­ни, а дан касни­је сахра­њен је у Вели­кој Пла­ни, у којој је живео 52 годи­не. Бецић је био капи­тен хумо­ри­стич­ке еки­пе Вели­ке Пла­не која је 1979. годи­не поста­ла првак Срби­је на „Тур­ни­ру духо­ви­то­сти“.

Радо­ји­ца Бецић је рођен 1927. годи­не у Сви­бу код Под­го­ри­це, у Црној Гори. Писао је песме, епи­гра­ме, афо­ри­зме и при­че. Аутор је пет само­стал­них књи­га и два­де­се­так које је напи­сао зајед­но с дру­гим хумо­ри­сти­ма. Беци­ће­ви тек­сто­ви су увр­ште­ни у чети­ри хумо­ри­стич­ко-сати­рич­не анто­ло­ги­је и већи број збор­ни­ка. Бецић је добио више од сто награ­да и при­зна­ња, међу њима и Пла­ке­ту за живот­но дело Удру­же­ња књи­жев­ни­ка Срби­је.

У рецен­зи­ји за јед­ну Беци­ће­ву књи­гу Мило­ван Илић Мини­макс је напи­сао да је овај хумо­ри­ста „кроз свој ведри смех, ство­рио леген­дар­не јуна­ке ГУНЂОСАВУ и ТРПИВОЈА, што опи­су­је већи­ну наших гра­ђа­на који трпе и гун­ђа­ју веру­ју­ћи у боље сутра“.

УДРУЖЕЊЕ КЊИЖЕВНИКА СРБИЈЕ
Сек­ци­ја сати­ри­ча­ра

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Братислав Костадинов добитник „Вибове награде” за 2017. годину

„Дро­га иза­зи­ва зави­сно­ст. Само на Косо­ву неза­ви­сно­ст”; „Ста­ја­ли смо на тан­ком леду, а онда нас је оба­сја­ло сун­це”; „Поли­ти­ча­ри има­ју лепљи­ве прсте. Упа­ла им секи­ра у мед” афо­ри­зми су Бра­ти­сла­ва Коста­ди­но­ва, афо­ри­сти­ча­ра из Кру­шев­ца, који је ово­го­ди­шњи добит­ник „Вибо­ве награ­де” коју тра­ди­ци­о­нал­но доде­љу­је лист „Поли­ти­ка” за нај­бо­љег мла­дог сати­ри­ча­ра.

Одлу­ку о томе јед­но­гла­сно је донео тро­чла­ни жири на чијем челу је књи­жев­ник Алек­сан­дар Чотрић, а чла­но­ви пред­сед­ник Сек­ци­је сати­ри­ча­ра Удру­же­ња књи­жев­ни­ка Срби­је Дра­гу­тин Минић Кар­ло и уред­ник „Поли­ти­ке” Петар Мић­ко­вић.

Јед­но­гла­сна одлу­ка жири­ја: Алек­сан­дар Чор­тић, Дра­гу­тин Минић Кар­ло и Петар Мић­ко­вић (Фото: Раде Крсти­нић)

У нај­у­жој кон­ку­рен­ци­ји за висо­ко при­зна­ње били су Вла­ди­мир Ћалић и Игор Бра­ца Дам­ња­но­вић Диб.

Награ­да се доде­љу­је од 1995. годи­не, у знак сећа­ња на јед­ног од нај­ве­ћих срп­ских сати­ри­ча­ра, уред­ни­ка и нови­на­ра „Поли­ти­ке” Вла­ди­ми­ра Була­то­ви­ћа Виба (1931–1994).

Бра­ти­слав Коста­ди­нов је рођен у Кру­шев­цу 1975. годи­не. Дипло­ми­рао је на Еко­ном­ском факул­те­ту у Нишу. Обја­вио је књи­гу афо­ри­за­ма „Воште­на инте­ли­ген­ци­ја” 2015. годи­не. Добит­ник је награ­да на Сати­рич­ној позор­ни­ци у Пара­ћи­ну и Фести­ва­лу хумо­ра и сати­ре у Дел­че­ву, у Маке­до­ни­ји. Члан је Бео­град­ског афо­ри­сти­чар­ског кру­га. Афо­ри­зми су му обја­вљи­ва­ни у Поли­ти­ци, Илу­стро­ва­ној Поли­ти­ци, Ново­сти­ма, хумо­ри­стич­ким часо­пи­си­ма „Јеж” и „Жуч” и кру­ше­вач­ким часо­пи­си­ма „Путе­ви кул­ту­ре” и „Баг­да­ла”.

Награ­да, која се састо­ји из пла­ке­те, пове­ље и нов­ча­ног изно­са добит­ни­ку ће бити уру­че­на на све­ча­но­сти у про­сто­ри­ја­ма „Поли­ти­ке”, 8. мар­та, на 86. годи­шњи­цу рође­ња Вла­ди­ми­ра Була­то­ви­ћа Виба.

Извор: Поли­ти­ка, 18.02.2017. (В. Н.)

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someone