Архиве ознака: ~

Балкански сатир #8 (Афоризми Србе Павловића)

У непри­ја­те­ље може­мо има­ти пуно пове­ре­ње.
Што мисле, то нам и раде.

Могли бисмо да ради­мо и нешто памет­ни­је,
али мора­мо да гле­да­мо сво­ја посла.

Има и мно­го задо­вољ­ни­јих од нас.
То су они који не оче­ку­ју ништа.

Чове­ка кат­кад заде­си ком­шиј­ска несре­ћа,
па се на тре­ну­так опу­сти.

Држи­мо се слам­ке.
Из наших руку ништа се није оте­ло.

Неве­ро­ват­но како брзо одми­че­мо
иду­ћи путе­ви­ма који нику­да не воде.

Сиро­ма­шни смо јер гле­да­мо коли­ко има­мо.
Има­ли бисмо више кад бисмо виде­ли коли­ко нема­мо.

Народ не воли да ради.
А про­тив народ­не воље не може се ништа.

Да ли ће нам се сно­ви испу­ни­ти
зави­си од тога коли­ко ће ноћ да потра­је.

Слу­ша­ње дру­гих носи у себи опа­сно­ст
од опа­ме­ћи­ва­ња.

Ако се изгу­би­те у гра­ду, изви­куј­те: „Доле вла­да“.
Поли­ци­ја ће вас одве­сти на пра­во место.

Чита­о­ци ола­ко изго­ва­ра­ју тешке ква­ли­фи­ка­ци­је.
Не зна­ју да иза тих књи­га сто­је вели­ки писци.

— Избор афоризама: Владица Миленковић

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Причињавање Александра Чотрића: Твитовање

Нестр­пљи­во чекам неде­љу и избо­ре на који­ма ћемо да обо­ри­мо кли­ку. Овај викенд мора да буде рад­ни. Дик­та­тор може да дик­ти­ра непи­сме­ни­ма, али не и већи­ни гра­ђа­на. (сре­да, 18:08);

Вече­рас у поноћ почи­ње избор­на тиши­на, мада се опо­зи­ци­ја ни досад није могла да чује у њего­вим меди­ји­ма. Готов је, али ствар­но. Још му то нису јави­ли, јер су сви меди­ји режим­ски. На кра­ју кра­је­ва, бли­жи му се поче­так кра­ја. Хај­де­мо, људи, да га сме­ни­мо! Оста­ви­мо таста­ту­ре и олов­ке у руке. Боље олов­ке да мења­ју, него оло­во! (четвр­так, 20:13);

Сви при­ја­те­љи с који­ма сам у кон­так­ту на дру­штве­ним мре­жа­ма хоће про­ме­не. Доста је сви­ма цен­зу­ре, стра­ха, беде, лага­ња, сва­ђа­ња, зло­у­по­тре­бе инсти­ту­ци­ја, лажних дипло­ма, неструч­но­сти и пар­тиј­ског запо­шља­ва­ња. Још мало, па ћемо то да про­ме­ни­мо. Ко има у гла­ви, мора има­ти и у нога­ма, па лепо да про­ше­та до бирач­ког места. Његов крај се не мери више дани­ма, него сати­ма! (петак, 22:45)

Спо­ро ми про­ла­зи дана­шњи дан. Вуче се као брзи воз на обе­ћа­ним пру­га­ма. Сутра је дан одлу­ке. Поку­ша­вам да гле­дам утак­ми­цу Пре­ми­јер лиге изме­ђу Арсе­на­ла и Вест Хема, али не могу да се кон­цен­три­шем, па сам се радо­вао голу „чеки­ћа­ра“, иако нави­јам за „тоб­џи­је“. Сутра је дер­би на којем побе­ђу­је­мо ми аут­сај­де­ри. Идем сад у кафа­ну да уби­јем вре­ме и које пиво успут. (субо­та 16:54)

Људи, сад сам се про­бу­дио. Синоћ сам загла­вио у кафи­ћу „Глав­ни штаб“. Јавља­ју да је до 14 сати мали одзив. Мора нас мно­го више на гла­сач­ка места, ако хоће­мо да га сру­ши­мо. (неде­ља, 15:33)

Упра­во сам се исту­ши­рао и кло­пао. Сео сам за комп да видим шта се комен­та­ри­ше. Не разу­мем људе који још нису гла­са­ли, а могли су. Шта чека­те? Сви на кути­је. (неде­ља, 17:29)

Вра­тио сам се из шет­ње с Асто­ром. Нисам могао да га водим на бирач­ко место, јер не пушта­ју кучи­ће. Хај­де­мо, људи, још је мала изла­зно­ст! (неде­ља, 18:48)

Само да одслу­шам нову ствар од Coldplay-a. Људи, ово је послед­њи тре­ну­так да се вели­ким одзи­вом изве­де вели­ка про­ме­на. Кре­ћем да гла­сам, само да поста­вим ове тви­то­ве и да одго­во­рим на пар меј­ло­ва. (неде­ља, 19:31)

Они иди­о­ти из бирач­ког одбо­ра нису ми дали да гла­сам. Кажу да се гла­са само до осам уве­че. (неде­ља, 21:55)

Гле­дам резул­та­те избо­ра и не веру­јем. Људи, како сте дозво­ли­ли да оста­не нај­го­ра вла­ст у нашој исто­ри­ји? (поне­де­љак, 14:29)

Алек­сан­дар Чотрић

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Афоризми у килобајтима, верзија 0.3

Евро­па нека не заме­ри што мора да нас чека.
Дола­зи­мо на коле­ни­ма!

— Васил Толев­ски

Нисмо се ми раз­бе­жа­ли на све стра­не.
Тако нас воде!

— Раша Папеш

Не мири­ше на добро.
Где год при­смр­ди, ми гур­не­мо нос.

— Ивко Михај­ло­вић

Тешко је уни­шти­ти један народ.
Нико ти неће рећи хва­ла!

— Рад­ми­ло Мић­ко­вић

Наши вла­сто­др­шци не чека­ју
да им дру­ги напра­ве спо­ме­ник за живо­та.
Зато се угра­ђу­ју у сва­ки обје­кат.

— Вељ­ко Рај­ко­вић

Скра­ти­ли су нам муке.
Сад су нам таман!

— Нинус Несто­ро­вић

И код нас би два и два било чети­ри,
кад бисмо има­ли два и два.

— Сло­бо­дан Симић

Када би се мили­о­ни дигли,
нуле би пале.

— Пави­ца Вељо­вић

Бра­ни­мо наше боје: црве­ну и пла­ву.
А белом маше­мо!

— Жељ­ко Мар­ко­вић

Инди­јан­ци веру­ју у Мани­туа,
а Срби у мани­то­га.

— Бра­ти­слав Коста­ди­нов

Онај на лома­чи је добар човјек,
али лако пла­не.

— Бојан Раје­вић

Одби­јам да се бра­ним са сло­бо­де.
Веза­не су ми руке.

— Мили­во­је Јозић

Давље­ник се хва­та за слам­ку.
Да има на шта да дише.

— Горан Иван­ко­вић

Не тре­ба ми лич­ни доси­је.
Нећу да ква­рим сли­ку о себи!

— Раде Ђер­го­вић

Неће дик­та­тор да наре­ђу­је афо­ри­сти­ча­ри­ма
о чему ће да пишу.
Ако они хоће да пишу афо­ри­зме о сек­су, писа­ће!

— Вла­ди­ца Милен­ко­вић

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someone

XXIV конкурс за карикатуру „Ристо Пејатовић“

ЈУ Умјет­нич­ка гале­ри­ја „Вито­мир Србља­но­вић“ – Пље­вља (Црна Гора) рас­пи­су­је XXIV кон­курс за додје­лу награ­де за кари­ка­ту­ру „Ристо Пеја­то­вић“.

За награ­ду кон­ку­ри­шу ори­ги­нал­ни радо­ви на сло­бод­ну тему, фор­ма­та од А4 (210 x 300 мм) до А3 (300 x 420 мм). При­спје­ли радо­ви се не вра­ћа­ју. Пла­ги­ја­ти и обја­вљи­ва­ни радо­ви се неће раз­ма­тра­ти.

Кари­ка­ту­ре доста­ви­ти на адре­су: ЈУ Умјет­нич­ка гале­ри­ја „Вито­мир Србља­но­вић“, ул. Тана­си­ја Пеја­то­ви­ћа бр. 32, 84210 Пље­вља – Црна Гора, са назна­ком „за награ­ду Ристо Пеја­то­вић“, до 15. маја 2017. годи­не.

Grand prix се састо­ји од пла­ке­те и нов­ча­ног изно­са од 550,00 евра. Дви­је спе­ци­јал­не награ­де састо­је се од пла­ке­те и нов­ча­ног изно­са од по 165,00 евра.

Награ­де се додје­љу­ју у Пље­вљи­ма на цен­трал­ној све­ча­но­сти Дана хумо­ра и сати­ре „Вуко Беза­ре­вић“, 17. јуна 2017. годи­не.

Све инфор­ма­ци­је о кон­кур­су могу се доби­ти: на тел. +382 69 355 318; +382 69 581 654 или на и-мејл адре­су: galerijapv@t-com.me.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Конкурс поводом XXXI Дана хумора и сатире „Вуко Безаревић“

Секре­та­ри­јат за дру­штве­не дје­лат­но­сти oпшти­не Пље­вља (Црна Гора) пово­дом орга­ни­за­ци­је XXXI Дана хумо­ра и сати­ре „Вуко Беза­ре­вић“ рас­пи­су­је кон­курс за додје­лу награ­да „Типар“, „Вуко Беза­ре­вић“ и „Мла­ди Типар“:

1. За додје­лу награ­де „ТИПАР“ – за хумо­ри­стич­ко-сати­рич­но књи­жев­но дје­ло из прет­ход­не и теку­ће годи­не, обја­вље­но на про­сто­ру бив­ше СФРЈ, као годи­шња награ­да, и у посеб­ним при­ли­ка­ма као награ­да за живот­но дје­ло.

Награ­да се састо­ји од пла­ке­те, нов­ча­ног изно­са од 800.00 € и уче­шћа на мани­фе­ста­ци­ји. Сва­ко има пра­во да под­не­се пре­длог за додје­лу награ­де. Пре­длог се под­но­си у писа­ној фор­ми. Пре­дло­зи се доста­вља­ју уз пет при­мјер­ка пре­дло­же­не књи­ге на адре­су: Секре­та­ри­јат за дру­штве­не дје­лат­но­сти општи­не Пље­вља, ул. Кра­ља Петра I бр. 48, 84 210 Пље­вља. (Ауто­ри из Срби­је могу посла­ти књи­ге на адре­су: Дани хумо­ра и сати­ре „Вуко Беза­ре­вић”, Јабу­ка бб, 31 306 Јабу­ка код При­је­по­ља.)

2. За додје­лу награ­де „ВУКО БЕЗАРЕВИЋ“ – за нео­бја­вље­ну сати­рич­ну при­чу.

Награ­да се састо­ји од пла­ке­те, нов­ча­ног изно­са од 400,00 € и уче­шћа на мани­фе­ста­ци­ји. Пра­во уче­шћа има­ју физич­ка лица са про­сто­ра бив­ше СФРЈ. Један аутор може кон­ку­ри­са­ти са нај­ви­ше три нео­бја­вље­не при­че (до 4000 карак­те­ра са про­ре­дом). При­ја­ве се шаљу у штам­па­ној фор­ми са рје­ше­њем шифре у посеб­ној ковер­ти на адре­су: Секре­та­ри­јат за дру­штве­не дје­лат­но­сти општи­не Пље­вља, ул. Кра­ља Петра I бр. 48, 84 210 Пље­вља, или у елек­трон­ској фор­ми е-маил: danihumora.pljevlja@gmail.com док се рје­ше­ње шифре доста­вља на е-маил: sekretarijatzadrustvene@yahoo.com.

3. За додје­лу награ­де „МЛАДИ ТИПАР“ – за циклус од 10 афо­ри­за­ма.

Награ­да се састо­ји од пла­ке­те, нов­ча­ног изно­са од 200,00 € и уче­шћа на мани­фе­ста­ци­ји. Пра­во уче­шћа има­ју ауто­ри до 30 годи­на ста­ро­сти са про­сто­ра бив­ше СФРЈ. При­ја­ве се шаљу у штам­па­ној фор­ми са рје­ше­њем шифре у посеб­ној ковер­ти на адре­су: Секре­та­ри­јат за дру­штве­не дје­лат­но­сти општи­не Пље­вља, ул. Кра­ља Петра I бр. 48, 84 210 Пље­вља, или у елек­трон­ској фор­ми на е-маил: danihumora.pljevlja@gmail.com док се рје­ше­ње шифре доста­вља на е-маил: sekretarijatzadrustvene@yahoo.com.

Рок за под­но­ше­ње при­ја­ва је 20. мај 2017. годи­не.

При­ја­ве које се доста­ве након пред­ви­ђе­ног рока неће се узе­ти у раз­ма­тра­ње.

Уру­че­ње награ­да је 17. јуна 2017. годи­не у Све­ча­ном про­гра­му XXXI Дана хумо­ра и сати­ре „Вуко Беза­ре­вић“ у Пље­вљи­ма.

Оста­ле инфор­ма­ци­је могу се доби­ти на теле­фо­не Секре­та­ри­ја­та за дру­штве­не дје­лат­но­сти: +38268 849117, + 382 69 309 340 или путем маи­ла: sekretarijatzadrustvene@yahoo.com.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someone

4. Међународни конкурс карикатура „Александар Клас”

После неко­ли­ко годи­на пау­зе ИЛУСТРОВАНА ПОЛИТИКА поно­во рас­пи­су­је међу­на­род­ни кон­курс кари­ка­ту­ра под име­ном АЛЕКСАНДРА КЛАСА, кари­ка­ту­ри­сте који је вер­но дело­вао од првог бро­ја „Илу­стро­ва­не Поли­ти­ке“, 1958. годи­не. Цртао је кари­ка­ту­ре под мотом АЛЕКСАНДАР КЛАС ЦРТА ЗА ВАС. Као нај­ви­ше награ­ђи­ва­ни кари­ка­ту­ри­ста у све­ту 1990. годи­не ушао је у Гини­со­ву књи­гу рекор­да. Тако је оти­шао у леген­ду, пого­то­во „Илу­стро­ва­не Поли­ти­ке“, која га вра­ћа на свет­ску позор­ни­цу кари­ка­ту­ре, где је увек при­па­дао.

Уче­шће
Кон­курс је отво­рен за све кари­ка­ту­ри­сте све­та без обзи­ра на наци­о­нал­но­ст, веро­и­спо­ве­ст, годи­не живо­та, пол и обра­зо­ва­ње.

Тема кон­кур­са
Сло­бод­на.

Сла­ње радо­ва
При­хва­та­ју се искљу­чи­во ори­ги­нал­ни радо­ви и пот­пи­са­ни диги­тал­ни прин­то­ви. Радо­ви не сме­ју бити рани­је награ­ђи­ва­ни. Шаље се мак­си­мал­но до пет (5) радо­ва фор­ма­та А4. Уз радо­ве посла­ти фото­гра­фи­ју, кури­ку­лум вите (curriculum vitae – CV), а на поле­ђи­ни радо­ва основ­не подат­ке: име, пре­зи­ме, адре­са, елек­трон­ска адре­са и теле­фон.

Радо­ве сла­ти на адре­су:
ИЛУСТРОВАНА ПОЛИТИКА
Цетињ­ска 1
11000 Бео­град
Срби­ја

Рок
Радо­ви се при­ма­ју до 1. сеп­тем­бра 2017. годи­не.

Награ­де
Прва нов­ча­на награ­да и дипло­ма.
Дру­га нов­ча­на награ­да и дипло­ма.
Тре­ћа нов­ча­на награ­да и дипло­ма.

Уку­пан наград­ни фод изно­си 2.000 (две хиља­де) евра.
Биће доде­ље­но и неко­ли­ко спе­ци­јал­них награ­да и дипло­ма.

Изло­жба
Све­ча­на доде­ла награ­да и изло­жба биће одр­жа­не у Бео­гра­ду за дан „Илу­стро­ва­не Поли­ти­ке“, 11. новем­бра 2017. годи­не.

Ката­лог
Сви кари­ка­ту­ри­сти чији радо­ви буду селек­ци­о­ни­ра­ни за ката­лог и изло­жбу доби­ће бес­пла­тан при­ме­рак ката­ло­га.

Оста­ле одред­бе
При­спе­ли радо­ви оста­ју у вла­сни­штву „Илу­стро­ва­не Поли­ти­ке“. Орга­ни­за­то­ри задр­жа­ва­ју пра­во да их кори­сте без мате­ри­јал­не нак­на­де ауто­ри­ма. Сла­њем радо­ва на кон­курс сма­тра се да ауто­ри при­хва­та­ју про­по­зи­ци­је у цели­ни.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someone